Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Nhi?u ng??i dân Sài Gòn bây gi? h?n là v?n còn "d?ng tóc gáy", "n?i da gà" khi nh?c ??n cái tên Nguy?n V?n M??i Hai, "??i gia" l?a ??o n?i ti?ng Sài Gòn cu?i nh?ng n?m 1980, ??u nh?ng n?m 1990, khi?n bao nhiêu gia ?ình r?i vào c?nh ?iêu ??ng, kh?n khó. Bao nhiêu gia s?n, ti?n c?a ?? dành ??u m?t tr?ng.

 

20 n?m ?ã trôi qua sau v? l?a ??o ?ình ?ám ?ó. Ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã ra tù và ?ang c? g?ng làm l?i cu?c ??i.

Gi? ?ây, b?t ch?p xã h?i ?ã hi?n ??i h?n 20 n?m tr??c r?t nhi?u, các ph??ng ti?n truy?n thông ngày càng phát tri?n, b?t ch?p báo chí v?n ngày ngày ??a tin ?m ?m v? nh?ng v? l?a ??o na ná nh? v? Nguy?n V?n M??i Hai n?m x?a, thì nh?ng v? l?a ??o l?n v?n x?y ra ngày càng nhi?u, v?i nh?ng th? ?o?n ngày càng tinh vi h?n, còn ng??i dân d?i d?t thì v?n b? l?a và v?n m?t tr?ng r?i l?i m?u máo vì ch?ng bi?t kêu ai ngoài than v?i ông tr?i. Nh?ng k? l?a ??o v?n còn, v?n "sinh sôi n?y n?", v?n "s?ng" ???c, có ngh?a là lòng tham mù quáng c?a chúng ta v?n còn. ?ó là m?t bài h?c x??ng máu và ?au ??n, nh?ng v?n không khi?n nhi?u ng??i t?nh ng?.

Ông ch? C? s? n??c hoa Thanh H??ng l?ng l?y và v? án l?a ??o ch?n ??ng TP.HCM th?p niên 90

Ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã ra tù ???c ba n?m. Và trong ba n?m qua, ng??i ta g?n nh? không th?y ông xu?t hi?n. Ông tránh giao du, tránh ti?p xúc v?i báo chí, tránh nh?ng ánh nhìn c?a d? lu?n. Nh?ng không vì th? mà cái tên Nguy?n V?n M??i Hai tr? nên nh?t nhòa trong ký ?c nhi?u ng??i, nh?t là nh?ng ng??i ?ã vì ông mà khuynh gia b?i s?n, tan c?a nát nhà, con cái b? v?, nheo nhóc.

Ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã ra tù, "v? h?u" và c? g?ng làm l?i cu?c ??i, nh?ng v?n còn nh?ng k? l?a ??o m?i xu?t hi?n ngày càng nhi?u h?n

Nh?ng n?m 80, ông Nguy?n V?n M??i Hai là "??i gia" giàu nh?t nhì x? Sài Gòn. Cái th?i mà ng??i dân Sài Gòn còn ?i nh?ng chi?c xe cup c?c c?ch, cái th?i mà các ngôi nhà cao m?y ch?c t?ng v?n ch?a xu?t hi?n, và Internet hãy còn là m?t khái ni?m xa l?, ?i?n tho?i bàn là c?a hi?m ch? ??ng nói ??n ?i?n tho?i di ??ng, thì ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã ?i x? h?p h?ng sang, ?ã có c? m?t ?oàn v? s? m?c comple ?en, ?eo kính ?en ?i bên c?nh, và trong v?n phòng công ty c?a ông thì lúc nào c?ng t?p n?p các em "chân dài" l??n qua l??n l?i.

Xu?t thân trong m?t gia ?ình nghèo, ông Nguy?n V?n M??i Hai thi ??i h?c Kinh t? không ??u nên chuy?n xu?ng h?c Cao ??ng S? ph?m, nh?ng r?i vì hoàn c?nh quá khó kh?n ?ành b? h?c ?? ra ngoài b??n ch?i ki?m s?ng.

Trong m?t l?n tình c? ng?i nh?u lê la ? v?a hè, ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã tình c? g?p m?t ng??i c?ng là dân nh?u. Trong c?n say, ng??i này ?ã nói v?i ông v? n??c hoa, r?i ch? cho ông t??ng t?n cách s?n xu?t n??c hoa. Là ng??i có nhi?u tham v?ng, khao khát làm giàu, khao khát thoát kh?i quá kh? nghèo khó, nên ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã ngay l?p t?c b?t tay vào làm. Ông huy ??ng ng??i nhà, b?n bè, th?m chí là các th?y cô giáo và nh?ng h?c trò h?c võ c?a ông tham gia vào vi?c thành l?p, qu?n lý, ?i?u hành và phát tri?n c? s? n??c hoa Thanh H??ng.

Ngày ?y, cái tên Nguy?n V?n M??i Hai n?i lên ? Sài Gòn nh? m?t hi?n t??ng l?n. Là ng??i ch?u khó h?c h?i, ông Nguy?n V?n M??i Hai ?i tìm hi?u v? công ngh? ? n??c ngoài, r?i m? r?ng quy mô s?n xu?t, phát tri?n th??ng hi?u c?a mình. T? hai bàn tay tr?ng, công b?ng mà nói, ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã làm ???c nhi?u ?i?u mà ng??i bình th??ng khi ?y không th? ngh? ??n.

B?i ngay t? h?i ?ó, ông ?ã bi?t mua "gi? vàng" truy?n hình ?? phát qu?ng cáo n??c hoa Thanh H??ng, cái qu?ng cáo có bài hát do ca s? trình bày ?ã tr? nên quen thu?c ??n n?i nhi?u tr? con th?i ?ó thu?c lòng: "Này anh ?i sao mà anh không bi?t/ N??c hoa em dùng c? s? Thanh H??ng/ Mùi h??ng th?m sao mà th?m th?m th?/ Ôi Tiffani dành cho m?i ng??i…".

Không ch? th?, ông Nguy?n V?n M??i Hai còn xây d?ng m?t m?ng l??i kinh doanh trên toàn qu?c, v?i nhi?u ??i lý kinh doanh và gi?i thi?u s?n ph?m. Chính vì v?y, không khó ?? gi?i thích vì sao mà trong m?t th?i gian dài, nh?ng s?n ph?m c?a C? s? s?n xu?t n??c hoa Thanh H??ng do ông Nguy?n V?n M??i Hai làm ch? ?ã tr? nên th?nh hành và ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng, yêu thích.

Ng??i dân Sài Gòn h?n v?n không quên uy danh c?a ông Nguy?n V?n M??i Hai khi ?ó, b?i "??i gia" này có quan h? v?i nhi?u quan ch?c và nh?ng ng??i có th? l?c l?n. Ngày ?y, xe ôtô v?n còn hi?m, nh?ng ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã ?i m?t "qu? Mercedes" hào nhoáng, mà m?i l?n nó xu?t hi?n trên ???ng ph?, thì ngay l?p t?c phía sau s? xu?t hi?n m?t ?oàn v? s? ?i xe phân kh?i l?n theo h? t?ng, có nhi?m v? d?p ???ng và b?o v? nh? m?t "ông l?n" th?c th?.

Chính b?i nh?ng màn th? hi?n quá hoành tráng c?a ông Nguy?n V?n M??i Hai, nên khi ông ta huy ??ng v?n c?a ng??i dân ?? m? r?ng s?n xu?t, v?i lãi su?t gi?t mình 15%/tháng, nhi?u bà con ti?u th??ng, nhi?u gia ?ình có chút c?a ?n c?a ??, th?m chí là c? nh?ng sinh viên có ti?n dành d?m do b? m? g?i ?ã ?? xô ??n g?i ti?n t?i C? s? n??c hoa Thanh H??ng c?a ông Nguy?n V?n M??i Hai, ?p ? m?ng làm giàu.

?p ? c?ng ?úng thôi, vì con s? lãi 15%/tháng ?âu ph?i là chuy?n nh?, mà ch?ng ph?i m?t m?t gi?t m? hôi nào. Th? nên nhi?u ng??i dân ?ã trúng cái b?y c?a ông ta m?t cách ng?t ngào và không h? hoài nghi trong su?t m?t th?i gian dài. ??n n?m 1990, khi m?i vi?c v? l?, s? ti?n mà ông ta ?ã l?a ??o, chi?m ?o?t là 37 t? ??ng.

C?n ph?i nói r?ng, ngày ?ó 1 t? ??ng mua ???c m?y nghìn l??ng vàng, ch? giá vàng ch?a ? m?c 29 tri?u ??ng/l??ng nh? bây gi? (tháng 9-2010), nên cái con s? 37 t? ??ng mà ông Nguy?n V?n M??i Hai ?ã l?a c?a ng??i dân là m?t con s? vô cùng kh?ng khi?p, gây ch?n ??ng c? d? lu?n và c? các c? quan ch?c n?ng.

Theo L??ng Minh (ANTG cu?i tháng)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246914
Hôm nay:Hôm nay:653
Tháng này:Tháng này:40518
T?t c?:T?t c?:4246914

You are here