Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Th?c t? x?y ra r?t nhi?u tr??ng h?p mua nhà ??t, sang tên ??i ch? xong xuôi r?i thì ng??i dân l?i g?p r?c r?i, nhà ??t b? kê biên do ch? c? ?ang có ngh?a v? thi hành án.

Có chuy?n éo le này b?i các c? quan thi hành án áp d?ng r?p khuôn h??ng d?n trong Thông t? liên t?ch 12/2001 c?a B? T? pháp-VKSND T?i cao...

Tháng 7-2008, bà Ph?m Th? H?i H??ng, ng? qu?n 10 (TP.HCM) mua c?n nhà c?a bà C. t?i TP V?ng Tàu. Hai bên làm ??y ?? th? t?c mua bán, sau ?ó bà H??ng ???c c?p ch? quy?n nhà.

B?ng d?ng b? kê biên

G?n m?t n?m sau, gia ?ình bà H??ng b?t ng? nh?n ???c thông báo c?a Chi c?c Thi hành án dân s? TP V?ng Tàu v? vi?c s? kê biên c?n nhà c?a bà ?? ??m b?o thi hành án.

Ng? ngàng, bà H??ng khi?u n?i thì m?i ???c bi?t bà C. - ch? c? c?n nhà là ng??i ph?i thi hành án trong m?t b?n án c?a TAND dân s? TP V?ng Tàu. Tháng 5-2008, Chi c?c Thi hành án dân s? TP V?ng Tàu ?ã g?i thông báo v? th?i gian t? nguy?n thi hành án là 25 ngày cho bà C. H?t th?i h?n, bà C. v?n không ch?p hành, Chi c?c Thi hành án g?i công v?n ph?i h?p v?i c? quan ch?c n?ng ?? ngh? không cho chuy?n d?ch c?n nhà thì m?i phát hi?n bà C. ?ã hoàn t?t th? t?c bán c?n nhà cho bà H??ng.

Vì th?, dù c?n nhà hi?n ?ã thu?c s? h?u c?a bà H??ng nh?ng Chi c?c Thi hành án dân s? TP V?ng Tàu v?n ti?n hành phong t?a tài s?n nh?m ??m b?o thi hành án. ??ng th?i, c? quan này c?ng h??ng d?n bà H??ng kh?i ki?n bà C. yêu c?u h?y b? giao d?ch mua bán gi?a hai bên.

 

Làm theo Thông t? 12

Không ??ng ý, bà H??ng khi?u n?i quy?t ??nh kê biên c?a Chi c?c Thi hành án dân s? TP V?ng Tàu. C?c Thi hành án dân s? t?nh Bà R?a-V?ng Tàu ?ã rút h? s? lên gi?i quy?t và g?i công v?n xin ý ki?n c?a T?ng c?c Thi hành án dân s? (B? T? pháp).

Trong công v?n tr? l?i, T?ng c?c Thi hành án dân s? cho bi?t theo kho?n 1 M?c IV Thông t? liên t?ch s? 12 n?m 2001 c?a B? T? pháp-VKSND T?i cao, ??i v?i các tr??ng h?p sau khi có b?n án, quy?t ??nh c?a tòa, ng??i ph?i thi hành án ?ã chuy?n nh??ng các tài s?n thu?c quy?n s? h?u c?a mình thì ch?p hành viên có quy?n kê biên tài s?n ?ó và có v?n b?n ?? ngh? c? quan có th?m quy?n h?y b? giao d?ch ?ó. Ng??i ???c thi hành án, ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan có quy?n yêu c?u c? quan có th?m quy?n ho?c kh?i ki?n yêu c?u tòa h?y b? giao d?ch. Vì v?y, Chi c?c Thi hành án dân s? TP V?ng Tàu làm nh? trên là ?úng quy ??nh.

?ã h?p lý?

V?n ?? ??t ra là giao d?ch c?a bà H??ng ?? th? t?c h?p pháp. Khi bà mua nhà, không c? quan ch?c n?ng nào ng?n ch?n. Là ng??i dân, làm sao bà bi?t (và c?ng không có ngh?a v? ph?i bi?t) ch? c? c?a c?n nhà ?ang ph?i thi hành án. Bà mua nhà xong r?i, ???c c?p gi?y ch? quy?n nhà r?i thì c? quan thi hành án m?i vào kê biên. Li?u vi?c này ?ã h?p tình, h?p lý?

Ông Tr?n V?n M??i, C?c tr??ng C?c Thi hành án dân s? t?nh Bà R?a-V?ng Tàu, lý gi?i c? quan thi hành án th?y tr??ng h?p này không c?n thi?t ph?i áp d?ng bi?n pháp ng?n ch?n nên ch? ra thông báo t? nguy?n thi hành án. C? quan thi hành án c?ng không thông báo s?m cho phòng công ch?ng bi?t ?? ng?n ch?n giao d?ch vì ?ang trong giai ?o?n t? nguy?n thi hành án c?a bà C. Bà C. ?ã l?i d?ng bán nhà...

T? tr? l?i trên, có th? th?y bà C. bán ???c nhà là nh? ngay t? ??u, Chi c?c Thi hành án dân s? TP V?ng Tàu ?ã ?ánh giá không ?úng, không kê biên c?n nhà. Ti?p ?ó, c? quan này l?i không s?m thông báo ?? các c? quan ch?c n?ng khác bi?t mà ng?n ch?n giao d?ch. ??c bi?t, h?t th?i h?n t? nguy?n thi hành án, bà C. v?n ch?a bán nhà. T?i sao sau ?ó ch?p hành viên không ti?n hành các bi?n pháp thi hành án ti?p theo mà ??i ??n c? n?m sau, khi c?n nhà ?ã ???c bán cho ng??i khác m?i vào cu?c? Su?t kho?ng th?i gian ?ó, ch?p hành viên ? ?âu, làm gì mà không bi?t c?n nhà ?ã sang tên, ??i ch??

C?n xem l?i h??ng d?n

Tr??ng h?p c?a bà H??ng ch? là m?t trong nhi?u tr??ng h?p b? thi?t thòi vì l? mua nh?m nhà c?a ng??i ph?i thi hành án. Có th?c t? này c?ng b?i vì các c? quan thi hành án áp d?ng r?p khuôn h??ng d?n trong Thông t? liên t?ch 12.

TS Nguy?n V?n Ti?n, gi?ng viên Tr??ng ?H Lu?t TP.HCM, cho r?ng c?n ph?i xem xét l?i tính pháp lý c?a c?a Thông t? liên t?ch 12 so v?i B? lu?t Dân s?. Rõ ràng thông t? ?ã ph? nh?n quy?n l?i chính ?áng mà B? lu?t Dân s? dành cho bà H??ng. Bà H??ng mua nhà h?p pháp, ?ã ???c c?p ch? quy?n. Theo B? lu?t Dân s? thì bà là ch? s? h?u h?p pháp c?a c?n nhà. M?t khác, bà không ph?i ch?u trách nhi?m v?i ngh?a v? c?a ng??i ch? c? c?n nhà vì không liên can gì.

Nhi?u chuyên gia khác c?ng ??ng tình r?ng ?? h?n ch? vi?c t?u tán tài s?n, ngành thi hành án ph?i nâng cao trách nhi?m h?n trong vi?c s?m th?c hi?n các bi?n pháp ng?n ch?n, s?m thông báo ??n các c? quan liên quan. Ch? ?? cho ???ng s? tho?i mái bán tài s?n r?i m?i vào cu?c kê biên phong t?a, gây thi?t h?i cho ng??i mua ngay tình là không h?p lý, không phù h?p v?i pháp lu?t dân s? v?n b?o h? quy?n tài s?n h?p pháp c?a ng??i dân.

=======================================================

D? sinh l?m quy?n

N?u c?n nhà không b? ??a vào b?n án ?? ??m b?o thi hành án, ch? ???c bi?t ??n khi ch?p hành viên xác minh ?i?u ki?n thi hành án thì ng??i ph?i thi hành án v?n có quy?n bán n?u nh? không b? áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i. Giao d?ch mua bán nhà ? ?ây là hoàn toàn h?p pháp.

Theo tôi, h??ng d?n trong Thông t? liên t?ch s? 12 trái v?i nguyên t?c c?a B? lu?t Dân s?, ch?a k? d? d?n ??n l?m quy?n trong ho?t ??ng thi hành án.

Lu?t s? NGUY?N H?U TH? TR?CH?oàn Lu?t s? TP.HCM

?ã c?p ch? quy?n, không nên kê biên

Liên ngành B? T? pháp-TAND T?i cao-VKSND T?i cao v?a ban hành Thông t? liên t?ch s? 14 h??ng d?n m?t s? v?n ?? v? th? t?c thi hành án và ph?i h?p liên ngành trong thi hành án. Thông t? này quy ??nh k? t? th?i ?i?m có b?n án, quy?t ??nh s? th?m mà ng??i ph?i thi hành án bán, chuy?n ??i, chuy?n nh??ng, t?ng cho, th? ch?p, b?o lãnh, c?m c? tài s?n c?a mình cho ng??i khác, không th?a nh?n tài s?n là c?a mình mà không s? d?ng kho?n ti?n thu ???c ?? thi hành án thì tài s?n ?ó v?n b? kê biên ?? thi hành án, tr? tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.

Theo tôi, n?u giao d?ch c?a hai bên ???ng s? m?i ch? d?ng l?i ? vi?c công ch?ng h?p ??ng thì c? quan thi hành án v?n có quy?n kê biên tài s?n và ?? ngh? h?y h?p ??ng gi?a hai bên. Tuy nhiên, n?u ng??i mua ?ã ???c xác l?p quy?n s? d?ng do c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p thì c? quan thi hành án không nên kê biên tài s?n ?ó n?a.

Ông NGUY?N V?N VÂN, Chi c?c tr??ng Chi c?c Thi hành án dân s? qu?n 1 (TP.HCM)

Thông t? b?t nh?t so v?i lu?t

Ch?p hành viên vì lý do nào ?ó ?ã không áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i, d?n ??n v? vi?c tr? nên ph?c t?p. Rõ ràng n?u giao d?ch h?p pháp thì quy?n v? tài s?n c?a ng??i dân ph?i ???c b?o v? theo pháp lu?t dân s?. Gi? l?i áp d?ng Thông t? liên t?ch s? 12 ?? kê biên nhà c?a ng??i mua và h??ng d?n ng??i mua kh?i ki?n có th? d?n ??n vi?c ng??i bán không có ti?n ?? tr? l?i cho ng??i mua. H?u qu? ?ó ai ch?u?

Thông t? 12 ?ã không l??ng h?t thi?t h?i c?a ng??i mua tài s?n ngay tình, b?t nh?t so v?i quy ??nh c?a B? lu?t Dân s?. Chính chuy?n này là m?t trong nh?ng nguyên nhân d?n ??n khi?u n?i thi hành án kéo dài.

Lu?t s? TÔ NG?C MINH TU?N, ?oàn Lu?t s? TP.HCM

(Ngu?n Phapluatonline)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i An



Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137811
Hôm nay:Hôm nay:344
Tháng này:Tháng này:14946
T?t c?:T?t c?:4137811

You are here