Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

TT - M? m? trên ??t hi?n nay không ???c coi là “tài s?n” g?n li?n v?i ??t ho?c là “tài s?n” theo ??nh ngh?a c?a B? lu?t dân s?. Vi?c gi?i quy?t tranh ch?p liên quan ??n m? m? c?ng không ???c pháp lu?t quy ??nh c? th? nên khi g?p chuy?n, c? quan ch?c n?ng lúng túng.

 

Tháng 5-2010, bà N.K.H. ??n UBND xã Tân D??ng, huy?n Lai Vung, t?nh ??ng Tháp nh? can thi?p vi?c bà không bán ??t ???c dù mi?ng ??t c?a bà có gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t h?n hoi. Lý do là trên ph?n ??t ?ó có hai ph?n m? c?a ông n?i và cô ru?t c?a ch? em bà T.T.C. và T.T.?..

T?i bu?i hòa gi?i ? UBND xã, bà C. và bà ?. không ch?u di d?i vì cho r?ng hai ph?n m? ?ã có t? lâu trên ph?n ??t này. ??t ?ã qua nhi?u l?n mua bán, m? v?n ???c ?? yên, nay n?u bà H. yêu c?u di d?i m? thì ph?i h? tr? chi phí ho?c ph?i tách ph?n ??t có m? m? trên ?ó bán l?i cho hai bà. Bà C. còn yêu c?u bà H. ph?i mua m?t ph?n ??t 10m2 ? n?i khác ?? cho bà xây m? c?i táng và ph?i xây l?i gi?ng nh? ph?n m? c?, n?n m? ph?i cao h?n m?t ??t 5 t?c.

Bà H. không ??ng ý vì bà bán ph?n ??t này ?? ng??i ch? m?i xây d?ng nhà máy nên không th? tách ??t ???c, m?t khác pháp lu?t không cho phép tách ??t v?i m?t di?n tích nh? h?p nh? v?y vì hai ph?n m? ch? n?m v?n v?n kho?ng 3m2. Bu?i hòa gi?i hôm ?y không thành. Tuy nhiên cu?i cùng ?? bán ???c ??t, bà H. ph?i ??ng ý chi tr? cho hai bà ?. và C. s? ti?n 32,5 tri?u ??ng, bao g?m chi phí b?c m? và ti?n mua 10m2 ??t ch? khác ?? làm n?i c?i táng.

Tr??ng h?p c?a ông H.H.S. (ng? xã Long Th?ng, huy?n Lai Vung, t?nh ??ng Tháp) ph?c t?p h?n. Ông có ph?n ??t có gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t h?n hoi, do ông mua l?i c?a ông H.V.B. t? n?m 1995. Tr??c khi mua, trên ??t ?ã có b?n ph?n m?. Ba ph?n m? ?ã ???c b?c ?i, trong ?ó có ph?n m? c?a ch? ru?t bà N.T.K., hi?n còn l?i m?t ph?n m? c?a cha ru?t bà K.. Tháng 4-2010, bà K. qua ??t ông S. xây c?t gia c? thêm m? c?a cha ru?t mình. Ông S. không ??ng ý nên ?ã g?i ??n ??n UBND xã Long Th?ng nh? can thi?p.

Tr??c h?i ??ng hòa gi?i xã Long Th?ng, bà K. cho r?ng ph?n ??t này tr??c kia c?a cha ru?t mình, b? ông B. chi?m nên ph?n m? cha ru?t bà n?m trên ??t ?ó là h?p lý. Bà không ??ng ý b?c m?. Ông S. c?ng quy?t li?t không kém, yêu c?u bà K. ph?i di d?i m?, ông s? hoàn toàn ch?u chi phí, n?u không ông s? b?c m? ?em g?i vào chùa.

Tuy h?i ??ng hòa gi?i xã gi?i thích ngh?a v? c?a m?t ng??i con ph?i di d?i m? m? cha m? ?? ch?m sóc, th? cúng và h?n h?t là vi?c di d?i này tr? l?i ??t thu?c quy?n s? d?ng c?a ng??i khác nh?ng bà K. v?n không ??ng ý. Cu?c hòa gi?i không thành, ông S. cho bi?t s? hoàn t?t các th? t?c kh?i ki?n bà K. t?i Tòa án nhân dân huy?n Lai Vung. Tuy nhiên cho ??n th?i ?i?m này bà K. không gia c? m? cha mình n?a nên ông S. c?ng không tính chuy?n kh?i ki?n t?i tòa. S? vi?c ???c “treo” cho ??n nay.

Còn nh? tr??c ?ây, bài vi?t v? ki?n l? “?òi quy?n b?c m?” (Tu?i Tr? ngày 13-8-2010) vi?t v? chuy?n ông L.T.S. ? C?n Th? ki?n ?òi quy?n b?c m? c?a cha, m? trên ph?n ??t c?a ng??i chú. Bài vi?t c?ng ph?n ánh tình tr?ng pháp lu?t hi?n hành ch?a có quy ??nh c? th? ?i?u ch?nh v? vi?c. Sau khi Tòa án nhân dân huy?n Lai Vung, t?nh ??ng Tháp t? ch?i th? lý v? án, ông L.T.S. có t??ng trình g?i UBND t?nh nh? can thi?p. V?a qua, UBND t?nh ?ã tr? l?i chính th?c ?? ngh? ông S. quay v? UBND xã V?nh Th?i ?? ???c xem xét. Nh? v?y qua m?t th?i gian dài khi?u ki?n, v? vi?c c?a ông S. l?i tr? v? th?i ?i?m ban ??u.

Các tr??ng h?p trên cho th?y có nhi?u v??ng m?c trong cách gi?i quy?t nh?ng tranh ch?p có liên quan ??n m? m?, m?t ph?n do phong t?c, t?p quán. Do ?ó, các c? quan ch?c n?ng c?n suy ngh? v? v?n ?? này trong quá trình xây d?ng, b? sung pháp lu?t.

Ngu?n TTO

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144712
Hôm nay:Hôm nay:276
Tháng này:Tháng này:21847
T?t c?:T?t c?:4144712

You are here