Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Nhi?u ng??i dân ? Hà N?i ?ang g?p khó kh?n trong vi?c công ch?ng v?n b?n chuy?n nh??ng h?p ??ng mua bán c?n h? ch?a hoàn thành và n?p thu?, m?c dù Lu?t Nhà ?, Ngh? ??nh 71 và Thông t? 16 cho phép.

Ngay sau khi v?n b?n chuy?n nh??ng h?p ??ng mua bán
c?n h? ???c ký t?i phòng công ch?ng, ng??i dân có quy?n
n?p thu? và ???c ch? ??u t? xác nh?n vào v?n b?n
chuy?n nh??ng. ?nh: Ph?m Yên.

 

Khó n?p thu?

Gia ?ình ch? Thu Hà trú t?i 23 Bà Tri?u cho bi?t, mu?n bán m?t c?n h? ch?a hoàn thành ? ph??ng Kim Liên, qu?n ??ng ?a ?ã có h?p ??ng mua bán theo quy ??nh m?i c?a Lu?t Nhà ?, Ngh? ??nh 71 và Thông t? 16, nh?ng g?p v??ng m?c t? c? quan ti?p nh?n h? s?. Sau khi công ch?ng v?n b?n chuy?n nh??ng h?p ??ng mua bán c?n h?, gia ?ình ch? Hà mang ?i làm th? t?c n?p thu?. Tuy nhiên, b? ph?n m?t c?a c?a qu?n ??ng ?a cho bi?t, ch?a ti?p nh?n h? s? d?ng mua bán này.

Ch? Lê Th? Thanh Loan (trú t?i khu ?ô th? m?i M? ?ình I) mua c?n h? h?n 70 m2 t?i khu ?ô th? m?i D?ch V?ng khi d? án ?ã thi công xong móng. Ch? ?ã ph?i làm v?n b?n chuy?n nh??ng h?p ??ng mua bán c?n h? t?i phòng công ch?ng ??n 2 l?n vì cán b? thu? cho r?ng, ph?n chênh 20 tri?u ??ng gi?a giá g?c v?i giá bán quá th?p, ph?i ghi t?ng chênh l?ch giá lên 200 tri?u ??ng. Ch? Loan nói, không hi?u c? quan thu? tính ki?u gì vì giá nhà có th? gi?m, nhi?u giao d?ch không phát sinh thu nh?p.

Ch? Tr?nh Th? Mai (Cty B?t ??ng s?n B.D.S) cho r?ng, th? tr??ng giao d?ch ?ang ch?ng l?i có nguyên nhân t? nh?ng khó kh?n trong chuy?n nh??ng theo Ngh? ??nh 71.

Ông Nguy?n Tú, Tr??ng V?n phòng Công ch?ng Nguy?n Tú, cho hay, tr??c ?ây m?i tháng v?n phòng làm c? tr?m h?p ??ng u? quy?n c?n h?, nh?ng t? khi th?c hi?n giao d?ch theo Ngh? ??nh 71, m?i ch? ký ???c 11 v?n b?n chuy?n nh??ng H?p ??ng mua bán c?n h?. “Có ba khâu trong giao d?ch này là công ch?ng, n?p thu? và ch? ??u t? xác nh?n thì ng??i dân ph?n ánh là v??ng nh?t trong khâu n?p thu? và c? quan tài nguyên môi tr??ng”, ông Tú nói.

Trong khi ?ó, nhi?u lu?t s? và công ch?ng viên cho r?ng, giao d?ch theo hình th?c này c?n s?m ???c ??y m?nh vì qua ?ó xóa b? ???c hình th?c giao d?ch qua ?y quy?n nhi?u r?i ro, Nhà n??c thu ???c kho?n thu? khá l?n và th? tr??ng công khai, minh b?ch h?n...

C? quan ??a ph??ng không làm h?t trách nhi?m?

Phòng Tài nguyên và Môi tr??ng qu?n ??ng ?a cho bi?t, ch?a th? ti?p nh?n h? s? qua b? ph?n m?t c?a vì ch?a nh?n ???c h??ng d?n c? th? c?a thành ph?. “Chúng tôi s? s?m h?i S? Tài nguyên và Môi tr??ng h??ng d?n chi ti?t v? các th? t?c liên quan ??n giao d?ch này và tr? l?i ng??i dân”, ??i di?n Phòng Tài nguyên và Môi tr??ng qu?n ??ng ?a nói.

??i di?n Chi c?c Thu? qu?n Thanh Xuân cho bi?t, nhu c?u mua bán c?n h? khi d? án ch?a hoàn thành là r?t l?n. Tuy nhiên, sau 1 tháng tri?n khai Ngh? ??nh 71, Chi c?c Thu? ch?a nh?n ???c h? s? t? b? ph?n m?t c?a c?a UBND qu?n chuy?n sang. “H? s? n?p thu? ??u ph?i qua b? ph?n m?t c?a, chúng tôi không ???c tr?c ti?p nh?n”, ??i di?n Chi c?c nói.

V?n phòng ??ng ký ??t ?ai TP Hà N?i cho bi?t ?ang có s? ?á nhau trong th?c hi?n Lu?t Nhà ? và Lu?t ??t ?ai. Lu?t ??t ?ai ch? cho phép chuy?n nh??ng b?t ??ng s?n khi ?ã có gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà và quy?n s? d?ng ??t (s? ??). Tr??ng h?p mua bán tài s?n hình thành trong t??ng lai (ch?a có s? ??) mâu thu?n v?i Lu?t ??t ?ai.

Bên c?nh ?ó, theo thông t? 30 liên b? Tài chính-Tài nguyên và Môi tr??ng ký n?m 2005 v? h??ng d?n vi?c luân chuy?n h? s? c?a ng??i s? d?ng ??t th?c hi?n ngh?a v? tài chính, ch?a quy ??nh quy trình chuy?n thông tin gi?a các c? quan qu?n lý nhà n??c khi th?c hi?n giao d?ch này. C? th?, c? quan thu? không ???c tr?c ti?p nh?n h? s? mà ph?i n?p vào v?n phòng ??ng ký nhà ??t. Tuy nhiên, Lu?t ??t ?ai quy ??nh ph?i có s? ?? m?i ???c chuy?n nh??ng...

Trong khi ?ó, ông Nguy?n M?nh Hà, C?c tr??ng C?c Qu?n lý nhà và Th? tr??ng B?t ??ng s?n (B? Xây d?ng) cho r?ng, Lu?t Nhà ? và các v?n b?n h??ng d?n thi hành không mâu thu?n v?i Lu?t ??t ?ai. B?n ch?t c?a vi?c chuy?n nh??ng h?p ??ng mua bán c?n h? trong tr??ng h?p này là chuy?n nh??ng quy?n và ngh?a v? ??i v?i h?p ??ng mua bán c?n h?, ??i t??ng chuy?n nh??ng là h?p ??ng mua bán c?n h? ch? không ph?i chuy?n nh??ng ??t ?ai, nhà ?. Không th? c?m chuy?n nh??ng quy?n chính ?áng c?a ng??i dân.

Theo ông Hà, ngay sau khi v?n b?n chuy?n nh??ng h?p ??ng mua bán c?n h? ???c ký t?i phòng công ch?ng, ng??i dân có quy?n n?p thu? và ???c ch? ??u t? xác nh?n vào v?n b?n chuy?n nh??ng. Khi ?ó giao d?ch hoàn t?t. “Rõ ràng là c? quan ch?c n?ng t?i ??a ph??ng ?ã không làm h?t trách nhi?m. Tôi bi?t ngành thu? ?ã có h??ng d?n v? n?p thu? thu nh?p cá nhân ??i v?i giao d?ch nhà ?”, ông nói.

(Ngu?n tienphongonline)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144743
Hôm nay:Hôm nay:307
Tháng này:Tháng này:21878
T?t c?:T?t c?:4144743

You are here