Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ch?ng gian d?i trong giao d?ch

Hi?n nay, có tình tr?ng m?t s? cá nhân, t? ch?c l?i d?ng các s? h? c?a pháp lu?t ?? th?c hi?n các giao d?ch gi? cách. Ví d? quan h? th?c ch?t là mua bán chuy?n nh??ng, nh?ng l?i th?c hi?n d??i hình th?c u? quy?n ??nh ?o?t cho bên th? ba;

Giá mua bán chuy?n nh??ng khai không ?úng th?c t?; Giao d?ch th?c là th? ch?p ?? ??m b?o cho ngh?a v? dân s? nh?ng l?i th?c hi?n d??i d?ng u? quy?n bán tài s?n ho?c mua bán tài s?n (Ng??i cho vay gi? gi?y t? s? h?u, h?p ??ng u? quy?n, h?p ??ng mua bán ?? làm tin, khi ng??i vay tr? ?? n? thì các bên hu? u? quy?n hay h?p ??ng mua bán ?ã công ch?ng và bên cho vay tr? l?i gi?y t? s? h?u cho bên vay). Trên th?c t? ?ã có m?t s? v? án ng??i cho vay l?m d?ng ?i?u ?ó ?? ??nh ?o?t tài s?n c?a ng??i vay, thu l?i b?t chính. Khi th?c hi?n các giao d?ch ?ó, các bên tham gia giao d?ch th??ng có tho? thu?n ng?m, thông ??ng v?i nhau, xu?t trình ??y ?? gi?y t? h?p pháp và làm ??y ?? th? t?c theo qui ??nh nên công ch?ng khó phát hi?n ???c giao d?ch gi? cách và không có c?n c? ?? t? ch?i. Các giao d?ch ?ó ch? có th? ki?m soát, ng?n ch?n, h?n ch? b?ng nhi?u bi?n pháp ??ng b? liên quan ??n tài chính, ngân hàng, ki?m soát thanh toán..v.v.  Pháp lu?t c?a m?t s? n??c cho phép Nhà n??c ???c quy?n ?u tiên mua b?t ??ng s?n. Tr??c khi các bên giao k?t h?p ??ng, 1 b?n thông báo ???c g?i cho c? quan ??c trách th?c hi?n quy?n ?u tiên mua c?a Nhà n??c. N?u c? quan này có v?n b?n t? ch?i ho?c quá 1 th?i h?n mà c? quan này không tr? l?i thì h?p ??ng gi?a 2 bên m?i ???c giao k?t. N?u c? quan này th?y c?n thi?t mua ho?c th?y giá c? mua bán r? b?t th??ng thì c? quan này tuyên b? th?c hi?n quy?n ?u tiên mua. Do s? b? m?t quy?n mua bán, bên mua bên bán không dám khai giá th?p trong h?p ??ng ?? tr?n thu? mà ph?i khai ?úng giá tr? th?c.

            T??ng t? nh? v?y, m?t s? cá nhân, t? ch?c l?i d?ng s? thi?u liên thông gi?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?? ??nh ?o?t nhi?u l?n ??i v?i m?t b?t ??ng s?n d? d?n ??n tranh ch?p. Các giao d?ch ?ó ch? có th? ng?n ch?n, h?n ch? khi có m?t h? th?ng d? li?u chung cho các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ?? ph?i h?p và chia s? thông tin và ho?c có s? ph?i h?p gi?a các t? ch?c hành ngh? công ch?ng v?i c? quan ??ng ký b?t ??ng s?n (H?p ??ng công ch?ng mà pháp lu?t qui ??nh ph?i ??ng ký thì c?n ???c chuy?n th?ng t?i c? quan ??ng ký, không ?? ng??i giao d?ch t? làm ?i?u ?ó). Ngoài ra, thông tin liên quan ??n di chúc th?a k? c?ng t??ng t? nh? v?y. Hi?n nay, vi?c khai có di chúc hay không có di chúc hoàn toàn do ng??i yêu c?u công ch?ng t? khai, các t? ch?c hành ngh? công ch?ng ch?a có c? s? d? li?u chung ?? tra c?u, trong khi theo qui ??nh c?a pháp lu?t thì di chúc có th? ???c l?p ? b?t k? ?âu, không ph? thu?c vào ??a h?t c?a b?t ??ng s?n. 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4137762
Hôm nay:Hôm nay:295
Tháng này:Tháng này:14897
T?t c?:T?t c?:4137762

You are here