Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

G?n ?ây, trong bu?i t?a ?àm, góp ý D? th?o 1.6 Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a B? lu?t Dân s? 2005 (BLDS) do B? T? pháp t? ch?c, nhi?u ý ki?n ?ã yêu c?u s?a ??i l?i quy ??nh v? ?y quy?n và ?y quy?n l?i ??i v?i pháp nhân. Bài này chia s? m?t s? trao ??i t? góc ?? th?c ti?n v?n d?ng các quy ??nh pháp lu?t liên quan ??n v?n ?? này, g?m vi?c ?y quy?n l?i trong n?i b? pháp nhân và ?y quy?n l?i c?a pháp nhân cho m?t pháp nhân khác.

Quy ??nh pháp lu?t ??i v?i ??i di?n và ?y quy?n

V? ??i di?n, BLDS quy ??nh v? ??i di?n d??i nhi?u góc ??. ??i v?i pháp nhân, ?i?u 91 BLDS quy ??nh ??i di?n c?a pháp nhân có th? là ??i di?n theo pháp lu?t ho?c ??i di?n theo ?y quy?n.

Pháp nhân là m?t t? ch?c, ?? ra quy?t ??nh, t? ch?c ?ó ph?i thông qua m?t ng??i c? th? ???c pháp lu?t quy ??nh có quy?n ??i di?n, hành x? nhân danh c? t? ch?c.

Khi ng??i ?ó không tr?c ti?p th?c thi quy?n ??i di?n, mà giao l?i quy?n ?ó cho m?t ng??i khác, ta có ??i di?n theo ?y quy?n c?a pháp nhân.

Vi?c ?y quy?n l?i, theo ?i?u 143 và ?i?u 583 BLDS, vi?c pháp nhân ???c ?y quy?n ?y quy?n l?i cho ng??i th? ba là có th?, tuy nhiên ph?i ?áp ?ng các ?i?u ki?n nh?t ??nh.

Th? nh?t, vi?c ?y quy?n l?i ph?i ???c bên ?y quy?n (ban ??u) ??ng ý ho?c pháp lu?t có quy ??nh.

Th? hai, hình th?c h?p ??ng ?y quy?n l?i phù h?p v?i hình th?c c?a h?p ??ng ?y quy?n ban ??u. Th? ba, ph?m vi ?y quy?n l?i không v??t quá ph?m vi ?y quy?n ban ??u.

Vì b?n ch?t c?a ?y quy?n không làm thay ??i ch? th? trong giao d?ch, t? quy ??nh c?a ?i?u 586 BLDS có th? hi?u r?ng ngay c? khi ?y quy?n l?i, bên ?y quy?n ban ??u v?n ph?i ch?u trách nhi?m v? cam k?t do bên ???c ?y quy?n th?c hi?n trong ph?m vi ?y quy?n (k? c? vi?c “th?c hi?n” thông qua con ???ng ?y quy?n l?i).

V?i doanh nhân, quy ??nh v? ??i di?n và ?y quy?n ch? y?u có ý ngh?a ??i v?i hai nhóm quan h?, nhóm quan h? bên trong pháp nhân (t?m g?i là “quan h? t? ch?c”) và nhóm quan h? bên ngoài pháp nhân (t?m g?i là “quan h? giao d?ch”).

? nhóm quan h? t? ch?c, vi?c ?y quy?n (và ?y quy?n l?i) liên quan ??n yêu c?u qu?n lý, ?i?u hành n?i b? pháp nhân.

? nhóm quan h? giao d?ch, ?y quy?n và ?y quy?n l?i liên quan ??n giao d?ch trong ?ó pháp nhân ?y quy?n ho?c ???c ?y quy?n.

Nh? th?, ??i v?i vi?c ?y quy?n trong nhóm quan h? bên ngoài pháp nhân, s? không có s? thay ??i ch? th? tham gia giao d?ch v?i bên th? ba.

N?u s? “?y quy?n” này mà d?n ??n thay ??i ch? th? tham gia giao d?ch v?i bên th? ba, thì không ph?i là ?y quy?n n?a, mà là chuy?n giao.

Theo ?ó, các quy ??nh c?a BLDS v? chuy?n giao quy?n yêu c?u và chuy?n giao ngh?a v? dân s? (t? ?i?u 309 ??n ?i?u 317 BLDS) s? ???c áp d?ng.

M?t s? v?n ?? phát sinh t? th?c ti?n ?y quy?n và ?y quy?n l?i

Pháp lu?t n??c ta quy ??nh th?m quy?n ??i di?n cho pháp nhân r?t gi?i h?n, t?p trung cho ng??i ??i di?n theo pháp lu?t (th?c t? ch? ???c hi?u ch? là m?t ng??i).

Nh?ng ng??i khác, k? c? c?p phó c?a ng??i ??i di?n theo pháp lu?t hay ng??i ??ng ??u chi nhánh, v?n phòng ??i di?n, ch? có th? hành x? nhân danh pháp nhân khi có s? ?y quy?n t? ng??i ??i di?n theo pháp lu?t.

Trong th?c t?, chúng tôi g?p nhi?u tr??ng h?p khá ??c bi?t. Ví d?, ?y quy?n cho hai ng??i nh?n ?y quy?n có ???c không?

Giám ??c ?i v?ng, mu?n ?y quy?n cho hai ng??i, phòng khi m?t trong hai ng??i g?p s? c? thì v?n còn m?t ng??i ?i?u hành công ty, thì gi?i quy?t v?n ?? ?y quy?n nh? th? nào?

N?u hi?u rõ r?ng m?t trong hai ng??i nh?n ?y quy?n ch? là ?? “phòng khi”, thì ch?c ch?n ?y quy?n c?a giám ??c ph?i th? hi?n m?t ng??i duy nh?t giám ??c mu?n giao quy?n nh?t.

V?i ng??i còn l?i, ph?i th? hi?n rõ là ng??i ?ó ch? có quy?n trong tr??ng h?p ng??i th? nh?t g?p s? c?, không th? th?c hi?n ???c công vi?c theo ?y quy?n.

C?ng trong nhóm quan h? t? ch?c, có tr??ng h?p ??t ra là Phó giám ??c có ???c ?y quy?n l?i cho m?t Tr??ng phòng th?c hi?n các công vi?c mà Giám ??c ?ã có v?n b?n ?y quy?n (cho Phó giám ??c) hay không?

Th?c t? h?u nh? không m?y khi Phó Giám ??c có ???c v?n b?n ??ng ý c?a Giám ??c tr??c khi ?y quy?n l?i cho Tr??ng phòng. Th?c ti?n cu?c s?ng h?u nh? b? qua ràng bu?c này, ít nh?t là v? hình th?c c?a vi?c ?y quy?n l?i.

V?i nhóm quan h? t? ch?c, thì dù th?c t? có “vênh” so v?i quy ??nh pháp lu?t, v?n d? x? lý h?n, vì ?ó là quan h? n?i b?.

V?i nhóm quan h? giao d?ch, thì th?c ti?n áp d?ng quan h? ?y quy?n và ?y quy?n l?i ?áng ng?i h?n cho các bên tham gia vào giao d?ch, vì theo quy ??nh t?i ?i?u 122 BLDS, ch? c?n không ?áp ?ng yêu c?u v? quy?n ??i di?n cho m?t bên tham gia vào giao d?ch, là giao d?ch ?ó có th? b? tuyên vô hi?u.

Vi?c không ?áp ?ng yêu c?u này có th? phát sinh t? vi?c không tuân th? các yêu c?u c?a vi?c ?y quy?n trong n?i b? pháp nhân, ho?c các yêu c?u c?a vi?c ?y quy?n (?y quy?n l?i) theo quy ??nh pháp lu?t.

B?n án s? 22/2006/KHTM-PT ngày 23 tháng 3 n?m 2006 c?a Tòa Phúc th?m Tòa án nhân dân t?i cao t?i TP. H? Chí Minh nêu m?t tình hu?ng khá ph? bi?n v? thi?u s? ?y quy?n tham gia giao d?ch: h?p ??ng do giám ??c chi nhánh ký, không có s? ?y quy?n c?a giám ??c công ty.

N?u ch? gi?i h?n ? m?c không có ?y quy?n, h?p ??ng ?ã ký có th? b? tuyên vô hi?u. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p này, h?p ??ng v?n không b? tuyên vô hi?u.

?ó là vì v?n có ch?ng c? cho th?y r?ng, trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng, giám ??c c?a công ty ?ã bi?t mà không ph?n ??i ngh?a v? tr? ti?n.

 Theo quy ??nh t?i Ngh? quy?t s? 04/2003/NQ-H?TP c?a H?i ??ng th?m phán Tòa án nhân dân t?i cao, s? im l?ng c?a giám ??c công ty ???c cho là m?c nhiên th?a nh?n, không ph?n ??i h?p ??ng, và do ?ó h?p ??ng v?n có hi?u l?c pháp lý.

Trong th?c t?, khi ?àm phán và ký k?t h?p ??ng, c?ng r?t b?t ti?n cho th??ng nhân khi ??t câu h?i tr?c ti?p xem ng??i ??i di?n có th?m quy?n ??i di?n cho bên ??i tác hay không.

Lu?t s? th??ng giúp x? lý tr??ng h?p này b?ng cách ??a vào trong h?p ??ng m?t ?i?u kho?n “cam k?t và b?o ??m”, theo ?ó các bên cam k?t r?ng h? có ??y ?? th?m quy?n ?? giao k?t h?p ??ng có liên quan.

Cùng v?i con d?u c?a pháp nhân g?n lên ch? ký, có th? yên tâm ph?n nào v? t? cách ??i di?n ký k?t h?p ??ng (vì ng??i ??ng ??u pháp nhân c?ng là ng??i có trách nhi?m qu?n lý vi?c s? d?ng con d?u!).

L?nh v?c giao nh?n – v?n t?i có l? là m?t trong nh?ng l?nh v?c có s? ?an xen nhi?u nh?t vi?c chuy?n giao các quy?n và ngh?a v? trong m?t th??ng v? mua bán hàng hóa.

 Vì th?, có ý ki?n cho r?ng, v?i vi?c ?y quy?n l?i, không nên b?t bu?c ph?i có s? ??ng ý c?a bên ?y quy?n ban ??u.Ví d?, m?t ng??i nh?n v?n chuy?n hàng cho ch? hàng có th? giao l?i cho m?t ng??i khác tr?c ti?p v?n chuy?n hàng hóa ?ó, mà không c?n có s? ??ng ý c?a ch? hàng.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, các quan h? giao l?i hàng cho ng??i khác v?n chuy?n này là các h?p ??ng riêng bi?t, có th? ???c ?i?u ch?nh b?i các quy ??nh v? chuy?n giao quy?n yêu c?u và chuy?n giao ngh?a v?.

Do ?ó, tr? khi có th?a thu?n ng??c l?i thì ng??i ??u tiên nh?n giao hàng v?n có ngh?a v? tr?c ti?p v?i ng??i ch? ?ã giao hàng cho anh ta v?n chuy?n.

?y quy?n là công c? không th? thi?u ?? ng??i qu?n lý v?n hành m?t t? ch?c, và th?c hi?n các giao d?ch v?i ??i tác thông qua các nhân s? thu?c quy?n.

Tuy nhiên, nguyên t?c c? b?n nh?t v?n là có quy?n thì m?i “?y”, m?i giao l?i quy?n ???c. Do ?ó vi?c ?y quy?n ph?i do chính ng??i có quy?n th?c hi?n.

Theo logic ?ó, n?u mu?n ?y quy?n l?i cho ng??i th? ba, thì ng??i nh?n ?y quy?n ban ??u v?n ph?i có ???c s? ??ng ý c?a ng??i ?y quy?n ban ??u.

Quy ??nh hi?n t?i c?a BLDS 2005 v? ?y quy?n l?i, theo chúng tôi v?n là h?p lý. ??i di?n c?a các pháp nhân có v? ?ang ngày càng b?n r?n h?n. Tuy nhiên, ng??i ch? huy ít nh?t c?ng c?n n?m ???c thông tin c? b?n v? công vi?c ?ã giao.

M?t khác, trong th?i ??i thông tin ngày nay, vi?c liên l?c ?? ???c s? ??ng ý c?a ng??i ?y quy?n ban ??u c?ng không ph?i là ?i?u quá khó trong kinh doanh.

LS Bùi Ng?c H?ng

 

 Công ty lu?t Indochine Counsel

 

 

 

(Bài ?ã ??ng trên Doanh nhân & Pháp lu?t s? 54 ra ngày 5.8.2010)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246933
Hôm nay:Hôm nay:672
Tháng này:Tháng này:40537
T?t c?:T?t c?:4246933

You are here