Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ch? ??nh tài s?n hình thành trong t??ng lai là m?t b??c ti?n l?n trong khoa h?c pháp lý và là s?n ph?m t?t y?u c?a  s? phát tri?n các giao d?ch dân s?. Cùng v?i s? phát tri?n c?a n?n kinh t? th? tr??ng, các giao d?ch kinh t?, th??ng m?i, dân s? ngày càng phát tri?n c? chi?u r?ng l?n chi?u sâu. ?? ??m b?o cho vi?c th?c hi?n các h?p ??ng kinh t?, th??ng m?i, dân s?, ch? ??nh v? giao d?ch b?o ??m ngày càng ???c hoàn thi?n, các hình th?c b?o ??m và các tài s?n ???c ??a vào giao d?ch b?o ??m ngày càng ?a d?ng phong phú trong ?ó có c? tài s?n hình thành trong t??ng lai.

? Pháp, vi?c th? ch?p tài s?n hình thành trong t??ng lai ?ã ???c ?? c?p t?i S?c l?nh s? 55-22 bàn hành ngày 4/1/1955 và ?ã ??a vào B? Lu?t Dân s? Pháp t?i các ?i?u 2130 và 2133. Pháp lu?t Nh?t B?n m?i qui ??nh v?  vi?c dùng tài s?n hình thành trong t??ng lai làm tài s?n b?o ??m trong th?i gian g?n ?ây. ? Vi?t Nam, vi?c dùng tài s?n hình thành trong t??ng lai ?? b?o ??m cho ngh?a v? dân s? ?ã ???c áp d?ng t? khi có Ngh? ??nh 165/1999/N?-CP ngày 19/11/1999 và Ngh? ??nh 178/1999/N?-CP ngày 29/12/1999, cho ??n n?m 2005, thì ch? ??nh này ?ã ???c ghi nh?n t?i ?i?u 320 c?a BLDS ???c ban hành trong n?m này. Nguyên t?c chung trong giao d?ch b?o ??m là tài s?n b?o ??m ph?i thu?c quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p, không có tranh ch?p v? quy?n s? h?u và ?ã có gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u, trong khi ?ó, ??i v?i tài s?n hình thành trong t??ng lai thì quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p ch?a ???c công nh?n t?i th?i ?i?m xác l?p giao d?ch vì v?y ?ây là m?t lo?i tài s?n b?o ??m mang tính ??c thù, ti?m ?n r?i ro. Do v?y, ?i?u ki?n c?a tài s?n ???c tham gia giao d?ch b?o ??m, qui trình, th? t?c liên quan ??n giao d?ch b?o ??m và ??ng ký giao d?ch b?o ??m c?ng ph?i c? th? h?n, ch?t ch? h?n so v?i các lo?i tài s?n b?o ??m thông th??ng khác ?? h?n ch? các r?i ro và ??m b?o ???c nguyên t?c c?a giao d?ch b?o ??m là có th? x? lý ???c tài s?n th? ch?p ?? thu h?i n?. Pháp lu?t hi?n hành ch?a có m?t h? th?ng các qui ??nh riêng, hoàn ch?nh và ??ng b? áp d?ng cho giao d?ch b?o ??m b?ng TSHTTTL nên ?ang ph?i áp d?ng các qui ??nh chung nh? m?i lo?i tài s?n thông th??ng khác. Vì v?y, khi v?n d?ng vào th?c ti?n, lo?i giao d?ch này d??ng nh? không ???c suôn s? t? khâu xác ??nh tài s?n, giao k?t h?p ??ng cho ??n ??ng ký giao d?ch b?o ??m. 

I- TÀI S?N HÌNH THÀNH TRONG T??NG LAI LÀ M?T LO?I TÀI S?N MANG TÍNH ??C THÙ.

?i?u 320 kho?n 1 c?a BLDS n?m 2005 qui ??nh nguyên t?c chung v? ?i?u ki?n ??t ra ??i v?i tài s?n b?o ??m nh? sau: “V?t b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dân s? ph?i thu?c quy?n s? h?u c?a bên b?o ??m và ???c phép giao d?ch”. T??ng t? nh? v?y, Lu?t ??t ?ai n?m 2003 t?i ?i?u 106 qui ??nh: ng??i s? d?ng ??t ???c th?c hi?n quy?n th? ch?p khi có gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t. Lu?t Nhà ? n?m 2005 t?i ?i?u 91 qui ??nh: ?i?u ki?n c?a nhà ? tham gia giao d?ch là ph?i có gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u ??i v?i nhà ?.

            Nh? v?y, nguyên t?c chung ?? m?t tài s?n có th? s? d?ng vào giao d?ch b?o ??m là tài s?n ph?i hi?n h?u, ph?i thu?c quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p và ph?i có gi?y t? ch?ng nh?n quy?n s? h?u, s? d?ng.

            ?i?u 320 kho?n 2 c?a BLDS n?m 2005 qui ??nh nh? sau: “V?t dùng ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dân s? là v?t hi?n có ho?c ???c hình thành trong t??ng lai. V?t hình thành trong t??ng lai là ??ng s?n, b?t ??ng s?n thu?c s? h?u c?a bên b?o ??m sau th?i ?i?m ngh?a v? ???c xác l?p ho?c giao d?ch b?o ??m ???c giao k?t”. Nh? v?y, ?ây là m?t qui ??nh ngo?i l? v??t ra ngoài khuôn kh? qui ??nh chung. Tính ch?t ngo?i l? ???c th? hi?n ? các ?i?m nh? sau:

-         Tài s?n b?o ??m là tài s?n hình thành trong t??ng lai t?c là ch?a hình thành hay ch?a t?n t?i vào th?i ?i?m giao k?t h?p ??ng giao d?ch b?o ??m.

-         Tài s?n b?o ??m ch?a thu?c quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p t?i th?i ?i?m giao k?t giao d?ch b?o ??m.

Theo qui ??nh t?i ?i?u 320 kho?n 2 c?a BLDS n?m 2005 nh? ?ã nêu ? trên, tài s?n hình thành trong t??ng lai ph?i ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n sau ?ây:

- ?i?u ki?n th? nh?t:

Tài s?n hình thành trong t??ng lai s? d?ng vào giao d?ch b?o ??m ph?i là “v?t”. “ V?t” có th? g?m: ??ng s?n, b?t ??ng s?n, v?t chính, v?t ph?, v?t tiêu hao, v?t không tiêu hao, v?t cùng lo?i, v?t ??c ??nh.

- ?i?u ki?n th? hai:

Tài s?n hình thành trong t??ng lai dùng vào giao d?ch b?o ??m ph?i là tài s?n ch?a hình thành. Qui ??nh này lo?i tr? nh?ng tài s?n ?ã hi?n h?u có ???c do mua bán, t?ng cho, th?a k?... nh?ng ch?a hoàn thành vi?c chuy?n giao quy?n s? h?u.

- ?i?u ki?n th? ba:

Tài s?n hình thành trong t??ng lai dùng vào vi?c b?o ??m s? ph?i thu?c quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p nh?ng hi?n t?i ch?a có gi?y t? ch?ng nh?n quy?n s? h?u.

?i?u 4 kho?n 2 c?a Ngh? ??nh 163/2006/N?-CP ngày 29/12/2006 v? giao d?ch b?o ??m ?ã m? r?ng h?n khái ni?m trong BLDS n?m 2005 v? TSHTTTL. Kho?n 2 ?i?u 4 c?a Ngh? ??nh này qui ??nh: TSHTTTL bao g?m c? tài s?n ?ã ???c hình thành t?i th?i ?i?m giao k?t h?p ??ng b?o ??m. Vi?c m? r?ng này d??ng nh? mâu thu?n v?i chính thu?t ng? “Tài s?n hình thành trong t??ng lai”. ? ?ây, tài s?n hình thành trong t??ng lai d??ng nh? ???c hi?u sang thành quy?n tài s?n hình thành trong t??ng lai. Có ngh?a là g?m c? tài s?n ?ã hình thành nh?ng vi?c chuy?n giao quy?n s? h?u cho bên th? ch?p ch?a ???c hoàn thành.

N?u d?a vào qui ??nh t?i ?i?u 320 c?a BLDS n?m 2005 ?? nhìn nh?n thì trong th?c t? chúng tôi th?y có nh?ng d?ng "tài s?n hình thành trong t??ng lai" chính nh? sau:

- C?n h? chung c?, nhà li?n k?, bi?t th? xây thô ?ang trong quá trình thi công thu?c các d? án xây d?ng nhà ? ?? bán. Lo?i tài s?n này ???c các nhà ??u t? m?i ??t mua theo ph??ng th?c tr? ch?m, tr? d?n b?ng nhi?u ??t.

- Các tàu thuy?n s? ???c ?óng, các máy móc, dây chuy?n thi?t b? s? ???c ch? t?o theo h?p ??ng ??t hàng ?ã ???c ký.

           N?u cho tài s?n hình thành trong t??ng lai g?m c? tài s?n ?ã ???c hình thành nh? qui ??nh t?i ?i?u 4 kho?n 2 c?a Ngh? ??nh 163, thì trong th?c t? chúng tôi th?y có thêm nh?ng d?ng tài s?n hình thành trong t??ng lai nh? sau:    

- C?n h? chung c? ?ã xây d?ng xong, ?ã có biên b?n thanh lý h?p ??ng và biên b?n bàn giao nhà nh?ng ng??i mua ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u ho?c ôtô xe máy ?ã ???c mua nh?ng ch?a ???c c?p gi?y ??ng ký ô tô, xe máy. Tàu thuy?n, c?ng t??ng t? nh? v?y.

- Các máy móc, dây chuy?n, thi?t b? s?n xu?t ?ã ???c ??t mua theo ph??ng th?c hàng c?p c?ng, ?ã có h?p ??ng mua bán, v?n ??n và hàng ?ã c?p c?ng nh?ng bên mua ch?a thanh toán ?? ti?n cho bên bán. Sau khi bên mua thanh toán ?? thì bên bán s? bàn giao hàng.

     Hi?n nay có v? nh? ?ang xu?t hi?n thêm nhi?u cách hi?u khác nhau v? giao d?ch b?o ??m b?ng c?n h? chung c? ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u. ?a s? quan ni?m r?ng vi?c th? ch?p c?n h? chung c? ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u là th? ch?p tài s?n hình thành trong t??ng lai, phù h?p v?i qui ??nh t?i Ngh? ??nh 163/2006/N?-CP ngày 29/12/2006 v? giao d?ch b?o ??m. T?c là th? ch?p tài s?n ch?a hình thành hay “tài s?n ?ã ???c hình thành t?i th?i ?i?m giao k?t giao d?ch b?o ??m nh?ng sau th?i ?i?m giao k?t giao d?ch b?o ??m m?i thu?c s? h?u c?a bên b?o ??m”. Công v?n s? 232/?KGDB?-NV ngày 04/10/2007 c?a C?c ??ng ký Qu?c gia Giao d?ch B?o ??m, khi ?? c?p ??n v?n ?? "??ng ký giao d?ch b?o ??m ??i v?i tr??ng h?p tài s?n b?o ??m là nhà chung c? ch?a ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ?" l?i cho r?ng ??i t??ng c?a h?p ??ng th? ch?p lúc này không ph?i là c?n h? chung c?  mà là "quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng mua nhà ?". Theo chúng tôi, c?n ph?i nhìn nh?n l?i v?n ?? này ?? có m?t cách hi?u th?ng nh?t v? vi?c xác ??nh ??i t??ng c?a h?p ??ng th? ch?p trong tr??ng h?p này là v?t (C?n h? chung c?) hay là quy?n (Quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng).

         Tài s?n hình thành trong t??ng lai và quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng dùng trong giao d?ch b?o ??m là 2 ch? ??nh ??c l?p v?i nhau, không th? v?a là th? này v?a là th? kia. ?i?u 322 c?a BLDS n?m 2005 có qui ??nh: “.... Quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng và các quy?n tài s?n khác thu?c s? h?u c?a bên b?o ??m ??u ???c dùng ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dân s?”. Qui ??nh này ???c nêu t?i ?i?u 322 là ?i?u lu?t qui ??nh chung v? các quy?n tài s?n dùng ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dân s?. Còn ch? ??nh v? TSHTTTL dùng trong giao d?ch b?o ??m ch? bó h?p trong kho?n 2 c?a ?i?u 320 c?a BLDS n?m 2005 và kho?n 2 c?a ?i?u này c?ng không d?n chi?u t?i ?i?u 322 nêu trên. Vì v?y “quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng” và “tài s?n hình thành trong t??ng lai” là 2 ch? ??nh riêng, ??c l?p ??i v?i nhau. Ngoài ra, kho?n 2 c?a ?i?u 320 c?a BLDS n?m 2005 v? giao d?ch b?o ??m b?ng TSHTTTL, ghi rõ là “V?t” hình thành trong t??ng lai và không ?? c?p gì t?i “quy?n tài s?n”. H? th?ng Lu?t La mã quan ni?m có 2 lo?i quy?n liên quan ??n tài s?n là v?t quy?n và trái quy?n. V?t quy?n là quy?n g?n li?n v?i tài s?n nh? quy?n s? h?u, quy?n ??a d?ch (Quy?n này ?ã ???c ghi nh?n t?i các ?i?u 274 – 279 c?a BLDS)..v.v. Trái quy?n là quy?n ??i v?i tài s?n c?a ch? th? khác phát sinh t? h?p ??ng. V?i quan ni?m TSHTTTL ph?i là “v?t” thì ch? có v?t quy?n m?i có th? áp d?ng theo ch? ??nh TSHTTT, b?i vì v?t quy?n luôn ?i li?n v?i v?t hay còn g?i là quy?n ??i v?t. Còn trái quy?n thì không g?n tr?c ti?p v?i v?t mà phát sinh t? h?p ??ng hay còn g?i là quy?n ??i nhân.

          N?u quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng nh? công v?n nêu trên ?ã ?? c?p ???c áp d?ng m?t cách ph? bi?n trong giao d?ch b?o ??m thì ??i t??ng c?a h?p ??ng th? ch?p d?ng này s? nhi?u vô k? và bao g?m c? quy?n tài s?n phát sinh t? các v?n b?n khai nh?n hay phân chia di s?n th?a k?, h?p ??ng h?a bán, h?p ??ng mua bán, h?p ??ng t?ng cho, h?p ??ng trao ??i tài s?n hay tho? thu?n phân chia quy?n s? h?u tài s?n ?ã có gi?y ch?ng nh?n s? h?u và ?ã ???c công ch?ng hay ch?ng th?c, nh?ng ch?a ??ng ký sang tên quy?n s? h?u. B?i vì các h?p ??ng nêu trên c?ng là c? s? pháp lý vô cùng ch?c ch?n theo qui ??nh c?a pháp lu?t nh?m xác l?p quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p ??i v?i tài s?n. Tuy nhiên, n?u quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng ???c s? d?ng m?t cách ph? bi?n trong giao d?ch b?o ??m thì r?i ro c?a giao d?ch b?o ??m s? r?t l?n. B?i vì hi?n nay ch?a có các bi?n pháp h?u hi?u ?? h?n ch? t?i ?a các giao d?ch gi? t?o, ti?m ?n nhi?u r?i ro cho giao d?ch dân s?. Vì v?y, ??i v?i các tài s?n ?ã ???c c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u thì gi?i pháp t?t nh?t là ch? cho phép tham gia giao d?ch b?o ??m trong tr??ng h?p bên th? ch?p ?ã ???c chuy?n giao quy?n s? h?u hay ?ã ???c ??ng ký sang tên s? h?u.

Có 2 gi? thi?t ??t ra liên quan ??n các c?n h? chung c? ???c xây d?ng b?i ch? ??u t? d? án xây d?ng khu ?ô th? m?i và bên th? ch?p ch? là ng??i b? ti?n ra mua theo ph??ng th?c tr? ch?m, tr? d?n ho?c d??i hình th?c góp v?n. 

Gi? thi?t th? nh?t  là bên th? ch?p ?ã n?p ?? ti?n mua c?n h? và ?ã hoàn thành các ngh?a v? ???c tho? thu?n trong h?p ??ng mua bán c?n h? chung c?, bên ch? ??u t? ?ã xây xong c?n h?, h?p ??ng mua bán c?n h? chung c? ?ã ???c thanh lý và c?n h? ?ã ???c bàn giao cho bên th? ch?p. Trong tr??ng h?p này, trên th?c t? và theo qui ??nh t?i ?i?u 93 kho?n 5 c?a Lu?t Nhà ? n?m 2005 thì bên th? ch?p ?ã xác l?p ??y ?? quy?n s? h?u ??i v?i c?n h?, ch? còn thi?u m?t th? mang tính hành chính ??n thu?n là gi?y ch?ng nh?n s? h?u. Quy?n tài s?n c?a bên th? ch?p lúc này th?c ch?t là quy?n s? h?u ??i v?i c?n h? ch? không còn là quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng n?a, b?i vì h?p ??ng mua bán c?n h? chung c? ?ã ???c 2 bên thanh lý, không còn giá tr? pháp lý.

Gi? thi?t th? hai: là c?n h? ?ang trong quá trình thi công, t?c là vi?c xây d?ng ch?a hoàn thành, bên th? ch?p m?i thanh toán cho ch? ??u t? m?t ph?n ti?n. Toàn b? gi?y t? ch?ng minh quy?n s? h?u c?a bên th? ch?p ??i v?i c?n h? nói trên ch? là m?t b?n h?p ??ng mua bán c?n h? chung c? kèm theo hoá ??n n?p ti?n m?t vài ??t ??u. Trong tr??ng h?p này, t?i th?i ?i?m giao k?t giao d?ch b?o ??m, bên th? ch?p ch? có quy?n s? h?u ??i v?i m?t ph?n c?n h? nói trên t??ng ?ng v?i ph?n ti?n ?ã n?p, ph?n còn l?i thu?c quy?n s? h?u c?a ch? ??u t?. D??i m?t giác ?? nào ?ó, ?ây chính là m?t d?ng s? h?u h?n h?p mà ch? s? h?u tài s?n g?m c? ng??i mua (hay bên th? ch?p) và ch? ??u t?. N?u bên th? ch?p ký h?p ??ng th? ch?p toàn b? c?n h? trên trong ?i?u ki?n nh? trên thì có ngh?a là th? ch?p c? ph?n tài s?n c?a ng??i khác (ch? ??u t?) mà không ???c s? ch?p thu?n c?a ng??i ?ó là trái v?i qui ??nh c?a pháp lu?t. Cách nhìn nh?n này d??ng nh? ?ã ???c ghi nh?n t?i ?i?u 8 Ngh? ??nh 163 nêu trên liên quan ??n vi?c x? lý tài s?n th? ch?p khi bên th? ch?p m?i s? h?u ???c m?t ph?n tài s?n.

?? làm rõ thêm tr??ng h?p này, c?n liên h? t?i ?i?u 181 c?a BLDS n?m 2005 trong ?ó qui ??nh: “quy?n tài s?n là quy?n tr? giá ???c b?ng ti?n và có th? chuy?n giao trong giao d?ch dân s?...”. Câu h?i th? nh?t là quy?n tài s?n c?a bên th? ch?p phát sinh t? h?p ??ng mua bán c?n h? chung c? có chuy?n giao ???c trong giao d?ch dân s? hay không? Câu tr? l?i nghiêng v? không. B?i vì h?u h?t trong các h?p ??ng mua bán c?n h? chung c? hi?n nay không cho phép chuy?n nh??ng l?i quy?n mua c?n h? chung c? cho ng??i khác tr??c khi ng??i mua ???c c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u c?n h?. Câu h?i th? hai là quy?n tài s?n c?a bên th? ch?p phát sinh t? h?p ??ng mua bán c?n h? chung c? có tr? giá ???c b?ng ti?n hay không. Câu tr? l?i là khó xác ??nh vì các lý do sau:

-         T?i th?i ?i?m giao k?t h?p ??ng b?o ??m, n?u tr? giá quy?n tài s?n ???c xác ??nh trên toàn b? c?n h? s? hình thành, trong khi bên th? ch?p ch?a tr? h?t ti?n thì có ngh?a là giá tr? quy?n tài s?n c?a bên th? ch?p ???c tính c? trên ph?n quy?n s? h?u c?a ch? ??u t?.

-         N?u tr? giá quy?n tài s?n HTTTL ???c xác ??nh t??ng ?ng v?i ph?n ti?n ?ã n?p ?? mua c?n h? chung c? thì không th? tính tr??c ???c b?i vì tr? giá th?c c?a TSHTTTL s? thay ??i theo giá c? th? tr??ng, có th? lên ho?c xu?ng.

-         Và cho dù quy?n mua c?n h? chung c? nói trên ???c tính theo ph??ng án nào ?i n?a, thì lúc này giá tr? c?a b?n thân c?n h? c?ng không có c? s? ?? xác ??nh.

-         ?i?u duy nh?t có th? ??nh l??ng ???c lúc này là s? ti?n mà ng??i mua ?ã th?c n?p ?? mua nhà.

N?u cho r?ng ??i t??ng c?a h?p ??ng th? ch?p c?n h? chung c? ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u là quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng thì theo qui ??nh t?i ?i?u 8 kho?n 2 Ngh? ??nh 08/2000/N?-CP ngày 103/2000 v? ??ng ký Giao d?ch B?o ??m,  n?i ??ng ký giao d?ch b?o ??m ph?i là các trung tâm qu?c gia ??ng ký giao d?ch b?o ??m, ch? không ph?i là các v?n phòng ??ng ký ??t và nhà. Hi?n nay, 2 h? th?ng ??ng ký giao d?ch b?o ??m này riêng bi?t, ??c l?p v?i nhau. N?u quy?n tài s?n phát sinh t? các h?p ??ng th? nhà chung c? mà ??ng ký giao d?ch b?o ??m t?i các trung tâm ??ng ký giao d?ch b?o ??m qu?c gia thì không th? bi?t ???c tr??c ?ó toàn b? quy?n s? d?ng ??t và tài s?n g?n li?n v?i ??t c?a c? d? án ?ã ???c th? ch?p hay tham gia m?t giao d?ch khác t? tr??c ?ó hay ch?a b?i vì ch? có các v?n phòng ??ng ký ??t và nhà m?i l?u gi? các thông tin ?ó. V?i l?i, có th? x?y ra tình tr?ng cùng 1 tài s?n có t?i 2 n?i cùng song song ??ng ký giao d?ch b?o ??m. Ví d?, khi c?n h? chung c? ch?a có gi?y ch?ng nh?n s? h?u thì quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng mua c?n h? ?ó ???c ??ng ký giao d?ch b?o ??m t?i trung tâm qu?c gia ??ng ký giao d?ch b?o ??m, sau khi c?n h? ?ã có gi?y ch?ng nh?n s? h?u l?i ??ng ký t?i v?n phòng ??ng ký ??t và nhà.

T? s? phân tích ? trên, chúng tôi cho r?ng:

- Khái ni?m "tài s?n hình thành trong t??ng lai" ch? có th? hi?u là tài s?n ?ang trong quá trình hình thành, ch?a hi?n h?u t?i th?i ?i?m các bên giao k?t h?p ??ng th? ch?p và t?t nhiên là ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u. N?u cho r?ng tài s?n hình thành trong t??ng lai g?m c? tài s?n ?ã hi?n h?u thì c?n ph?i gi?i h?n trong m?t s? lo?i tài s?n nh?t ??nh nh? các c?n h? d? án ?ã xây xong nh?ng ch?a có gi?y t? s? h?u, dây chuy?n thi?t b? nh?p kh?u, hàng hoá luân chuy?n..v.v. Không th? m? r?ng sang c? các b?t ??ng s?n hay ??ng s?n ?ã t?n t?i và ???c ??a vào s? d?ng t? lâu nh?ng vì lý do nào ?ó ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n s? h?u.

- V? giao d?ch b?o ??m liên quan ??n các c?n h? chung c? ch?a có gi?y ch?ng nh?n s? h?u thì ??i t??ng c?a h?p ??ng th? ch?p ph?i là c?n h? ch? không ph?i là quy?n tài s?n phát sinh t? h?p ??ng mua c?n h?. Nh? v?y vi?c ??ng ký giao d?ch b?o ??m s? ???c qui v? m?t m?i là c? quan ??ng ký giao d?ch b?o ??m liên quan ??n b?t ??ng s?n. Tuy nhiên, ?? th?c hi?n ???c ?i?u ?ó thì pháp lu?t c?n có các qui ??nh c? th? h?n.

- Th?c ch?t h?p ??ng th? ch?p tài s?n hình thành trong t??ng lai là m?t d?ng c? th? c?a giao d?ch có ?i?u ki?n qui ??nh t?i ?i?u 125 c?a BLDS n?m 2005. ?i?u ki?n ??t ra ? ?ây ?? giao d?ch b?o ??m có hi?u l?c pháp lu?t ??i v?i tài s?n hình thành trong t??ng lai là quy?n s? h?u toàn b? tài s?n ph?i ???c xác l?p cho bên th? ch?p.

(H?t ph?n I)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246934
Hôm nay:Hôm nay:673
Tháng này:Tháng này:40538
T?t c?:T?t c?:4246934

You are here