Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Liên B? Tài nguyên và Môi tr??ng, N?i v?, Tài chính v?a ban hành Thông t? s? 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 h??ng d?n v? ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n, t? ch?c, biên ch? và c? ch? tài chính c?a V?n phòng ??ng ký quy?n s? d?ng ??t. 

Theo Thông t? này, v?n phòng ??ng ký quy?n s? d?ng ??t ???c thành l?p ? t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng (c?p t?nh) và huy?n, qu?n, th? xã, thành ph? thu?c t?nh (c?p huy?n), là ??n v? s? nghi?p công l?p, có ch?c n?ng t? ch?c th?c hi?n ??ng ký c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t; ch?nh lý bi?n ??ng v? s? d?ng ??t, nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t, xây d?ng và qu?n lý h? s? ??a chính theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

V?n phòng ??ng ký quy?n s? d?ng ??t c?p t?nh th?c hi?n các th? t?c v? c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t trên ??a bàn c?p t?nh ??i v?i t? ch?c, c? s? tôn giáo, ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoài (tr? tr??ng h?p ???c s? h?u nhà ? t?i Vi?t Nam), t? ch?c n??c ngoài, cá nhân n??c ngoài; ??ng ký quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t ??i v?i t? ch?c, c? s? tôn giáo, ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoài (tr? tr??ng h?p ???c s? h?u nhà ? t?i Vi?t Nam), t? ch?c n??c ngoài, cá nhân n??c ngoài. V?n phòng ??ng ký quy?n s? d?ng ??t c?p huy?n th?c hi?n các th? t?c v? c?p gi?y ch?ng nh?n trên ??a bàn c?p huy?n ??i v?i h? gia ?ình, cá nhân, ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoài ???c s? h?u nhà ? t?i Vi?t Nam; ??ng ký quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t, ch?nh lý bi?n ??ng v? ??t ?ai, nhà ? và tài s?n khác g?n li?n v?i ??t ??i v?i c?ng ??ng dân c?, h? gia ?ình, cá nhân, ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoài ???c s? h?u nhà ? t?i Vi?t Nam.

Thông t? này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 01/5/2010.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246913
Hôm nay:Hôm nay:652
Tháng này:Tháng này:40517
T?t c?:T?t c?:4246913

You are here