Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Cu?c ?ua lăi su?t ngân hàng v?n ti?p t?c ???c ??y lên cao, v??t qua 22% m?t n?m. Không ch? doanh nghi?p nh? mà nhi?u doanh nghi?p l?n không có c? h?i ti?p c?n. ?? có v?n nh?p kh?u, s?n xu?t hàng hóa ph?c v? T?t, nhi?u doanh nghi?p ph?i b?m b?ng vay lăi su?t nóng ngoài ch? ?en 6% m?t tháng.

CH? ?EN T?P N?P

Ch? c?n m?t cú nh?p chu?t vào Google là có th? t́m th?y hàng tr?m d?ch v? cho vay v?n. Th? tr??ng v?n t? do nh?ng tháng cu?i n?m bao gi? c?ng ch?n r?n h?n, nh?ng n?m nay khác th??ng b?i các ngân hàng khát v?n, si?t ch?t cho vay, ??y lăi su?t cao b?t th??ng tr? l?i th?i ?i?m kh?ng ho?ng kinh t? n?m 2008. 
Ch? Khuyên, m?t “c̣” tín d?ng ch? ?en cho bi?t vay ? ?ây ?i?u ki?n d? h?n ngân hàng nhi?u, th?i gian nhanh h?n nh?ng lăi su?t th́ “c?t c?”. T?t nhiên, không có lăi su?t c? ??nh, tùy vào h? s? th? ch?p m?i h?p ??ng vay mà ch? ??a ra m?c lăi su?t khác nhau. Ít là 4% tháng, nhi?u có th? là 8% m?t tháng, tùy vào vay ít hay nhi?u, th?i gian ng?n hay dài. Nh?t là ??i v?i nh?ng kho?n vay ng?n h?n ?? ?áo h?n ngân hàng, lăi su?t r?t cao. Nhi?u “c̣” kh?ng ??nh, không ph?i lăi su?t “c?t c?” mà d? vay ?âu, h?n m?t tháng qua l??ng h? s? vay t?ng g?p ?ôi so v?i b́nh th??ng, nhi?u h? s? “??p chi?u” không ???c duy?t, nh?t là nh?ng kho?n vay l?n 3, 4 t? ??ng tr? lên. Lư do mà ch? Khuyên nêu ra là do ch? c?ng th?n tr?ng, nh́n m?t ??t tên doanh nghi?p. “Lăi su?t cao quá doanh nghi?p không kham n?i, phá s?n l?y ǵ tr? n?”, ch? Khuyên nói.

Tuy lăi su?t cao ng?t ng??ng nh?ng ng??i vay cá nhân l?n doanh nghi?p nh? không ng?ng t?ng, s? ?i?n tho?i c?a các môi gi?i b? khách hàng réo liên t?c. M?t công ty tài chính chuyên cho vay v?n ? Tân B́nh cho bi?t trong m?t tháng tr? l?i ?ây khách hàng t?ng b?t th??ng nên công ty v?a ph?i tuy?n thêm b?y nhân viên. 

Th?y th? tr??ng tín d?ng “?en” béo b?, nhi?u doanh nghi?p nh?y vào cu?c t́m ki?m huy ??ng v?n cá nhân t? ng??i quen, b?n bè v?i lăi su?t 5% tháng ?? cho vay l?i h??ng chênh l?ch. Theo các chuyên gia, r?i ro tín d?ng trên th? tr??ng chính th?c và phi chính th?c ?ang r?t cao. N?u ngân hàng ti?p t?c nâng lăi su?t, si?t cho vay bu?c các doanh nghi?p, ng??i dân ph?i t́m ??n tín d?ng “?en” ?? có v?n s?n xu?t, thúc ??y th? tr??ng này “nóng” h?n.

LĂI SU?T CAO NG?T NG??NG
Cu?c ?ua lăi su?t gi?a các ngân hàng v?n ch?a có d?u hi?u ch?ng l?i. Ngày 8-12, Ngân hàng Techcombank chính th?c l?p ??nh lăi su?t huy ??ng m?i 17,6% m?t n?m, b? xa ng??ng 14% m?t n?m c?a cu?i tháng 11. Theo chuyên gia tài chính Lê Th?m D??ng, lăi su?t huy ??ng t?ng ??t bi?n là c? s? ?? các ngân hàng ??y lăi su?t cho vay lên cao. D? ?oán lăi su?t cho vay ? th? tr??ng chính th?c s? v??t xa m?c 22%/n?m nh? hi?n nay. ?ây là rào c?n l?n nh?t tác ??ng ??n quy?t ??nh vay v?n c?a khách hàng trong th?i ?i?m hi?n nay, ??c bi?t ??i v?i nh?ng nhóm khách hàng thu?c di?n b? h?n ch? cho vay hay không khuy?n khích cho vay. ?? có v?n t?p trung s?n xu?t hàng hóa ph?c v? T?t, nhi?u doanh nghi?p ph?i t́m ki?m v?n ch? ?en v?i lăi su?t trên 40%/n?m, th?m chí 60%/n?m.

Anh Lê Nh?t Ph??ng - Giám ??c m?t doanh nghi?p chuyên v? s?n xu?t hàng mă ? TPHCM - cho bi?t, doanh nghi?p nh? b́nh th??ng vay ngân hàng ?ă khó, th?i ?i?m này th́ “b?t ??ng” luôn. Trót nh?p nguyên li?u và nh?n các ??n ??t hàng r?i nên dù lăi su?t ??t ch?ng nào anh c?ng ph?i vay. Qua m?t ng??i b?n, anh Ph??ng vay ???c 300 tri?u ??ng ch? ?en v?i lăi su?t 6%/tháng, th?i gian vay ba tháng. Anh Ph??ng cho bi?t thêm, ?? vay ???c 300 tri?u ??ng anh ph?i chi cho “c̣” 15 tri?u ??ng m?i ?? ?i?u ki?n vay.

Ông Lê H?i Châu - T?ng giám ??c T?p ?oàn Chu Vi?t - cho bi?t, h?u h?t doanh nghi?p ??u trong t́nh tr?ng “s?ng d? ch?t d?” v́ v?n s?n xu?t hàng cu?i n?m. C? n?m m?i có m?t mùa T?t ?? doanh nghi?p “làm ?n”, gi? lăi su?t quá cao mà c̣n không vay ???c khác nào b?o doanh nghi?p ?óng c?a! Ch?a h?t, nhi?u doanh nghi?p bi?t không th? t́m ki?m l?i nhu?n t? ??ng v?n vay v?i lăi su?t v??t 20% m?t n?m nh?ng không m?t uy tín v?i ??i tác nên b?m b?ng vay tín d?ng “?en” ?? s?n xu?t nh?ng ??n hàng ?ă kư. Các doanh nghi?p cho r?ng n?u kéo dài t́nh tr?ng này th́ bao nhiêu công s?c trong hai n?m qua nh?m khôi ph?c s?n xu?t sau kh?ng ho?ng kinh t? ??u tr? nên vô ngh?a. M?c tiêu c?a Ngân hàng Nhà n??c là nâng cao lăi su?t ?? si?t ch?t cho vay nh?m ki?m ch? l?m phát ?ang di?n bi?n ph?c t?p c?a n?m nay, tuy nhiên nhi?u chuyên gia kinh t? cho r?ng n?u ?i?u hành không khéo có th? x?y ra tác d?ng ng??c, doanh nghi?p v?n vay v?n dù lăi su?t cao, chi phí s?n xu?t ??t ?? bu?c ph?i t?ng giá thành. Khi ?ó, không ai h?t, chính ng??i dân ph?i gánh ch?u h?u qu? do giá c? t?ng v?t, t? ?ó ch? tr??ng ki?m ch? l?m phát khó mà phát huy tác d?ng.

Theo Congantp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144613
Hôm nay:Hôm nay:177
Tháng này:Tháng này:21748
T?t c?:T?t c?:4144613

You are here