Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Các bên ???c l?a ch?n c?p gi?y m?i hay ??ng b? ngay trên gi?y ch?ng nh?n. Ng??i dân ???c s? d?ng trang b? sung ?? xác nh?n vi?c th? ch?p, xóa th? ch?p…

 

Theo quy ??nh hi?n hành, m?i l?n ng??i dân chuy?n nh??ng, th? ch?p, xóa th? ch?p nhà, ??t là m?i l?n ph?i c?c nh?c v?i chuy?n ??i gi?y v?i bao h? l?y: ?o v?, xác nh?n… Không nh?ng ng??i dân c?c nh?c mà c? quan qu?n lý c?ng ch?ng sung s??ng gì vì v?a m?t công, v?a b? nghe ng??i dân phàn nàn, ca thán…

 

?i?u này s? ch?m d?t vì Thông t? 20 quy ??nh b? sung v? gi?y ch?ng nh?n (GCN)quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n g?n li?n trên ??t do B? Tài nguyên và Môi tr??ng ký ban hành, có hi?u l?c t? ngày 10-12-2010 cho phép c? quan ch?c n?ng, ng??i dân ???c ??ng b? trên GCN khi chuy?n nh??ng nhà ??t, ???c s? d?ng trang b? sung c?a GCN khi mua th? ch?p, xóa th? ch?p…

Theo ?ó, Thông t? 20 có ban hành m?u trang b? sung GCN, dùng ?? xác nh?n thay ??i khi th? ch?p, xóa th? ch?p b?ng quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n g?n li?n v?i ??t. “??i v?i các lo?i GCN ?ã c?p tr??c ?ây có quy ??nh s? d?ng trang b? sung thì s? d?ng trang b? sung theo quy ??nh t?i thông t? này n?u ng??i s? d?ng ??t có yêu c?u” - v?n b?n này nêu.

Tr??ng h?p chuy?n nh??ng, th?a k?, t?ng cho ho?c góp v?n hình thành pháp nhân m?i ??i v?i toàn b? di?n tích ??t, tài s?n g?n li?n v?i ??t trên các lo?i GCN (tr? gi?y “tr?ng”), Thông t? 20 cho phép vi?c ??ng b? theo m?t trong hai cách: Thu h?i GCN c?a bên chuy?n nh??ng, c?p gi?y m?i cho bên nh?n chuy?n quy?n; n?u ng??i mua không mu?n c?p gi?y m?i, v?n phòng ??ng ký quy?n s? d?ng ??t xác nh?n chuy?n quy?n vào trang 3, 4 c?a GCN ?ã c?p.

Tr??ng h?p chuy?n nh??ng m?t ph?n th?a ??t, tài s?n g?n li?n v?i ??t c?ng ???c th?c hi?n t??ng t?. V?n phòng ??ng ký c?ng xác nh?n vào trang 3, 4 GCN, ghi rõ di?n tích còn l?i, s? th?a m?i…

Khi c?p ??i, c?p l?i GCN ho?c ??ng ký bi?n ??ng, Thông t? 20 yêu c?u c? quan ti?p nh?n không ???c yêu c?u ng??i dân ?o v? l?i s? ?? th?a ??t, tài s?n g?n li?n v?i ??t. S? ??, s? li?u v? th?a ??t, tài s?n g?n li?n v?i ??t trên GCN m?i ???c th? hi?n theo ?úng GCN ?ã c?p. Tr??ng h?p ??a ph??ng ?ã có b?n ?? ??a chính thay th? các tài li?u, s? li?u ?o ??c t?m th?i tr??c ?ây thì s? ??, s? li?u c?a GCN m?i ph?i ???c th? hi?n th?ng nh?t theo b?n ?? ??a chính.

B?n v? ch? ph?i v? l?i trong tr??ng h?p chuy?n nh??ng m?t ph?n tài s?n g?n li?n v?i ??t, ho?c có nhu c?u ch?ng nh?n b? sung tài s?n g?n li?n v?i ??t, ho?c thay ??i ranh, v? trí, di?n tích c?a tài s?n g?n li?n v?i ??t so v?i GCN ?ã c?p.

Theo phapluattp

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137761
Hôm nay:Hôm nay:294
Tháng này:Tháng này:14896
T?t c?:T?t c?:4137761

You are here