Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(PL)- Sáng 4-10, cho ý ki?n v? d? án Lu?t H?p tác xã (HTX) s?a ??i, ?a s? thành viên ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i ?ng h? quy ??nh m? r?ng ??i t??ng thành viên là t? ch?c, cá nhân n??c ngoài th??ng trú t?i Vi?t Nam tham gia HTX.

 

Theo ông Hà V?n Hi?n, Ch? nhi?m ?y ban Kinh t? c?a Qu?c h?i, vi?c m? r?ng trên phù h?p v?i nguyên t?c “k?t n?p r?ng rãi” và t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho HTX trong ho?t ??ng xu?t kh?u và m? v?n phòng ??i di?n t?i n??c ngoài.

Ngoài ra, ông Hi?n c?ng tán thành quy ??nh s? l??ng t?i thi?u ?? thành l?p HTX là b?y cá nhân, h? gia ?ình, pháp nhân. “N?u s? l??ng xã viên quá ít s? d? d?n ??n tình tr?ng v?n góp c?a m?t s? cá nhân vào HTX có tính ch?t chi ph?i, ?nh h??ng ??n tính dân ch? trong t? ch?c” - ông Hi?n gi?i thích.

THÀNH V?N

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144718
Hôm nay:Hôm nay:282
Tháng này:Tháng này:21853
T?t c?:T?t c?:4144718

You are here