Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

TP - ?? s? h?u ??t ?ai hi?n nay, th?c ch?t là m?t ??i t??ng nh?ng có hai ch?, c?c k? khó ch? tài và t?t nh?t, ??t ? nên ?? s? h?u t? nhân – B? tr??ng Tài nguyên & Môi tr??ng (TN&MT) Ph?m Khôi Nguyên nói t?i H?i ngh? t?ng k?t Lu?t ??t ?ai và kh?i ??ng ti?n trình s?a ??i Lu?t ??t ?ai 2003 v?a ???c t? ch?c t?i ?à N?ng.

Theo B? tr??ng Ph?m Khôi Nguyên, quy?n v? ??t ?ai hi?n nay g?n nh? m? h?t cho ng??i dân, tr? quy?n chuy?n m?c ?ích s? d?ng. Nh?ng ng??i dân c?ng ?ang “xé rào” ?? chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?i. “?i?n hình nh? ??t 5% ? ngoài B?c ?ã làm nhà h?t”, ông nói.

Hai ông ch? ??t

Theo ông Nguyên, th?c ch?t ??t ? ?ã là s? h?u t? nhân, dù danh ngh?a là s? h?u toàn dân. H? l?y là nhi?u chính sách ??a ra khó th?c hi?n. Nh?ng v?i ??t nông , lâm nghi?p, ??t công c?ng thì ph?i xem l?i, các quy?n này áp d?ng cho ??i t??ng nào, th?c hi?n ra sao.

Lu?t ??t ?ai 2003 quy ??nh, ??t ?ai thu?c s? h?u toàn dân do Nhà n??c ??i di?n quy?n s? h?u, tuy nhiên, theo B? tr??ng Ph?m Khôi Nguyên: N?u ?? quy?n s? h?u ??t ?ai nh? hi?n nay thì c?c k? khó ch? tài. Ông lý gi?i: ??t ?ai thu?c s? h?u toàn dân nh?ng Nhà n??c là ??i di?n ch? s? h?u, th?c ch?t có th? hi?u là m?t ??i t??ng có hai ông ch?.

M?t ông ch? là ng??i dân, doanh nghi?p ?ang s? d?ng ??t, hai là Nhà n??c. ?i?u này d?n ??n ách t?c trong giao ??t, thu h?i ??t. Nhà n??c áp giá, ??nh giá nh?ng ng??i dân c?ng có quy?n ?òi h?i theo giá th? tr??ng, mà theo giá th? tr??ng thì không bi?t bao nhiêu cho v?a.

V? v?n ?? này, ông Nguy?n V?n Ng?c – Phó Giám ??c S? TN&MT Th?a Thiên – Hu? ki?n ngh?: ??i v?i vi?c thu h?i ??t ?? th?c hi?n d? án ??u t? không nên áp d?ng c? ch? nhà ??u t? t? th?a thu?n mà ch? khuy?n khích nhà ??u t? th?a thu?n v?i ng??i s? d?ng ??t ?? h?n ch? s? thi?u ??ng b? hi?n nay. Sau 30 ngày, n?u nhà ??u t? không th?a thu?n ???c, Nhà n??c s? quy?t ??nh thu h?i ??t.

Ông Nguy?n ?i?u – Giám ??c S? TN&MT TP ?à N?ng ??ng tình: Vi?c quy ??nh nhà ??u t? t? th?a thu?n v?i ng??i s? d?ng ??t ?ã d?n ??n tình tr?ng không công b?ng, không ??ng b? trong vi?c th?c hi?n b?i th??ng, h? tr? tái ??nh c? gi?a các d? án trong cùng khu v?c. T?c là gi?a d? án do nhà ??u t? t? th?a thu?n và d? án do Nhà n??c b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c?.

Theo Ch? t?ch UBND TP ?à N?ng Tr?n V?n Minh, ?? doanh nghi?p th?a thu?n v?i ng??i dân là khó. Theo kinh nghi?m c?a ?à N?ng, thành ph? ??ng ra gi?i t?a, ??n bù và ch?u trách nhi?m, ?? ??m b?o th?i gian bàn giao m?t b?ng, gi?i t?a nhanh; t?o s? công b?ng cho các d? án, ??ng th?i th?ng nh?t ph??ng án b? trí ??t tái ??nh c?, quy ho?ch chung c?a thành ph?.

Tuy nhiên, ông Tr?n ?ình Long – Phó Ch? nhi?m ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i l?i cho r?ng: Không nh?t thi?t c?m nhà ??u t? th?a thu?n v?i ng??i s? d?ng ??t. B?i l? ??t giao cho ng??i dân thì thu h?i, gi?i t?a ??n bù, nh?ng v?i ??t bán ??u giá cho ng??i dân ph?i ??n bù theo th?a thu?n, ch? không có chuy?n thu h?i r?i ??n bù là không công b?ng.

Chia l?i ru?ng ??t ra sao?

V?n ?? c?c k? ph?c t?p c?a bài toán ??t ?ai hi?n nay, theo B? tr??ng Ph?m Khôi Nguyên là chia l?i ru?ng ??t nh? th? nào sau 20 n?m giao ??t nông nghi?p ?? tr?ng cây, nuôi tr?ng th?y s?n, theo Ngh? ??nh 64 (n?m 1993).

B? tr??ng Ph?m Khôi Nguyên cho hay: N?m 1993, khi giao ??t cho dân thì giao theo h?, nhân kh?u và theo h?n m?c. Nói theo t? ng? B?c b?, h? 2 ng??i ???c 2 sào, h? 10 ng??i ???c 10 sào. Sau 20 n?m, bây gi? gia ?ình 10 ng??i ch? còn 2 sào, nh?ng gia ?ình 2 ng??i l?i có 10 sào r?i. T? ?ó t?o ra s? b?t h?p lý trong v?n ?? ??t ?ai hi?n nay, trong khi ?ó ta ch?a thu thu? ??t. Mu?n th? ph?i ?i?u ti?t l?i b?ng cách nào?

“Chia l?i ru?ng ??t, khó l?m. N?u ?ã chia thì ph?i chia l?i liên t?c vì dân s? liên t?c thay ??i. Theo tôi , trong h?n m?c ??t nông nghi?p thì không ?ánh thu?, còn v??t h?n m?c thì ph?i ?ánh thu? theo lu? ti?n. ?ánh thu? t?i m?c ?? anh không ch?u n?i, ph?i tr? l?i ??t ?ó cho Nhà n??c ?? ?i?u ti?t l?i cho nh?ng gia ?ình khác. Tuy nhiên hi?n ch?a làm ???c ?i?u này”– ông Nguyên nói.

Ngu?n tienphongonline

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144720
Hôm nay:Hôm nay:284
Tháng này:Tháng này:21855
T?t c?:T?t c?:4144720

You are here