Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

TT - ?ã 10 ngày ???c th? v? nhà nh?ng ông Võ V?n Hùng (ng? ?p 3, nay là ?p 4, xã Xuân Tâm, huy?n Xuân L?c, ??ng Nai) v?n ch?a h?t bàng hoàng. Ông Hùng nói: “Tôi b? công an còng tay b?t ?i, c? xóm ai c?ng nhìn th?y. Khi tr? v? nhà tôi th?y mình oan ?c mà không bi?t gi?i thích v?i m?i ng??i ra sao”

 

.

 

 

Theo ông Hùng, kho?ng 6g ngày 12-11, ba công an xã Xuân Tâm b??c vào nhà, h?i ông Hùng có ph?i là con c?a ông Võ V?n ?ông và bà Tr?n Th? Thành không. Ông Hùng tr? l?i “d? ph?i”, l?p t?c công an xã ??c l?nh b?t và còng tay.

Ông Hùng ú ? h?i: “Các anh còng tôi vì t?i gì?”. Công an xã l?y ra t? l?nh truy nã b?t gi? “Võ V?n Hùng ng? ?p 3, xã Xuân Tâm, huy?n Xuân L?c, ??ng Nai v? t?i l?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n công dân” do Công an qu?n 6 (TP.HCM) ký ngày 20-8-2000.

Chi?u cùng ngày, Công an qu?n 6 c? ng??i ??n ??ng Nai “xác minh và truy b?t ??i t??ng truy nã”. Trong biên b?n b?t gi? có ghi: Võ V?n Hùng, sinh n?m 1958, quê ?à N?ng nh? l?nh truy nã. Nh?ng ông Hùng và c? v? ông ??u ch?ng minh toàn b? gi?y t? tùy thân ??u ghi quê quán Sóc Tr?ng, sinh n?m 1959, hình trong l?nh truy nã không ph?i là ông. Dù v?y, ông Hùng v?n b? áp gi?i ??a v? Công an qu?n 6.

Ông Hùng k?: “Tôi b? nh?t ??n chi?u 15-11 thì công an cho xe ôm ch? tôi ra b?n xe mi?n ?ông, h??ng d?n tôi lên xe v? nhà”. Lúc ???c th?, ông Hùng xin Công an qu?n 6 cho ông m?t gi?y t? gì ?ó ?? ch?ng minh ông vô t?i nh?ng ??n nay v?n ch?a có m?nh gi?y nào.

Gi?i thích v? vi?c b?t nh?m ông Hùng, ??i úy Doãn V?n ??n - tr??ng Công an xã Xuân Tâm - cho bi?t: “Lúc l?c l??ng vào h?i tên cha, tên m? ông Hùng ??u kh?p v?i l?nh truy nã nên m?i b?t. Nh?ng khi ??a v? xã chúng tôi th?y có vài chi ti?t nh? n?m sinh, quê quán và hình ?nh không gi?ng nên ?ã báo Công an qu?n 6 l?u ý. Các anh ? Công an qu?n 6 nói c? ??a ông Hùng v? TP.HCM r?i xem h? s?”.

Công an xã Xuân Tâm kh?ng ??nh: “S? vi?c ?ã rõ nên chúng tôi s? t? ch?c h?p dân và thông báo cho m?i ng??i bi?t r?ng ông Võ V?n Hùng b? b?t oan”.

Trong công v?n tr? l?i Công an xã Xuân Tâm, th??ng tá Ngô V?n Thêm - phó th? tr??ng C? quan c?nh sát ?i?u tra Công an qu?n 6 - nêu rõ: sau khi nh?n di?n thì phía b? h?i kh?ng ??nh ông Võ V?n Hùng b? công an qu?n b?t gi? ngày 12-11 không ph?i là ng??i tr??c ?ây chi?m ?o?t tài s?n. So sánh hình trong quy?t ??nh truy nã và ng??i v?a b? b?t gi? thì không ph?i là m?t ng??i.

S?N ??NH

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144733
Hôm nay:Hôm nay:297
Tháng này:Tháng này:21868
T?t c?:T?t c?:4144733

You are here