Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Th?c hi?n Lu?t viên ch?c, Ngh? ??nh s? 29/2012/N?-CP ngày 12 tháng 4 n?m 2012 c?a Chính ph? quy ??nh v? tuy?n d?ng, s? d?ng và qu?n lư viên ch?c và Thông t? s? 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 c?a B? N?i v? quy ??nh v? ch?c danh ngh? nghi?p và thay ??i ch?c danh ngh? nghi?p ??i v?i viên ch?c, C?c B? tr? t? pháp ???c Lănh ??o B? giao ch? tŕ, ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan thu?c B? xây d?ng d? th?o Thông t? quy ??nh tiêu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p c?a công ch?ng viên (sau ?ây g?i là d? th?o Thông t?) tŕnh Lănh ??o B? kư ban hành. ?? ti?p t?c hoàn thi?n d? th?o Thông t?, C?c B? tr? t? pháp t? ch?c T?a ?àm l?y ư ki?n v? d? th?o Thông t?.
Th?c hi?n Lu?t viên ch?c, Ngh? ??nh s? 29/2012/N?-CP ngày 12 tháng 4 n?m 2012 c?a Chính ph? quy ??nh v? tuy?n d?ng, s? d?ng và qu?n lư viên ch?c và Thông t? s? 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 c?a B? N?i v? quy ??nh v? ch?c danh ngh? nghi?p và thay ??i ch?c danh ngh? nghi?p ??i v?i viên ch?c, C?c B? tr? t? pháp ???c Lănh ??o B? giao ch? tŕ, ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan thu?c B? xây d?ng d? th?o Thông t? quy ??nh tiêu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p c?a công ch?ng viên (sau ?ây g?i là d? th?o Thông t?) tŕnh Lănh ??o B? kư ban hành. ?? ti?p t?c hoàn thi?n d? th?o Thông t?, C?c B? tr? t? pháp t? ch?c T?a ?àm l?y ư ki?n v? d? th?o Thông t?.

T?i file ?ính kèm:

Du thao ngay 15.4.2014.doc


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137760
Hôm nay:Hôm nay:293
Tháng này:Tháng này:14895
T?t c?:T?t c?:4137760

You are here