Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Chi?u 8-12, Th?ng ??c Ngân hàng Nhà n??c (NHNN) ?ã có v?n b?n yêu c?u các t? ch?c tín d?ng th?c hi?n các m?c lãi su?t huy ??ng và cho vay phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, ch? tr??ng c?a Chính ph? và n?i dung ??ng thu?n gi?a các thành viên c?a Hi?p h?i Ngân hàng Vi?t Nam.

Th?ng ??c c?ng yêu c?u NHNN chi nhánh t?nh, TP có trách nhi?m x? lý k?p th?i các d? lu?n, thông tin không chính xác v? ti?n t? và ngân hàng trên ??a bàn.

Khách hàng ?ang giao d?ch t?i m?t ngân hàng. ?nh: HTD

??i v?i các ??n v? t?i H?i s? chính NHNN, NHNN yêu c?u theo dõi, d? báo sát tình hình cán cân thanh toán qu?c t?, lu?ng ngo?i t? vào-ra ?? n?m ???c cung-c?u ngo?i t? trên th? tr??ng. ??ng th?i, can thi?p bán ngo?i t? ? m?c ?? thích h?p cho các nhu c?u nh?p kh?u m?t hàng thi?t y?u và th?c hi?n các bi?n pháp khác ?? ?n ??nh th? tr??ng ngo?i h?i.

Ngu?n Phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144703
Hôm nay:Hôm nay:267
Tháng này:Tháng này:21838
T?t c?:T?t c?:4144703

You are here