Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(BNS) V?i mác phó phòng kinh doanh c?a Ngân hàng th??ng m?i c? ph?n (TMCP) ??i Tín chi nhánh Ti?n Giang và ?ánh vào lòng tham c?a m?t s? ng??i b?ng cách vay ti?n tr? lãi su?t cao (lên t?i 15%/tháng), bà Tr?n Th? H?ng Chinh (SN 1980, ng? ?p Tân Th?nh, xã Tân H??ng, huy?n Châu Thành, t?nh Ti?n Giang) ?ã chi?m ?o?t s? ti?n ??c bi?t l?n. 


Tr?n Th? H?ng Chinh

Trong ??n t? cáo g?i ??n các c? quan ch?c n?ng, bà N.T.O, bà N.T.K.T, bà N.T.T.T, bà L.T.C.V... (cùng ng? ph??ng 4, TP. M? Tho, t?nh Ti?n Giang) ?ã t? cáo bà Tr?n Th? H?ng Chinh chi?m ?o?t t?ng s? ti?n lên ??n g?n 14 t? ??ng. Bà N.T.K.T k?: “Khi g?p tôi, bà Chinh gi?i thi?u là phó phòng kinh doanh c?a Ngân hàng TMCP ??i Tín chi nhánh Ti?n Giang. Bà nói c?n vay ti?n ?? cho khách hàng vay l?i ?áo h?n v?i lãi su?t 30%/tháng. N?u ai có ti?n ??a bà cho vay l?i thì bà s? chia m?t n?a ti?n lãi là 15%/tháng”. Vì m?c lãi su?t quá cao và tin t??ng bà “phó phòng”, nhi?u ng??i trút h?t h?u bao và không ng?n ng?i vay m??n ti?n c?a nhi?u ng??i ?? ??a cho bà Chinh vay nh?m ki?m l?i. Bà O. cho bi?t: “Lúc ??u, bà Chinh tr? ti?n r?t ?úng h?n nên ai c?ng yên tâm. Sau ?ó, bà Chinh huy ??ng vay c?a nhi?u ng??i v?i s? ti?n l?n h?n và h?n n?m ngày sau s? tr? ?? c? v?n l?n lãi. Th?y cho vay v?i lãi su?t cao, tôi c?ng ham và mang gi?y t? s? h?u nhà ?i c?m c? ?? l?y ti?n cho bà Chinh vay l?i. ??n ngày h?n (11-11-2010) không th?y bà Chinh tr? ti?n, tôi t?i Ngân hàng TMCP ??i Tín chi nhánh Ti?n Giang tìm thì ???c cán b? ngân hàng cho bi?t bà Chinh ?ã b? tr?n. ??n lúc này, nhi?u ng??i cùng c?nh ng? v?i tôi c?ng kéo ??n ngân hàng m?i bi?t ?ã b? l?a”. Nhi?u ch? n? v? nhà bà Chinh (? ?p Tân Th?nh, xã Tân H??ng, huy?n Châu Thành, t?nh Ti?n Giang) tìm nh?ng c?n nhà tr?ng hoác. Trong s? n?n nhân có nhi?u ng??i là ch? doanh nghi?p, công ty. Ng??i b? chi?m ?o?t s? ti?n cao nh?t là bà L.T.T (ng? xã Kim S?n, huy?n Châu Thành, Ti?n Giang) v?i 9 t? ??ng. 


Ngân hàng TMCP ??i Tín chi nhánh Ti?n Giang, n?i bà Tr?n Th? H?ng Chinh làm vi?c


Tr??c s? vi?c này, lãnh ??o Ngân hàng TMCP ??i Tín chi nhánh Ti?n Giang cho r?ng: “Vi?c bà Chinh vay m??n ti?n c?a nhi?u ng??i r?i b? tr?n là hành vi x?y ra ngoài ngân hàng nên ngân hàng không bi?t và không th? gi?i quy?t”. ???c bi?t, bà Tr?n Th? H?ng Chinh t?ng t?t nghi?p ngành tài chính - ti?n t? - ngân hàng c?a Tr??ng ??i h?c kinh t? TPHCM n?m 2003. Tháng 8-2004, bà Chinh làm nhân viên tín d?ng c?a Ngân hàng phát tri?n nhà ??ng b?ng sông C?u Long chi nhánh Ti?n Giang. Tháng 10-2008, bà Chinh làm nhân viên tín d?ng c?a Ngân hàng Eximbank chi nhánh M? Tho. T? ngày 1-6-2010, Ngân hàng TMCP ??i Tín chi nhánh Ti?n Giang ti?p nh?n bà Chinh vào làm vi?c t?i phòng kinh doanh. Sau hai tháng làm vi?c, bà Chinh ???c giao nhi?m v? phó phòng kinh doanh. T? ngày 8-11-2010, bà Chinh ngh? vi?c và tr?n n?. Hi?n v? vi?c ?ang ???c Công an Ti?n Giang ?i?u tra làm rõ.

Theo CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144739
Hôm nay:Hôm nay:303
Tháng này:Tháng này:21874
T?t c?:T?t c?:4144739

You are here