Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Không th? cùng lúc ??m b?o ???c hai m?c tiêu là v?a không b? l?t t?i ph?m l?i v?a không làm oan ng??i vô t?i. Xem l?i v? ch? th? ng??i bào ch?a.

Nguyên t?c “thà b? l?t t?i ph?m còn h?n làm oan ng??i vô t?i” ?ã ???c nhi?u lu?t s? có kinh nghi?m ?? c?p r?t sâu trong h?i th?o v? quy?n ???c bào ch?a trong t? t?ng hình s? do Liên ?oàn Lu?t s? Vi?t Nam ph?i h?p v?i ch??ng trình phát tri?n c?a Liên Hi?p Qu?c (UNDP) v?a t? ch?c...

Theo lu?t s? Ph?m H?ng H?i, Phó Ch? t?ch Liên ?oàn Lu?t s? Vi?t Nam, ?ây không ph?i là nguyên t?c m?i mà r?t nhi?u n??c trên th? gi?i, nh?t là các n??c B?c Âu ?ã th?a nh?n.

Gi?m án oan, sai

? n??c ta, lu?t s? H?i cho r?ng m?t th?c t? mà chúng ta ph?i th?a nh?n là nh?n th?c c?a con ng??i có h?n, không ai hi?u bi?t t?t c?. T? ?ó suy ra ho?t ??ng ?i?u tra, ch?ng minh t?i ph?m c?ng có m?t gi?i h?n nh?t ??nh, do nh?n th?c h?u h?n c?a ch? th? ti?n hành t? t?ng. Do v?y, pháp lu?t t? t?ng hình s? Vi?t Nam ph?i ghi nh?n nguyên t?c thà b? l?t t?i ph?m còn h?n làm oan ng??i vô t?i. Có nh? v?y thì n?n t? t?ng hình s? c?a n??c ta m?i th?t s? ti?n b?.

“Khi ??a v?n ?? này ra, nhi?u lãnh ??o c? quan t? t?ng ??u nh?t trí v?i nguyên t?c này nh?ng l?i cho r?ng v?i ??o ??c c?a ng??i làm công tác ? c? quan b?o v? pháp lu?t, chúng ta không ???c quy?n b? l?t t?i ph?m nh?ng c?ng không ???c quy?n làm oan ng??i vô t?i. Làm sao có th? v?a ??m b?o không b? l?t t?i ph?m l?i v?a ??m b?o không làm oan ng??i vô t?i? Không th? nào cùng lúc ??m b?o ???c hai m?c tiêu ?ó” - ông H?i b?n kho?n.

Lu?t s? Ph?m Qu?c H?ng, ?oàn Lu?t s? TP.HCM, c?ng ??ng tình r?ng các nhà làm lu?t c?n s?m ghi nh?n nguyên t?c thà b? l?t t?i ph?m còn h?n làm oan ng??i vô t?i vào trong lu?t. N?u nguyên t?c này ???c áp d?ng cùng v?i vi?c nâng cao tranh t?ng t?i tòa thì ch?n ch?n các v? oan, sai s? gi?m...

Xem l?i v? ch? th? ng??i bào ch?a

M?t v?n ?? khác c?ng ???c các lu?t s? quan tâm ?ó là ch? th? ???c th?c hi?n quy?n bào ch?a hi?n quá r?ng, ch?a th? hi?n ???c s? chuyên nghi?p hóa trong ho?t ??ng bào ch?a.

Lu?t s? Phan Trung Hoài, ?oàn Lu?t s? TP.HCM, phân tích: ?i?u 56 B? lu?t T? t?ng hình s? quy ??nh ba ch? th? ???c th?c hi?n quy?n bào ch?a t?i tòa là ng??i ??i di?n h?p pháp c?a ng??i b? t?m gi?, b? can, b? cáo; lu?t s?; bào ch?a viên nhân dân. G?p tr??ng h?p ng??i b? t?m gi?, b? can, b? cáo có nh??c ?i?m v? m?t tâm th?n ho?c th? ch?t thì ng??i ??i di?n h?p pháp s? có hai vai khi tham gia t? t?ng: v?a là ng??i ??i di?n h?p pháp v?a là ng??i bào ch?a. Nh? v?y, h?n ch? có th? x?y ra n?u trong quá trình ?i?u tra, ng??i ??i di?n h?p pháp s? d?ng vai trò ng??i ??i di?n ?? tr? l?i khi ?i?u tra viên h?i b? can, b? cáo, ng??i b? t?m gi?. Nh?ng ??n khi ra tòa, ng??i ??i di?n h?p pháp l?i dùng quy?n bào ch?a ?? phát bi?u bào ch?a cho b? cáo.

V?i bào ch?a viên nhân dân, ông Hoài cho r?ng ?ây là m?t “s?n ph?m ??c thù” ch? có riêng ? Vi?t Nam, xu?t phát t? ??c ?i?m l?ch s?. Tr??c ?ây do chi?n tranh, các t? ch?c hành ngh? lu?t s? ch?a th? ho?t ??ng nên m?t s? ??a ph??ng thành l?p t? ch?c bào ch?a viên nhân dân. Tuy nhiên, ch? th? này ?ã chuy?n thành lu?t s? theo Pháp l?nh T? ch?c lu?t s? n?m 1987. V?y mà B? lu?t T? t?ng hình s? hi?n hành l?i th?a nh?n bào ch?a viên nhân dân là m?t ch? th? ???c th?c hi?n quy?n bào ch?a. Trong khi ??n t?n ngày nay, trình t?, tiêu chu?n c? tham gia bào ch?a, ho?t ??ng qu?n lý, c?p gi?y ch?ng nh?n… cho bào ch?a viên nhân dân nh? th? nào l?i ch?a h? ???c quy ??nh rõ.

T? các phân tích trên, lu?t s? Hoài ki?n ngh? nên nâng cao ch?t l??ng bào ch?a b?ng cách chuyên nghi?p hóa, t?p trung vai trò ch? y?u vào ch? th? lu?t s?.

??ng tình, TS Chu H?i Thanh, Phó Giám ??c H?c vi?n T? pháp, nh?n xét ho?t ??ng bào ch?a không ph?i là m?t công vi?c d? dàng. Bên c?nh vi?c v?n d?ng trí tu?, hi?u bi?t pháp lu?t ?? b?o v? quy?n l?i h?p pháp cho nghi can, ng??i th?c hi?n vi?c bào ch?a còn ph?i ???c ?ào t?o v? v?n hóa ?ng x?, ??o ??c ngh? nghi?p trong m?i quan h? v?i các c? quan t? t?ng khác. Nhìn l?i ba ch? th? ???c th?c hi?n vi?c bào ch?a, ch? có lu?t s? m?i ??m b?o ???c các yêu c?u trên.

Ông Thanh ?? xu?t ?? nâng cao ch?t l??ng bào ch?a trong t? t?ng hình s?, tr??c h?t nên s?a ??i lu?t, ch? công nh?n ch? th? th?c hi?n quy?n bào ch?a là lu?t s?. ??ng th?i, Liên ?oàn Lu?t s? c?ng c?n có nh?ng ph??ng pháp thích h?p ?? giành quy?n “bào ch?a ??c quy?n” cho gi?i lu?t s?.

Ngu?n Phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137757
Hôm nay:Hôm nay:290
Tháng này:Tháng này:14892
T?t c?:T?t c?:4137757

You are here