Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

H??NG D?N M?I C?A TAND T?I CAO:

H?i ??ng Th?m phán TAND T?i cao v?a ra Ngh? quy?t 01/2010 h??ng d?n x? lý các hành vi ?ánh b?c, t? ch?c ?ánh b?c.

Bên c?nh ?i?m ti?n b? là không tính “ti?n ?o” làm c?n c? bu?c t?i so v?i h??ng d?n c?, ngh? quy?t v?n còn nh?ng ?i?m ch?a rõ, làm nhi?u c? quan t? t?ng b?n kho?n…

V?a qua, trong m?t bu?i t?p hu?n t?i TAND TP.HCM, nhi?u th?m phán ?ã nêu ra m?t s? tr??ng h?p v?n v??ng m?c khi x? lý các hành vi ?ánh b?c, t? ch?c ?ánh b?c. T?i cu?c h?p liên ngành công an - vi?n ki?m sát - tòa án qu?n 11 (TP.HCM) m?i ?ây, m?t lo?t tình hu?ng th?c t? mà c? quan t? t?ng ?ang lúng túng c?ng ???c ??a ra bàn th?o.

 

Tính ti?n ?ánh ?? không d?

Thay ??i ???c ?ánh giá cao c?a Ngh? quy?t 01/2010 so v?i h??ng d?n c? là không áp d?ng “ti?n ?o” ?? tính s? ti?n ?ánh b?c làm c?n c? bu?c t?i. C? th?, n?u ng??i ch?i s? ??, cá ?? trúng s? ??, th?ng c??c cá ?? thì s? ti?n mà h? dùng ?ánh b?c là t?ng s? ti?n mà h? ?ã b? ra ?? mua s? ??, cá ?? c?ng v?i s? ti?n th?c t? mà h? ???c nh?n t? ch? ??, ch? cá ??. N?u h? không trúng, không th?ng c??c ho?c b? phát hi?n, ng?n ch?n tr??c khi có k?t qu? m? th??ng thì s? ti?n mà h? dùng ?ánh b?c là t?ng s? ti?n mà h? ?ã b? ra ?? mua s? ??, cá ??…

Tuy nhiên, nhi?u tình hu?ng ?ánh ?? th?c t? làm c? quan t? t?ng lúng túng khi xác ??nh s? ti?n ?ánh b?c v?n ch?a ???c Ngh? quy?t 01/2010 h??ng d?n.

Tình hu?ng th? nh?t: Công an b?t ch? ?? lúc 15 gi? 30 (ch?a có k?t qu? x? s?). Khi b? b?t, t?ng c?ng các ph?i ?? c?a ch? ?? là 1,9 tri?u ??ng, ch?a ?? ??nh l??ng ?? kh?i t? (2 tri?u ??ng). ??n 17 gi?, A. th?y mình trúng ??, không bi?t ch? ?? ?ã b? b?t nên v?n tìm ??n lãnh ti?n trúng ?? nh? quy ??c là b? ra 100.000 ??ng “?n” 70 l?n, t?c 7 tri?u ??ng.

? ?ây, s? ti?n ?ánh b?c c?a ch? ?? ch?a ??n 2 tri?u ??ng, n?u c?ng thêm ph?n trúng ?? c?a A. (7 tri?u ??ng) thì ?? ??nh l??ng ?? kh?i t?. Còn A. b? b?t sau khi có k?t qu? x? s?, A. ?ã trúng ?? và s? ti?n ?ánh b?c c?ng ?? ?? kh?i t? (100.000 ??ng ti?n ghi ?? + 7 tri?u ??ng ti?n trúng ??). Nh?ng v?n ?? là ch? ?? ?ã b? b?t tr??c khi có k?t qu? x? s? thì x? lý sao?

Tình hu?ng th? hai: Cùng m?t ngày, T. ghi ?? c?a hai “huy?n ??” khác nhau là L. và P. R?i L. b? b?t, công an xác ??nh s? ti?n T. ?ánh b?c v?i L. là 1,8 tri?u ??ng. Ti?p ?ó, b?t ???c P., công an xác ??nh s? ti?n T. ?ánh b?c v?i P. là 900.000 ??ng.

? ?ây, n?u tính t?ng v?, s? ti?n ?ánh b?c c?a T. ch?a ?? ??nh l??ng ?? kh?i t? v? t?i ?ánh b?c. Nh?ng n?u c?ng d?n hai v?, T. s? ph?i ch?u trách nhi?m hình s?. Nh? v?y, ng??i ch?i ?? ghi ?? v?i nhi?u “huy?n ??” khác nhau nh? T. có b? xem là ?ánh b?c m?t l?n hay không ?? c?ng d?n s? ti?n ?ánh b?c?

M?t tình hu?ng ph?: Sau khi h?i ý ki?n, công an xác ??nh có th? truy c?u trách nhi?m hình s? ??i v?i T. thì l?i n?y sinh r?c r?i: “Huy?n ??” P. có d?u hi?u tâm th?n, c?n ph?i ??a ?i giám ??nh. ??t ra tr??ng h?p n?u P. b? b?nh th?t thì T. ?ã ch?i ?? v?i ng??i tâm th?n. V?y ti?n ch?i ?? gi?a hai bên có ???c xem là ti?n ?ánh b?c hay không?

R?i v? “?ánh b?c v?i nhau”

?i?m a kho?n 4 ?i?u 1 Ngh? quy?t 01/2010 h??ng d?n: “Khi xác ??nh ti?n, giá tr? hi?n v?t dùng ?ánh b?c c?n phân bi?t: Tr??ng h?p nhi?u ng??i cùng tham gia ?ánh b?c v?i nhau thì vi?c xác ??nh ti?n, giá tr? hi?n v?t dùng ?ánh b?c ??i v?i t?ng ng??i ?ánh b?c là t?ng s? ti?n, giá tr? hi?n v?t c?a nh?ng ng??i cùng ?ánh b?c ???c h??ng d?n t?i kho?n 3 ?i?u này”…

Trên th?c t?, hi?u khái ni?m “?ánh b?c v?i nhau” ? trên không ??n gi?n. ?ánh b?c v?i nhau ???c hi?u là tr?c ti?p ?n thua v?i nhau hay ch? c?n ng?i chung sòng b?c? Ch?ng h?n ? bài cào, ng??i ta th??ng ch?i theo hai d?ng, m?t là các con b?c ??t s? ti?n nh? nhau vào gi?a, l?t bài ai l?n ?i?m thì gom h?t; hai là t?ng con b?c ?n thua tr?c ti?p v?i ng??i làm cái. V?i d?ng th? nh?t thì khái ni?m “?ánh b?c v?i nhau” ?ã rõ nh?ng v?i d?ng th? hai ?ang gây tranh cãi. Khi b?t, công an có ???c xem nh?ng ng??i ?ánh b?c ng?i cùng sòng dù không h? ?n thua v?i nhau là ?ang “?ánh b?c v?i nhau”, t? ?ó c?ng t?t c? s? ti?n trên chi?u b?c ?? làm c?n c? x? lý hay không?

M?t tr??ng h?p c? th? ?ã ???c VKS qu?n 11 ??a ra: Công an b?t ???c các ??i t??ng ?ang ch?i tài x?u do T. làm cái. S? ti?n thu trên chi?u b?c là 3 tri?u ??ng. Trong túi T. có 5 tri?u ??ng, ???c khai là v?n ?? th?u, trong túi các con b?c có ng??i ch? còn 20.000 ??ng. Các con b?c khai ch? mang theo t? vài ch?c ngàn ??ng ??n 100.000 ??ng. V?y các con b?c có ph?i ch?u trách nhi?m hình s? hay không?

Nhi?u ý ki?n cho r?ng nh?ng con b?c này dù ng?i cùng sòng nh?ng không ph?i là “?ánh b?c v?i nhau” mà t?ng ng??i ?n thua tr?c ti?p v?i nhà cái. Tuy nhiên, c?ng có ý ki?n ng??c l?i r?ng ph?i xác ??nh h? “?ánh b?c v?i nhau”, t? ?ó tính ti?n ?ánh b?c là t?t c? ti?n trên chi?u b?c c?ng v?i ti?n trong ng??i c?a nhà cái cùng các con b?c ?? làm c?n c? x? lý hình s?.

===============================================================================

Tr? trêu v? ti?n trong túi

Vi?c xác ??nh ti?n trong túi c?a con b?c có ph?i là ti?n ?ánh b?c hay không ?ang là m?t th?c t? c??i ra n??c m?t. Th?c ch?t, công an không có kh? n?ng ch?ng minh ti?n trong túi con b?c ?em theo s? dùng h?t vào vi?c ?ánh b?c nên ch? d?a vào l?i khai c?a con b?c ?? làm c?n c? xác ??nh.

Nh? v?y, tùy thu?c vào l?i khai và s? hi?u bi?t c?a con b?c mà cách x? lý c?a pháp lu?t ??i v?i t?ng tr??ng h?p ?ánh b?c s? r?t khác nhau.

M?t th?m phán tòa qu?n t?i TP.HCM

Ghi ?? là t?i t? ch?c ?ánh b?c?

Theo tôi, hành vi c?a ng??i ghi ?? (?ã ???c xác ??nh ?? c? s? kh?i t?) ph?i b? x? lý v? t?i t? ch?c ?ánh b?c m?i chính xác. ?ây không th? xem là hình th?c m?t ng??i ?ánh b?c v?i nhi?u ng??i ?? x? v? t?i ?ánh b?c nh? hi?n nay v?n áp d?ng. B?i l? ng??i ghi ?? có s? chu?n b? tr??c v? gi?y bút, ti?n ?? ?n thua, công ?i tìm ng??i ?n thua v?i mình và vi?c t? ch?c c?a h? có quy mô.

Ki?m sát viên Nguy?n Anh ??c, VKSND TP ??ng H?i, Qu?ng Bình

Theo Phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4247012
Hôm nay:Hôm nay:751
Tháng này:Tháng này:40616
T?t c?:T?t c?:4247012

You are here