Lỗi
  • JFolder::create: Could not create directory

Ủy quyền và ủy quyền lại đối với pháp nhân

G?n dây, trong bu?i t?a dàm, góp ý D? th?o 1.6 Lu?t s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a B? lu?t Dân s? 2005 (BLDS) do B? Tu pháp t? ch?c, nhi?u ý ki?n dã yêu c?u s?a d?i l?i quy d?nh v? ?y quy?n và ?y quy?n l?i d?i v?i pháp nhân. Bài này chia s? m?t s? trao d?i t? góc d? th?c ti?n v?n d?ng các quy d?nh pháp lu?t liên quan d?n v?n d? này, g?m vi?c ?y quy?n l?i trong n?i b? pháp nhân và ?y quy?n l?i c?a pháp nhân cho m?t pháp nhân khác.

Quy d?nh pháp lu?t d?i v?i d?i di?n và ?y quy?n

V? d?i di?n, BLDS quy d?nh v? d?i di?n du?i nhi?u góc d?. D?i v?i pháp nhân, Di?u 91 BLDS quy d?nh d?i di?n c?a pháp nhân có th? là d?i di?n theo pháp lu?t ho?c d?i di?n theo ?y quy?n.

Pháp nhân là m?t t? ch?c, d? ra quy?t d?nh, t? ch?c dó ph?i thông qua m?t ngu?i c? th? du?c pháp lu?t quy d?nh có quy?n d?i di?n, hành x? nhân danh c? t? ch?c.

Khi ngu?i dó không tr?c ti?p th?c thi quy?n d?i di?n, mà giao l?i quy?n dó cho m?t ngu?i khác, ta có d?i di?n theo ?y quy?n c?a pháp nhân.

Vi?c ?y quy?n l?i, theo Di?u 143 và Di?u 583 BLDS, vi?c pháp nhân du?c ?y quy?n ?y quy?n l?i cho ngu?i th? ba là có th?, tuy nhiên ph?i dáp ?ng các di?u ki?n nh?t d?nh.

Th? nh?t, vi?c ?y quy?n l?i ph?i du?c bên ?y quy?n (ban d?u) d?ng ý ho?c pháp lu?t có quy d?nh.

Th? hai, hình th?c h?p d?ng ?y quy?n l?i phù h?p v?i hình th?c c?a h?p d?ng ?y quy?n ban d?u. Th? ba, ph?m vi ?y quy?n l?i không vu?t quá ph?m vi ?y quy?n ban d?u.

Vì b?n ch?t c?a ?y quy?n không làm thay d?i ch? th? trong giao d?ch, t? quy d?nh c?a Di?u 586 BLDS có th? hi?u r?ng ngay c? khi ?y quy?n l?i, bên ?y quy?n ban d?u v?n ph?i ch?u trách nhi?m v? cam k?t do bên du?c ?y quy?n th?c hi?n trong ph?m vi ?y quy?n (k? c? vi?c “th?c hi?n” thông qua con du?ng ?y quy?n l?i).

V?i doanh nhân, quy d?nh v? d?i di?n và ?y quy?n ch? y?u có ý nghia d?i v?i hai nhóm quan h?, nhóm quan h? bên trong pháp nhân (t?m g?i là “quan h? t? ch?c”) và nhóm quan h? bên ngoài pháp nhân (t?m g?i là “quan h? giao d?ch”).

? nhóm quan h? t? ch?c, vi?c ?y quy?n (và ?y quy?n l?i) liên quan d?n yêu c?u qu?n lý, di?u hành n?i b? pháp nhân.

? nhóm quan h? giao d?ch, ?y quy?n và ?y quy?n l?i liên quan d?n giao d?ch trong dó pháp nhân ?y quy?n ho?c du?c ?y quy?n.

Nhu th?, d?i v?i vi?c ?y quy?n trong nhóm quan h? bên ngoài pháp nhân, s? không có s? thay d?i ch? th? tham gia giao d?ch v?i bên th? ba.

N?u s? “?y quy?n” này mà d?n d?n thay d?i ch? th? tham gia giao d?ch v?i bên th? ba, thì không ph?i là ?y quy?n n?a, mà là chuy?n giao.

Theo dó, các quy d?nh c?a BLDS v? chuy?n giao quy?n yêu c?u và chuy?n giao nghia v? dân s? (t? Di?u 309 d?n Di?u 317 BLDS) s? du?c áp d?ng.

M?t s? v?n d? phát sinh t? th?c ti?n ?y quy?n và ?y quy?n l?i

Pháp lu?t nu?c ta quy d?nh th?m quy?n d?i di?n cho pháp nhân r?t gi?i h?n, t?p trung cho ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t (th?c t? ch? du?c hi?u ch? là m?t ngu?i).

Nh?ng ngu?i khác, k? c? c?p phó c?a ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t hay ngu?i d?ng d?u chi nhánh, van phòng d?i di?n, ch? có th? hành x? nhân danh pháp nhân khi có s? ?y quy?n t? ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t.

Trong th?c t?, chúng tôi g?p nhi?u tru?ng h?p khá d?c bi?t. Ví d?, ?y quy?n cho hai ngu?i nh?n ?y quy?n có du?c không?

Giám d?c di v?ng, mu?n ?y quy?n cho hai ngu?i, phòng khi m?t trong hai ngu?i g?p s? c? thì v?n còn m?t ngu?i di?u hành công ty, thì gi?i quy?t v?n d? ?y quy?n nhu th? nào?

N?u hi?u rõ r?ng m?t trong hai ngu?i nh?n ?y quy?n ch? là d? “phòng khi”, thì ch?c ch?n ?y quy?n c?a giám d?c ph?i th? hi?n m?t ngu?i duy nh?t giám d?c mu?n giao quy?n nh?t.

V?i ngu?i còn l?i, ph?i th? hi?n rõ là ngu?i dó ch? có quy?n trong tru?ng h?p ngu?i th? nh?t g?p s? c?, không th? th?c hi?n du?c công vi?c theo ?y quy?n.

Cung trong nhóm quan h? t? ch?c, có tru?ng h?p d?t ra là Phó giám d?c có du?c ?y quy?n l?i cho m?t Tru?ng phòng th?c hi?n các công vi?c mà Giám d?c dã có van b?n ?y quy?n (cho Phó giám d?c) hay không?

Th?c t? h?u nhu không m?y khi Phó Giám d?c có du?c van b?n d?ng ý c?a Giám d?c tru?c khi ?y quy?n l?i cho Tru?ng phòng. Th?c ti?n cu?c s?ng h?u nhu b? qua ràng bu?c này, ít nh?t là v? hình th?c c?a vi?c ?y quy?n l?i.

V?i nhóm quan h? t? ch?c, thì dù th?c t? có “vênh” so v?i quy d?nh pháp lu?t, v?n d? x? lý hon, vì dó là quan h? n?i b?.

V?i nhóm quan h? giao d?ch, thì th?c ti?n áp d?ng quan h? ?y quy?n và ?y quy?n l?i dáng ng?i hon cho các bên tham gia vào giao d?ch, vì theo quy d?nh t?i Di?u 122 BLDS, ch? c?n không dáp ?ng yêu c?u v? quy?n d?i di?n cho m?t bên tham gia vào giao d?ch, là giao d?ch dó có th? b? tuyên vô hi?u.

Vi?c không dáp ?ng yêu c?u này có th? phát sinh t? vi?c không tuân th? các yêu c?u c?a vi?c ?y quy?n trong n?i b? pháp nhân, ho?c các yêu c?u c?a vi?c ?y quy?n (?y quy?n l?i) theo quy d?nh pháp lu?t.

B?n án s? 22/2006/KHTM-PT ngày 23 tháng 3 nam 2006 c?a Tòa Phúc th?m Tòa án nhân dân t?i cao t?i TP. H? Chí Minh nêu m?t tình hu?ng khá ph? bi?n v? thi?u s? ?y quy?n tham gia giao d?ch: h?p d?ng do giám d?c chi nhánh ký, không có s? ?y quy?n c?a giám d?c công ty.

N?u ch? gi?i h?n ? m?c không có ?y quy?n, h?p d?ng dã ký có th? b? tuyên vô hi?u. Tuy nhiên, trong tru?ng h?p này, h?p d?ng v?n không b? tuyên vô hi?u.

Dó là vì v?n có ch?ng c? cho th?y r?ng, trong quá trình th?c hi?n h?p d?ng, giám d?c c?a công ty dã bi?t mà không ph?n d?i nghia v? tr? ti?n.

 Theo quy d?nh t?i Ngh? quy?t s? 04/2003/NQ-HDTP c?a H?i d?ng th?m phán Tòa án nhân dân t?i cao, s? im l?ng c?a giám d?c công ty du?c cho là m?c nhiên th?a nh?n, không ph?n d?i h?p d?ng, và do dó h?p d?ng v?n có hi?u l?c pháp lý.

Trong th?c t?, khi dàm phán và ký k?t h?p d?ng, cung r?t b?t ti?n cho thuong nhân khi d?t câu h?i tr?c ti?p xem ngu?i d?i di?n có th?m quy?n d?i di?n cho bên d?i tác hay không.

Lu?t su thu?ng giúp x? lý tru?ng h?p này b?ng cách dua vào trong h?p d?ng m?t di?u kho?n “cam k?t và b?o d?m”, theo dó các bên cam k?t r?ng h? có d?y d? th?m quy?n d? giao k?t h?p d?ng có liên quan.

Cùng v?i con d?u c?a pháp nhân g?n lên ch? ký, có th? yên tâm ph?n nào v? tu cách d?i di?n ký k?t h?p d?ng (vì ngu?i d?ng d?u pháp nhân cung là ngu?i có trách nhi?m qu?n lý vi?c s? d?ng con d?u!).

Linh v?c giao nh?n – v?n t?i có l? là m?t trong nh?ng linh v?c có s? dan xen nhi?u nh?t vi?c chuy?n giao các quy?n và nghia v? trong m?t thuong v? mua bán hàng hóa.

 Vì th?, có ý ki?n cho r?ng, v?i vi?c ?y quy?n l?i, không nên b?t bu?c ph?i có s? d?ng ý c?a bên ?y quy?n ban d?u.Ví d?, m?t ngu?i nh?n v?n chuy?n hàng cho ch? hàng có th? giao l?i cho m?t ngu?i khác tr?c ti?p v?n chuy?n hàng hóa dó, mà không c?n có s? d?ng ý c?a ch? hàng.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, các quan h? giao l?i hàng cho ngu?i khác v?n chuy?n này là các h?p d?ng riêng bi?t, có th? du?c di?u ch?nh b?i các quy d?nh v? chuy?n giao quy?n yêu c?u và chuy?n giao nghia v?.

Do dó, tr? khi có th?a thu?n ngu?c l?i thì ngu?i d?u tiên nh?n giao hàng v?n có nghia v? tr?c ti?p v?i ngu?i ch? dã giao hàng cho anh ta v?n chuy?n.

?y quy?n là công c? không th? thi?u d? ngu?i qu?n lý v?n hành m?t t? ch?c, và th?c hi?n các giao d?ch v?i d?i tác thông qua các nhân s? thu?c quy?n.

Tuy nhiên, nguyên t?c co b?n nh?t v?n là có quy?n thì m?i “?y”, m?i giao l?i quy?n du?c. Do dó vi?c ?y quy?n ph?i do chính ngu?i có quy?n th?c hi?n.

Theo logic dó, n?u mu?n ?y quy?n l?i cho ngu?i th? ba, thì ngu?i nh?n ?y quy?n ban d?u v?n ph?i có du?c s? d?ng ý c?a ngu?i ?y quy?n ban d?u.

Quy d?nh hi?n t?i c?a BLDS 2005 v? ?y quy?n l?i, theo chúng tôi v?n là h?p lý. D?i di?n c?a các pháp nhân có v? dang ngày càng b?n r?n hon. Tuy nhiên, ngu?i ch? huy ít nh?t cung c?n n?m du?c thông tin co b?n v? công vi?c dã giao.

M?t khác, trong th?i d?i thông tin ngày nay, vi?c liên l?c d? du?c s? d?ng ý c?a ngu?i ?y quy?n ban d?u cung không ph?i là di?u quá khó trong kinh doanh.

LS Bùi Ng?c H?ng

 

 Công ty lu?t Indochine Counsel

 

 

 

(Bài dã dang trên Doanh nhân & Pháp lu?t s? 54 ra ngày 5.8.2010)

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4390762
Hôm nay:Hôm nay:3919
Tháng này:Tháng này:100001
Tất cả:Tất cả:4390762

You are here