Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(CATP) Ngân hàng Nhà n??c (NHNN) v?a phát ?i c?nh báo m?t s? ??i t??ng m?o danh cán b? ngân hàng h??ng d?n làm h? s? và thu phí vay v?n. 

Th?i gian g?n ?ây, trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh  xu?t hi?n nh?ng t? r?i qu?ng cáo v? s?n ph?m cho vay tín ch?p t?i các ??a ?i?m kinh doanh (ch? y?u t?i các ch?). M?t s? ng??i có nhu c?u vay v?n ?ã liên h? v?i s? ?i?n tho?i ghi trên t? r?i và ???c m?t s? ??i t??ng, t? nh?n  là nhân viên c?a ngân hàng th??ng m?i, h??ng d?n làm th? t?c vay. Các ??i t??ng yêu c?u ng??i vay ?i?n và ký tên lên các m?u  gi?y thu th?p thông tin, gi?y ?? ngh? vay v?n, yêu c?u cung c?p b?n sao ch?ng minh nhân dân, h? kh?u, ??ng th?i thu phí ba tri?u ??ng m?i h? s? vay v?n và h?n vài ngày sau ??n tr? s? ngân hàng ?? gi?i ngân. Tuy nhiên, khi  ng??i dân ??n liên h? v?i ngân hàng m?i phát hi?n ra s? vi?c và không liên h? ???c v?i ??i t??ng ?ã m?o danh. Hi?n t??ng trên có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t, gây thi?t h?i cho ng??i dân và làm ?nh h??ng x?u t?i uy tín c?a ngành ngân hàng. Vì th?, NHNN ?? ngh? ng??i dân c?nh giác v?i các th? ?o?n nh? trên.

Ngu?n CATP

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144744
Hôm nay:Hôm nay:308
Tháng này:Tháng này:21879
T?t c?:T?t c?:4144744

You are here