Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

M?i ?ây, ?y ban T? pháp ?ã g?i báo cáo xin ý ki?n ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i v? n?m v?n ?? l?n quy ??nh t?i d? th?o Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a B? lu?t T? t?ng dân s?.

?áng chú ý, Th??ng tr?c ?y ban T? pháp (c? quan th?m tra) và TAND T?i cao (c? quan ch? trì so?n th?o) ?ang có ý ki?n khác nhau v? v?n ?? th?i hi?u gi?i quy?t v? vi?c dân s?.

C? th?, TAND T?i cao ?? ngh? b? ?i?u 159 B? lu?t T? t?ng dân s? v? th?i hi?u gi?i quy?t v? vi?c dân s?. Tòa cho r?ng theo thông l? qu?c t?, th?i hi?u kh?i ki?n không nên hi?u là th?i hi?u th? lý ??n mà ???c hi?u là bên có ngh?a v? ???c mi?n tr? ngh?a v? khi ?ã h?t th?i h?n mà h? ph?i th?c hi?n ngh?a v? c?a mình. Còn quy?n kh?i ki?n là quy?n c? b?n c?a các ch? th? trong quan h? pháp lu?t dân s? và “tòa án luôn có trách nhi?m ph?i th? lý ??n kh?i ki?n, không ???c l?y lý do ?ã h?t th?i hi?u kh?i ki?n ?? t? ch?i th? lý ??n kh?i ki?n khi có yêu c?u”. M?t khác, vi?c rà soát các quy ??nh pháp lu?t cho th?y h?u h?t các quan h? tranh ch?p ?ã ???c quy ??nh v? th?i hi?u t?i B? lu?t Dân s?, Lu?t Th??ng m?i, B? lu?t Lao ??ng... Vì th?, v?n ?? th?i hi?u c?n ???c ti?p t?c rà soát và quy ??nh trong B? lu?t Dân s?, không c?n thi?t quy ??nh trong B? lu?t T? t?ng dân s?.

Trong khi ?ó, Th??ng tr?c ?y ban T? pháp l?i cho r?ng ch?a nên b? quy ??nh vê? th?i hiê?u mà c?n rà soát ?? có quy ??nh phù h?p và không nên ??t vâ?n ?ê? s?a ?ô?i quy ??nh vê? th?i hiê?u kh?i kiê?n trong lâ?n s?a ?ô?i này. Lý do ???c Th??ng tr?c ?y ban T? pháp nêu ra là v?n ?? th?i hi?u ch?a ???c ti?n hành nghiên c?u m?t cách ??y ?? và yêu c?u c?a vi?c s?a ??i, b? sung B? lu?t T? t?ng dân s? l?n này ch? y?u t?p trung gi?i quy?t nh?ng v??ng m?c, b?c xúc nh?t…

Vê? quan ?i?m cho r?ng không nên hi?u th?i hi?u kh?i ki?n là th?i hi?u ?? th? lý ??n (…) thì ?ây là m?t v?n ?? m?i, khác bi?t v?i quan ?i?m v? th?i hi?u kh?i ki?n ?ang ???c quy ??nh trong Bô? luâ?t Dân s? và mô?t sô? luâ?t chuyên ngành khác ? Vi?t Nam. Do v?y, “?? thay ?ô?i quy ??nh vê? th?i hiê?u trong pháp luâ?t dân s? Viê?t Nam nh? ý kiê?n c?a c? quan ch? trì so?n th?o thì không thê? ch? b? quy ??nh vê? th?i hiê?u trong B? lu?t T? t?ng dân s? mà c?n ph?i ???c nghiên c?u m?t cách th?u ?áo v? c? lý lu?n và th?c ti?n” - báo cáo c?a ?y ban T? pháp nêu rõ.

Tuy nhiên, th?c ti?n áp d?ng pháp lu?t c?ng cho th?y có m?t s? quan h? pháp lu?t ??c thù nh? yêu c?u tuyên b? m?t ng??i m?t n?ng l?c hành vi dân s? ho?c b? h?n ch? n?ng l?c hành vi dân s?; yêu c?u tuyên b? m?t ng??i m?t tích... không th? quy ??nh th?i hi?u kh?i ki?n, th?i hi?u yêu c?u gi?i quy?t v? vi?c dân s? nh? các quan h? pháp lu?t khác. Th??ng tr?c ?y ban T? pháp ?? ngh? s?a ??i ?i?u 159 B? lu?t T? t?ng dân s? theo h??ng b? sung quy ??nh lo?i tr? v? th?i hi?u ??i v?i các quan h? pháp lu?t ??c thù nói trên nh?m tháo g? nh?ng v??ng m?c trong th?c ti?n.

V? c? ch? xem l?i ”án ??ng tr?n” có sai l?m nghiêm tr?ng, Th??ng tr?c ?y ban T? pháp và TAND T?i cao ?? ngh? ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i “cho phép ???c ti?p t?c nghiên c?u ?ê? quy ??nh t??ng t? nh? trong t? t?ng hành chính nh?ng có tính ??n y?u t? ??c thù trong quan h? dân s? và báo cáo k?t qu? ch?nh lý trong phiên h?p sau”.

====================================================================

Th?i hi?u kh?i ki?n, th?i hi?u yêu c?u

1. Th?i hi?u kh?i ki?n là th?i h?n mà ch? th? ???c quy?n kh?i ki?n ?? yêu c?u tòa án gi?i quy?t v? án dân s? b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp b? xâm ph?m; n?u th?i h?n ?ó k?t thúc thì m?t quy?n kh?i ki?n, tr? tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.

2. Th?i hi?u yêu c?u là th?i h?n mà ch? th? ???c quy?n yêu c?u tòa án gi?i quy?t vi?c dân s? ?? b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a cá nhân, c? quan, t? ch?c, l?i ích công c?ng, l?i ích c?a nhà n??c; n?u th?i h?n ?ó k?t thúc thì m?t quy?n yêu c?u, tr? tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.

3. Trong tr??ng h?p pháp lu?t không có quy ??nh khác v? th?i hi?u kh?i ki?n, th?i hi?u yêu c?u thì th?i hi?u kh?i ki?n, th?i hi?u yêu c?u ???c quy ??nh nh? sau:

a) Th?i hi?u kh?i ki?n ?? yêu c?u tòa án gi?i quy?t v? án dân s? là hai n?m, k? t? ngày quy?n và l?i ích h?p pháp c?a cá nhân, c? quan, t? ch?c, l?i ích công c?ng, l?i ích c?a nhà n??c b? xâm ph?m;

b) Th?i hi?u yêu c?u ?? tòa án gi?i quy?t vi?c dân s? là m?t n?m, k? t? ngày phát sinh quy?n yêu c?u.

(Theo ?i?u 159 B? lu?t T? t?ng dân s? 2004)

Ngu?n Phapluatonline

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137767
Hôm nay:Hôm nay:300
Tháng này:Tháng này:14902
T?t c?:T?t c?:4137767

You are here