Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

?? xác ??nh tên th??ng m?i có xâm ph?m nhãn hi?u hay không, c?n so sánh tên th??ng m?i v?i nhãn hi?u và ph?i so sánh s?n ph?m, d?ch v? mang tên th??ng m?i ?ó v?i s?n ph?m, d?ch v? thu?c ph?m vi b?o h?.

 

Vi?c Công ty C? ph?n Vincom (VINCOM) ki?n Công ty C? ph?n Tài chính và b?t ??ng s?n Vincon (VINCON) xâm ph?m nhãn hi?u và tên th??ng m?i ?ang cho th?y v?n ?? gi?i quy?t tranh ch?p v? s? h?u trí tu? khá ph?c t?p.

D? hi?u l?m

Ông Lê Kh?c Hi?p, Ch? t?ch H?QT VINCOM, cho r?ng cái tên VINCON ?ã gây nh?m l?n v? nhãn hi?u và tên th??ng m?i c?a VINCOM ??i v?i công chúng. M?i ?ây m?t s? cán b? c?a VINCON b? b?t qu? tang ?ánh b?c trong phòng h?p nh?ng d? lu?n l?i hi?u nh?m là ng??i c?a VINCOM. ?i?u này ?nh h??ng không nh? t?i th??ng hi?u, hình ?nh và uy tín c?a VINCOM.

Theo ông Hi?p, VINCOM ???c C?c S? h?u trí tu? (B? KH&CN) c?p ch?ng nh?n b?o h? ??c quy?n t?i Vi?t Nam t? tháng 1-2005 v?i tên “VINCOM và hình”. Sau ?ó, nhãn hi?u VINCOM này c?ng ???c b?o h? t?i 20 n??c trên th? gi?i. Trong khi ?ó, VINCON n?p ??n vào tháng 2-2010 và ch?a ???c c?p.

??t d?a theo quy ??nh c?

Hi?n nay vi?c ??t tên c?a DN ???c quy ??nh rõ trong Ngh? ??nh 43/2010. Tr??c khi ??ng ký ??t tên, DN ph?i tham kh?o tên c?a các DN ?ang ho?t ??ng ?? tránh trùng và không gây nh?m l?n, xâm ph?m s? h?u công nghi?p.

Tuy nhiên, th?i ?i?m VINCON ???c S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh vào tháng 6-2007 thì vi?c ??t tên l?i ???c quy ??nh ? Ngh? ??nh 88/2006. Do ?ó, lu?t s? Ph?m Chí Công, Giám ??c Công ty Lu?t Khai Phong, cho bi?t cái tên VINCON hoàn toàn phù h?p v?i pháp lu?t lúc ?ó. C? th? ?i?u 12 Ngh? ??nh 88/2006 quy ??nh tr??ng h?p trùng tên là khi tên c?a DN ??ng ký ???c vi?t và ??c b?ng ti?ng Vi?t hoàn toàn gi?ng v?i tên c?a DN ?ã ??ng ký. Tên ???c coi gây nh?m l?n khi tên ti?ng Vi?t c?a DN ??ng ký ???c ??c gi?ng nh? tên DN ?ã ??ng ký.

Theo lu?t s? Công, tên th??ng m?i “VINCOM” và “VINCON” có cách vi?t và ??c khác nhau. Hi?n nay ch?a có v?n b?n pháp lu?t nào quy ??nh xác ??nh “VINCOM” ??c gi?ng “VINCON”. “Vì v?y, vi?c VINCOM kh?i ki?n yêu c?u VINCON lo?i b? tên VINCON trong tên th??ng m?i và ch? d?n th??ng m?i là không có c? s?” - lu?t s? Công nói.

Ph?i t? ch?c giám ??nh

Có ý ki?n cho r?ng VINCOM có th? áp d?ng Lu?t S? h?u trí tu? ?? b?o v? nhãn hi?u c?a mình vì cái tên VINCOM ?ã ???c b?o h? tr??c th?i ?i?m tên th??ng m?i VINCON s? d?ng.

V? v?n ?? này, lu?t s? Công cho bi?t theo quy ??nh c?a Lu?t S? h?u trí tu?, ?? xác ??nh ???c tên th??ng m?i có xâm ph?m quy?n ??i v?i nhãn hi?u hay không c?n so sánh tên th??ng m?i v?i nhãn hi?u. ??ng th?i ph?i so sánh s?n ph?m, d?ch v? mang tên th??ng m?i ?ó v?i s?n ph?m, d?ch v? thu?c ph?m vi b?o h?.

Lu?t S? h?u trí tu? và các v?n b?n h??ng d?n quy ??nh m?t d?u hi?u b? coi là trùng v?i nhãn hi?u ???c b?o h? n?u có cùng c?u t?o, cách trình bày (k? c? màu s?c). D?u hi?u b? coi gây nh?m l?n v?i nhãn hi?u ???c b?o h? n?u có m?t s? ??c ?i?m hoàn toàn trùng nhau ho?c t??ng t? nhau r?t khó phân bi?t. ?ó là các ??c ?i?m v? c?u t?o, cách phát âm, phiên âm ??i v?i d?u hi?u, ch?, ý ngh?a, cách trình bày, màu s?c và gây nh?m l?n cho ng??i tiêu dùng v? hàng hóa, d?ch v? mang nhãn hi?u…

Theo lu?t s? Công, vi?c xác ??nh và ch?ng minh VINCON có “xâm ph?m” VINCOM hay không, theo Lu?t S? h?u trí tu? là ?i?u không d? dàng. Còn lu?t s? Ph?m V? Khánh Toàn, Tr??ng v?n phòng lu?t s? Ph?m và Liên danh cho r?ng n?u có s? gi?ng nhau nh?ng không gây ra nh?m l?n trong kinh doanh, mà ch? t?o ra nh?m l?n v? thông tin nh? “giám ??c ?ánh b?c” thì không b? coi là xâm ph?m nhãn hi?u.

Ngu?n phapluat.vn

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246929
Hôm nay:Hôm nay:668
Tháng này:Tháng này:40533
T?t c?:T?t c?:4246929

You are here