Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP ??m b?o vi?c hi?u ?úng và ??y ?? v? v?n ?i?u l? theo quy ??nh c?a Lu?t Doanh nghi?p. ?nh: ??c Thanh
(baodautu.vn) K? t? ngày 15/11/2010, theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Doanh nghi?p, v?n ?i?u l? c?a doanh nghi?p là v?n th?c có.

 

?ây là ?i?m khác bi?t gi?a quy ??nh t?i Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP v?i Ngh? ??nh 139/2007/N?-CP tr??c ?ó, ???c cho là có tác ??ng l?n nh?t t?i qu?n tr? n?i b? trong doanh nghi?p. Không nh?ng th?, th?i h?n góp v?n ?i?u l? trong doanh nghi?p c?ng ???c quy ??nh c? th?, thay vì ?? m? nh? tr??c.

 

 
C? th?, v?i công ty TNHH m?t thành viên, hai thành viên tr? lên, trong vòng 36 tháng k? t? ngày ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p ho?c gi?y ch?ng nh?n ??ng ký b? sung, thay ??i thành viên, thì các thành viên, ch? s? h?u công ty ph?i góp ?? s? v?n ?ã cam k?t vào v?n ?i?u l?. V?i công ty c? ph?n, th?i h?n ?? hoàn t?t vi?c thanh toán v?n ?i?u l? ???c xác ??nh là 90 ngày k? t? ngày ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh nghi?p.
C?ng ph?i nói rõ là, l?n ??u tiên, khái ni?m v?n ?i?u l? c?a công ty c? ph?n ???c th?ng nh?t r?ng, v?n ?i?u l? trong công ty c? ph?n qua t?ng giai ?o?n là v?n th?c có trong doanh nghi?p. Ông Phan ??c Hi?u, Phó tr??ng ban Môi tr??ng kinh doanh và n?ng l?c c?nh tranh (Vi?n Nghiên c?u qu?n lý kinh t? Trung ??ng), thành viên Ban so?n th?o Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP cho bi?t, khái ni?m này ??m b?o vi?c hi?u ?úng và ??y ?? v? v?n ?i?u l? theo quy ??nh c?a Lu?t Doanh nghi?p. Vi?c th?c hi?n quy ??nh này s? ch?m d?t tình tr?ng v?n ?i?u l? kh?ng v?n x?y ra khá ph? bi?n trong th?c t? th?i gian qua.
 
Theo quy ??nh t?i ?i?u 6, Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP, v?n ?i?u l? c?a công ty c? ph?n là t?ng giá tr? m?nh giá s? c? ph?n ?ã phát hành. S? c? ph?n ?ã phát hành là s? c? ph?n mà các c? ?ông ?ã thanh toán ?? cho công ty. “Khái ni?m c? ph?n ?ã phát hành ???c phân bi?t v?i khái ni?m c? ph?n ???c quy?n phát hành trong công ty c? ph?n”, ông Hi?u nói.
 
Nh? v?y, t?i th?i ?i?m ??ng ký kinh doanh thành l?p doanh nghi?p, v?n ?i?u l? c?a công ty c? ph?n là t?ng giá tr? m?nh giá các c? ph?n do các c? ?ông sáng l?p và các c? ?ông ph? thông khác ?ã ??ng ký mua và ???c ghi trong ?i?u l? công ty.
 
C?ng trong ?i?u 6, Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP, s? c? ph?n ???c quy?n phát hành c?a công ty c? ph?n là s? c? ph?n mà ??i h?i ??ng c? ?ông quy?t ??nh s? phát hành ?? huy ??ng thêm v?n. S? c? ph?n ???c quy?n phát hành c?a công ty c? ph?n t?i th?i ?i?m ??ng ký kinh doanh là t?ng s? c? ph?n do c? ?ông sáng l?p và các c? ?ông ph? thông khác ?ã ??ng ký mua t?i th?i ?i?m ??ng ký kinh doanh và s? c? ph?n s? phát hành thêm trong th?i h?n 3 n?m k? t? khi ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p và ???c ghi t?i ?i?u l? công ty.
 
?i?u này có ngh?a là, v?n ?i?u l? c?a công ty c? ph?n ???c ??ng ký t?i gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh là t?ng giá tr? s? c? ph?n ?ã bán ???c t?i th?i ?i?m thành l?p doanh nghi?p, c?ng nh? trong giai ?o?n 3 n?m k? t? ngày ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p, ch? không ph?i là s? c? ph?n mà doanh nghi?p d? ki?n phát hành.
 
“Chính vì quy ??nh v?n ?i?u l? là s? c? ph?n ?ã bán ???c, nên trình t? ??ng ký thay ??i v?n ?i?u l? c?ng thay ??i. Hi?n t?i, v?n ?i?u l? c?a công ty c? ph?n ghi trong gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh là t?ng s? c? ph?n ???c quy?n chào bán, nên ngay sau khi ??i h?i ??ng c? ?ông thông qua con s? này, công ty c? ph?n làm th? t?c ??ng ký v?n ?i?u l?. Tuy nhiên, v?i quy ??nh t?i Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP, công ty ??ng ký l?i v?n ?i?u l? theo quy ??nh c?a Lu?t Doanh nghi?p và Ngh? ??nh s? 43/2010/N?-CP v? ??ng ký doanh nghi?p sau khi k?t thúc ??t chào bán c? ph?n, khi ?ã xác ??nh rõ t?ng s? ti?n th?c thu v?”, ông Hi?u phân tích.
 
??c bi?t, Ngh? ??nh 102/2010/N?-CP c?ng gi?i h?n quy?n l?i c?a các công ty trong tr??ng h?p sau ba n?m, k? t? ngày ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p l?n ??u, n?u s? c? ph?n ???c quy?n chào bán không ???c bán h?t, thì công ty ph?i ??ng ký ?i?u ch?nh gi?m s? v?n ???c quy?n phát hành ngang b?ng v?i s? c? ph?n ?ã phát hành. Công ty c? ph?n không ???c t?ng s? c? ph?n ???c quy?n phát hành khi s? c? ph?n hi?n có ch?a ???c bán h?t.
 
???ng nhiên, v?i các c? ?ông sáng l?p công ty c? ph?n ch?a hoàn t?t ngh?a v? góp v?n trong th?i h?n 90 ngày theo quy ??nh, quy?n bi?u quy?t, nh?n l?i t?c và các quy?n khác t??ng ?ng v?i s? c? ph?n ?ã thanh toán; không ???c chuy?n nh??ng quy?n mua s? c? ph?n ch?a thanh toán cho ng??i khác. Trách nhi?m này c?ng ???c áp d?ng v?i thành viên, ch? s? h?u công ty TNHH và c? ?ông sáng l?p công ty c? ph?n, n?u không th?c hi?n ?úng th?i h?n v?n theo cam k?t.
 
(Theo báo ??u t?)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246932
Hôm nay:Hôm nay:671
Tháng này:Tháng này:40536
T?t c?:T?t c?:4246932

You are here