Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Trong kinh doanh, nhi?u doanh nghi?p ?ã g?p r?c r?i trong chuy?n ?y quy?n l?i mà không có s? ??ng ý c?a ng??i ??ng ??u khi ký h?p ??ng kinh t?, d?n ??n vi?c n?u có ki?n t?ng, ra tòa là thua thi?t. Pháp lu?t dân s? ?ã quy ??nh v? chuy?n này nh? th? nào?

Tháng 6-2008, giám ??c Công ty N., chuyên v? xây d?ng-d?ch v?-th??ng m?i có tr? s? t?i TP.HCM, ?ã ?y quy?n b?ng v?n b?n cho phó giám ??c ?i ký h?p ??ng cung c?p c?a nhôm kính tr? giá 500 tri?u ??ng cho m?t công ty ? Bình D??ng. ?úng ngày ký h?p ??ng, v? phó giám ??c l?i có công vi?c ??t xu?t nên g?p rút làm v?n b?n ?y quy?n l?i cho m?t tr??ng phòng nghi?p v? c?a công ty thay mình ?i ký h?p ??ng kinh t? này.

Thua ki?n vì h?p ??ng vô hi?u

Tr??c khi ký h?p ??ng, giám ??c công ty ? Bình D??ng yêu c?u ng??i tr??ng phòng ph?i có gi?y ?y quy?n c?a giám ??c Công ty N. V? tr??ng phòng trình luôn c? hai t? ?y quy?n trên và ???c phía công ty ? Bình D??ng ch?p nh?n.

Quá th?i h?n trong h?p ??ng mà v?n không th?y công ty ? Bình D??ng thanh toán ti?n, Công ty N. nhi?u l?n yêu c?u tr? n?. M?t th?i gian sau, công ty ? Bình D??ng tr? l?i b?ng v?n b?n là ch? có kh? n?ng tr? ch?m trong vòng m?t n?m n?a. Công ty N. bèn kh?i ki?n yêu c?u công ty ??i tác tr? ti?n theo ?úng h?p ??ng.

N?m 2009, v? án ???c ??a ra x? s? th?m, tòa tuyên không ch?p nh?n yêu c?u kh?i ki?n c?a Công ty N. vì h?p ??ng ký gi?a hai bên là vô hi?u. Theo tòa, ?i?u 583 B? lu?t Dân s? quy ??nh khi ?y quy?n cho ng??i th? ba thì b?t bu?c ph?i có s? ??ng ý b?ng v?n b?n c?a ng??i th? nh?t là ??i di?n cho pháp nhân. ? ?ây, trong gi?y ?y quy?n l?i c?a phó giám ??c Công ty N. cho ng??i tr??ng phòng không có ý ki?n và s? ??ng ý c?a giám ??c công ty. Ng??i tr??ng phòng không ph?i là ng??i có th?m quy?n ký h?p ??ng, d?n ??n vi?c h?p ??ng gi?a hai bên không có giá tr? pháp lý.

Không ??ng tình, phía Công ty N. kháng cáo. Tuy nhiên, sau ?ó tòa phúc th?m c?ng tuyên y án v?i cùng nh?n ??nh nh? c?p s? th?m.

Có c?n s?a lu?t?

V? vi?c trên ch? là m?t v? tiêu bi?u trong nhi?u v? doanh nghi?p ?ã g?p r?c r?i vì n?m lu?t không k?, t? ý ?y quy?n l?i khi ký h?p ??ng kinh t?. V? m?t pháp lý, xung quanh chuy?n ?y quy?n l?i này ?ã hình thành hai quan ?i?m tranh cãi.

Theo lu?ng quan ?i?m th? nh?t, không c?n thi?t b?t bu?c ph?i có s? ??ng ý c?a ng??i ?y quy?n ban ??u (??i di?n pháp nhân) trong vi?c ?y quy?n l?i n?u n?i dung ?y quy?n không có gì khác. B?i l? trong th?i ??i hi?n nay, ng??i ??ng ??u doanh nghi?p r?t b?n r?n, có r?t ít th?i gian ?? làm các th? t?c hành chính nh? v?n b?n ?y quy?n. H?n n?a, ng??i ???c ?y quy?n l?i c?ng th??ng gi? nh?ng ch?c danh nh?t ??nh, có trình ?? và n?ng l?c nghi?p v? nên vi?c th?m ??nh, ký k?t m?t h?p ??ng là hoàn toàn h?p lý. T? ?ó nhi?u ý ki?n cho r?ng nên s?a B? lu?t Dân s? theo h??ng b? quy ??nh hi?n hành.

Tuy nhiên, lu?ng quan ?i?m th? hai ???c nhi?u ng??i ?ng h? h?n l?i nói không th? b? quy ??nh hi?n hành, b?i b?n ch?t c?a vi?c ?y quy?n không th? làm thay ??i ch? th? trong giao d?ch. T?c là b?t bu?c ph?i có s? th?m ??nh và ??ng ý c?a ng??i ?y quy?n ban ??u thì ng??i th? ba m?i có th? nh?n ?y quy?n l?i. Ngoài ra, khi ?y quy?n l?i, ng??i th? hai c?ng không ???c ?y quy?n v??t quá ph?m vi ?y quy?n ban ??u.

M?t th?m phán TAND TP.HCM d?n thêm m?t lý do: ?i?u 586 B? lu?t Dân s? quy ??nh khi ?y quy?n l?i, ng??i ?y quy?n ban ??u v?n ph?i ch?u trách nhi?m v? t?t c? n?i dung ?y quy?n. H? còn ph?i ch?u trách nhi?m v? cam k?t trong ph?m vi ?y quy?n v?i ng??i ?y quy?n th? hai nên bu?c lòng ph?i có ý ki?n c?a h?.

M?t lu?t s? ?ang làm vi?c trong m?t công ty lu?t t?i TP.HCM ??ng tình: Nguyên t?c c? b?n nh?t v?n là ph?i có quy?n thì m?i giao l?i quy?n cho ng??i khác ???c. M?t phó giám ??c không th? có quy?n quy?t ??nh ký hay không ký m?t h?p ??ng c?a công ty mà ph?i là giám ??c. Cho nên có ?y quy?n cho ai ký h?p ??ng thì ph?i do chính giám ??c th?c hi?n.

Có th? ?y quy?n cùng lúc cho hai ng??i?

Liên quan ??n chuy?n ?y quy?n, nhi?u ý ki?n ??t v?n ??: ??i di?n pháp nhân cùng lúc có th? ?y quy?n cho hai ng??i ?i?u hành pháp nhân thay m?t mình ký các h?p ??ng kinh t?… ???c không? ?ây là nh?ng tình hu?ng khá ??c bi?t nh?ng ?ã di?n ra trong th?c t?. Ch?ng h?n ?ã có tr??ng h?p giám ??c ?i công tác nên ?y quy?n cùng lúc cho hai phó giám ??c ?? phòng khi m?t trong hai phó giám ??c g?p s? c? thì v?n còn ng??i b?c lót, ??m b?o cho ho?t ??ng c?a công ty không b? ng?ng tr?.

Theo nhi?u chuyên gia pháp lý, ??i di?n pháp nhân có th? ?y quy?n cùng lúc cho hai ng??i nh?ng v?n b?n ?y quy?n ph?i th? hi?n rõ m?t ng??i có vai trò quan tr?ng h?n, ng??i còn l?i ch? có quy?n trong tr??ng h?p ng??i ???c ?u tiên h?n g?p s? c?, không th? th?c hi?n ???c công vi?c theo ?y quy?n.

Ng??i ??ng ??u ph?i n?m

Dù ??i di?n c?a các pháp nhân ngày càng b?n r?n h?n nh?ng ít nh?t h? c?ng c?n n?m ???c thông tin v? công vi?c ?ã giao cho c?p d??i. H?n n?a, trong th?i bu?i thông tin hi?n ??i ngày nay thì vi?c liên l?c ?? có ???c s? ??ng ý c?a ??i di?n pháp nhân c?ng không ph?i quá khó kh?n dù ng??i này có th??ng xuyên ?i công tác ?i ch?ng n?a.

Ch? m?t doanh nghi?p t?i qu?n Gò V?p (TP.HCM)

Ph?i ch?t ch?

Th?c ch?t c?a vi?c ?y quy?n l?i là chuy?n giao ngh?a v? c?a ng??i có quy?n cho ng??i khác nên ph?i r?t ch?t ch? và tuân th? nh?ng quy t?c nh?t ??nh. N?u buông l?ng theo h??ng ng??i th? ba nh?n ?y quy?n mà không c?n s? ??ng ý c?a ng??i th? nh?t thì nó phát sinh nhi?u h?u qu? nghiêm tr?ng trong kinh doanh. B?i ng??i ???c ?y quy?n l?n ??u có th? d? dàng giao vi?c cho nhi?u ng??i khác mà không c?n m?t quy t?c nào thì vi?c truy c?u trách nhi?m c?a t?ng cá nhân khi x?y ra nh?ng h?u qu?, s? c? ngoài ý mu?n là r?t khó và ph?c t?p.

Lu?t s? TR?N H?I ??C, ?oàn Lu?t s? TP.HCM

Tránh r?i ro

B? lu?t Dân s? quy ??nh v? vi?c ?y quy?n l?i nh? hi?n nay là h?p lý, tránh ???c r?i ro cho ng??i ?y quy?n ban ??u. N?u không, h?u qu? d? th?y nh?t là ng??i th? ba th?c hi?n công vi?c không ?úng ý c?a ng??i ?y quy?n ban ??u vì h? không tr?c ti?p ???c truy?n ??t thì gi?ng nh? ki?u “tam sao th?t b?n”. V? h?u qu? lâu dài, ng??i th? ba có th? l?m quy?n làm nh?ng vi?c ngoài ph?m vi ?y quy?n mà ng??i ?y quy?n ban ??u không bi?t, khi x?y ra s? c? thì khó mà kh?c ph?c ???c.

Lu?t s? TR?N CÔNG LY TAO, ?oàn Lu?t s? TP.HCM

Theo Phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246927
Hôm nay:Hôm nay:666
Tháng này:Tháng này:40531
T?t c?:T?t c?:4246927

You are here