Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ho?t ??ng c?a lu?t s? g?p khó kh?n không ch? b?i do cán b? t? t?ng gây ra mà c?ng có ph?n do chính b?n thân m?t s? lu?t s? ch?a nghiêm túc, ch?a t?n tâm v?i ngh?.

Nhi?u chuyên gia cho r?ng ?? có ?i?u ki?n thu?n l?i, lu?t s? c?ng c?n ph?i t?o d?ng ???c ni?m tin v?i c? quan t? t?ng…

V?n ?? quy t?c ??o ??c và ?ng x? ngh? nghi?p c?a lu?t s? c?ng là m?t ch? ?? ???c gi?i lu?t s? ??c bi?t quan tâm ? h?i th?o v? quy?n ???c bào ch?a trong t? t?ng hình s? do Liên ?oàn Lu?t s? Vi?t Nam ph?i h?p v?i ch??ng trình phát tri?n c?a Liên Hi?p Qu?c (UNDP) t? ch?c.

Vì cái tâm tr??c h?t

Theo lu?t s? Nguy?n Minh Tâm, ?oàn Lu?t s? TP.HCM, ngh? lu?t s? có ??c tr?ng riêng là g?n li?n v?i danh d?, nhân ph?m, sinh m?ng c?a khách nên lu?t s? c?n ph?i g?n l?i ích c?a mình v?i l?i ích c?a khách hàng. Tuy nhiên, bên c?nh ?ó, ho?t ??ng c?a lu?t s? còn g?n v?i trách nhi?m b?o v? pháp lu?t nên lu?t s? c?n ph?i có s? cân ??i hài hòa sao cho l?i ích c?a khách hàng ???c ??m b?o mà không vi ph?m pháp lu?t.

V? ??o ??c hành ngh?, lu?t s? Tâm cho r?ng bên c?nh các quy ??nh c?a pháp lu?t, các lu?t s? c?n ph?i l?y quy t?c ??o ??c và ?ng x? ngh? nghi?p lu?t s? làm th??c ?o chu?n m?c trong ho?t ??ng c?a mình.

V? quan h? gi? lu?t s? v?i khách hàng, lu?t s? Tâm nh?n xét ?ây là m?i quan h? c? b?n nh?t, n?u có tiêu c?c thì ph?n nhi?u xu?t phát t? ?ây. Lu?t s? không ???c vì l?i ích tr??c m?t mà vi ph?m ??o ??c, vi ph?m pháp lu?t, không th? dùng m?i kh? n?ng ?? “??i tr?ng thay ?en” s? th?t. “?? ???c nh? v?y, lu?t s? c?n ph?i t? nâng cao, trau d?i k? n?ng ki?n th?c ngh? nghi?p, ph?i t?n tâm, t?n tình trong công vi?c. Không ???c ??ng ý nh?n v? vi?c tr??c r?i m?i xem h? s? sau ho?c nh?n nh?ng v? vi?c mà mình không có ?i?u ki?n và kh? n?ng th?c hi?n” - ông khuy?n cáo.

Các lu?t s? ?ang bào ch?a t?i m?t phiên tòa l?u ??ng . ?nh minh h?a

Lu?t s? c?ng c?n nhìn l?i mình

Tr??c các ý ki?n cho r?ng ho?t ??ng c?a lu?t s? g?p nhi?u khó kh?n ch? y?u do cán b? t? t?ng gây ra, lu?t s? Ph?m H?ng H?i, Phó Ch? t?ch Liên ?oàn Lu?t s? Vi?t Nam, l?i cho r?ng n?u suy cho cùng thì nhi?u lu?t s? c?ng c?n ph?i nhìn l?i mình. Ông H?i d?n ch?ng có nh?ng phiên tòa ???c chu?n b? khá công phu l?i b? hoãn ch? vì nh?ng lý do r?t lãng x?t nh? lu?t s? b?n… ?i du l?ch ho?c ch?y sô v? khác…

??ng tình, TS Chu H?i Thanh, Phó Giám ??c H?c vi?n T? pháp, nói tình tr?ng ho?t ??ng ngh? c?a lu?t s? g?p nhi?u khó kh?n không ph?i không có trách nhi?m c?a chính các lu?t s? khi thi?u t?n tâm, ch?a nghiêm túc, ch?a chuyên nghi?p. Các lu?t s? không nên ch? ?? l?i cho các c? quan t? t?ng mà còn ph?i xem l?i mình ?? có s? ch?n ch?nh, s?a ??i.

Th?m phán Ph?m Công Hùng, Tòa Phúc th?m TAND T?i cao t?i TP.HCM, ch? ra thêm: Trên th?c t? ?ã có nh?ng tr??ng h?p thay vì b?o v?, m?t s? lu?t s? l?i có nh?ng lu?n ?i?m mang tính ch?t bu?c t?i thân ch? c?a mình. Do v?y, ông Hùng ki?n ngh? n?u có th?, Liên ?oàn Lu?t s? Vi?t Nam c?n có s? b? sung quy ??nh v? ??o ??c ngh? lu?t s? theo h??ng “lu?t s? không ???c gây b?t l?i cho thân ch?”.

Ngu?n Phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144761
Hôm nay:Hôm nay:325
Tháng này:Tháng này:21896
T?t c?:T?t c?:4144761

You are here