Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

A - GI?Y T? C?A BÊN CHO THUÊ NHÀ/??T C?N CUNG C?P:

1. Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà và quy?n s? d?ng ??t.

2. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên cho thuê nhà/ ??t (c? v? và ch?ng)

3. S? H? kh?u c?a bên cho thuê nhà/ ??t (c? v? và ch?ng)

4. Gi?y t? ch?ng minh quan h? hôn nhân c?a bên cho thuê nhà/ ??t (??ng ký k?t hôn )

 

*Trong tr??ng h?p bên cho thuê nhà/ ??t g?m m?t ng??i c?n có các gi?y t? sau:

1.  Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u t? tr??c t?i nay s?ng ??c thân )

2.   B?n án ly hôn + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u ?ã ly hôn)

3.   Gi?y ch?ng t? c?a v? ho?c ch?ng + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u v? ho?c ch?ng ?ã ch?t tr??c khi có tài s?n)

4.  Gi?y t? ch?ng minh tài s?n riêng do ???c t?ng cho riêng, do ???c th?a k? riêng ho?c có tho? thu?n hay b?n án phân chia tài s?n (H?p ??ng t?ng cho, v?n b?n khai nh?n th?a k?, tho? thu?n phân chia, b?n án phân chia tài s?n )

5. H?p ??ng u? quy?n (N?u có)

 

B - GI?Y T? BÊN THUÊ NHÀ/??T C?N CUNG C?P:

 

 *Trong tr??ng h?p bên thuê nhà/ ??t là pháp nhân c?n có các gi?y t? sau:

1. ??ng ký kinh doanh/ Quy?t ??nh thành l?p doanh nghi?p/ Gi?y ch?ng nh?n ??u t?

2. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a ng??i ??i di?n theo pháp lu?t/ ng??i ??i di?n ký k?t h?p ??ng

3. Biên b?n h?p c?a H?i ??ng qu?n tr?/ H?i ??ng thành viên (trong tr??ng h?p là công ty c? ph?n; công ty TNHH hai thành viên tr? lên;)

4. Gi?y u? quy?n (tr??ng h?p u? quy?n ký H?p ??ng, giao d?ch)

5. Phi?u yêu c?u công ch?ng + t? khai ( Theo m?u cung c?p t?i VPCC H? G??m )

 VPCC ??I AN s? tr?c ti?p h??ng d?n gi?y t?, trình t? th? t?c trong các tr??ng h?p sau:

-          ??t thu?c h? gia ?ình.

-          ??t không thu?c d?ng ??t ? có th?i h?n s? d?ng lâu dài

-          Có ng??i d??i 18 tu?i

-          Có y?u t? n??c ngoài

-          Có liên quan ??n th?a k?

 

C. TRÌNH T? ,TH? T?C CÔNG CH?NG

 B??c 1 : Ng??i yêu c?u công ch?ng t?p h?p ?? các gi?y t? theo h??ng d?n r?i n?p t?i phòng ti?p nh?n h? s? (B?n photo và b?n g?c ?? ??i chi?u) ; H? s? photo có th? n?p tr?c ti?p, G?i Fax, Email ho?c có th? yêu c?u nh?n h? s?, t? v?n t?i nhà (có thù lao)

B??c 2: B? ph?n ti?p nh?n h? s? s? ki?m tra h? s? ?ã nh?n và các ?i?u ki?n công ch?ng, n?u th?y ?? ?i?u ki?n thì s? nh?n h? s?, n?u thi?u s? yêu c?u b? sung ho?c t? ch?i ti?p nh?n n?u không ?? ?i?u ki?n công ch?ng theo Lu?t ??nh.

B??c 3: Ngay sau khi ?ã nh?n ?? h? s?, b? ph?n nghi?p v? s? ti?n hành so?n th?o h?p ??ng giao d?ch (Trong th?i gian kho?ng 30 - 45 phút). H?p ??ng, giao d?ch sau khi so?n th?o s? ???c chuy?n sang b? ph?n th?m ??nh n?i dung, th?m ??nh k? thu?t ?? rà soát l?i, và chuy?n cho các bên ??c l?i.

B??c 4: Các bên sau khi ?ã ??c l?i, n?u không có yêu c?u ch?nh s?a gì s? ký/?i?m ch? vào t?ng trang c?a h?p ??ng (theo h??ng d?n). Công ch?ng viên s? ký sau ?ó ?? chuy?n sang b? ph?n ?óng d?u, l?u h? s? và tr? h? s?.

B??c 5: Ng??i yêu c?u công ch?ng ho?c m?t trong các bên  n?p l? phí, thù lao công ch?ng, nh?n các b?n h?p ??ng, giao d?ch ?ã ???c công ch?ng t?i qu?y thu ngân, tr? h? s?.

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144704
Hôm nay:Hôm nay:268
Tháng này:Tháng này:21839
T?t c?:T?t c?:4144704

You are here