Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ý KI?N PHÁP LÝ:

C?n c? ?i?u 95 Lu?t Hôn nhân và gia ?ình n?m 2000: Trong tr??ng h?p v? ch?ng khi ly hôn thì vi?c chia tài s?n khi ly hôn theo các nguyên t?c sau:

 

1. Vi?c chia tài s?n khi ly hôn do các bên tho? thu?n; n?u không th?a thu?n ???c thì yêu c?u Toà án gi?i quy?t. Tài s?n riêng c?a bên nào thì thu?c quy?n s? h?u c?a bên ?ó.

2. Vi?c chia tài s?n chung ???c gi?i quy?t theo các nguyên t?c sau ?ây:

a) Tài s?n chung c?a v? ch?ng v? nguyên t?c ???c chia ?ôi, nh?ng có xem xét hoàn c?nh c?a m?i bên, tình tr?ng tài s?n, công s?c ?óng góp c?a m?i bên vào vi?c t?o l?p, duy trì, phát tri?n tài s?n này. Lao ??ng c?a v?, ch?ng trong gia ?ình ???c coi nh? lao ??ng có thu nh?p;

b) B?o v? quy?n, l?i ích h?p pháp c?a v?, con ch?a thành niên ho?c ?ã thành niên b? tàn t?t, m?t n?ng l?c hành vi dân s?, không có kh? n?ng lao ??ng và không có tài s?n ?? t? nuôi mình;

c) B?o v? l?i ích chính ?áng c?a m?i bên trong s?n xu?t, kinh doanh và ngh? nghi?p ?? các bên có ?i?u ki?n ti?p t?c lao ??ng t?o thu nh?p;

d) Tài s?n chung c?a v? ch?ng ???c chia b?ng hi?n v?t ho?c theo giá tr?; bên nào nh?n ph?n tài s?n b?ng hi?n v?t có giá tr? l?n h?n ph?n mình ???c h??ng thì ph?i thanh toán cho bên kia ph?n giá tr? chênh l?ch.

3. Vi?c thanh toán ngh?a v? chung v? tài s?n c?a v?, ch?ng do v?, ch?ng th?a thu?n; n?u không tho? thu?n ???c thì yêu c?u Toà án gi?i quy?t.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246935
Hôm nay:Hôm nay:674
Tháng này:Tháng này:40539
T?t c?:T?t c?:4246935

You are here