Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam (NHNN) v?a có công v?n s? 9031/NHNN-TTGSNH g?i T?ng Giám ??c (Giám ??c) các t? ch?c tín d?ng t?i Vi?t Nam c?nh báo v? m?t lo?i hình t?i ph?m m?i: Làm ch?ng th? b?o lãnh gi? c?a ngân hàng.

Theo C?c An ninh tài chính ti?n t? và ??u t?, B? Công an, vi?c làm ch?ng th? b?o lãnh gi? c?a ngân hàng ?? l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n khách hàng ???c th?c hi?n theo hình th?c sau: ??i t??ng là nhân viên ngân hàng s? d?ng con d?u c?a ngân hàng ?? ?óng d?u kh?ng lên phôi gi?y tr?ng có in logo c?a ngân hàng; gi? m?o ch? ký c?a lãnh ??o ngân hàng ?? làm ch?ng th? b?o lãnh gi?. T?p ?ó, ??i t??ng ngoài ngân hàng s? d?ng ch?ng th? b?o lãnh gi? ?? vi?t tên c?a khách hàng. ?ây là hình th?c ph?m t?i m?i, có s? câu k?t gi?a ??i t??ng ngoài ngân hàng v?i nhân viên ngân hàng ?? l?a ??o chi?m ?o?t ti?n c?a khách hàng.

?? phòng ng?a v? vi?c t??ng t? có th? x?y ra, NHNN yêu c?u các t? ch?c tín d?ng ph?i ti?n hành rà soát và ban hành ??y ?? quy trình qu?n lý, s? d?ng và b?o qu?n con d?u t?i ??n v?; ??ng th?i t?ng c??ng công tác qu?n lý nhân s?, ki?m tra, giám sát vi?c tuân th? các quy ??nh v? qu?n lý và s? d?ng con d?u c?a Ngân hàng.

Tr??ng h?p phát hi?n hành vi có d?u hi?u l?a ??o, t? ch?c tín d?ng c?n kh?n tr??ng báo cáo NHNN và c? quan pháp lu?t Vi?t Nam ?? ng?n ch?n và x? lý k?p th?i.

Ngu?n Báo Công an

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137807
Hôm nay:Hôm nay:340
Tháng này:Tháng này:14942
T?t c?:T?t c?:4137807

You are here