Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

 
A. GI?Y T? BÊN BÁN C?N CUNG C?P:

 1. Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà và quy?n s? d?ng ??t.

2. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên bán ( c? v? và ch?ng )

3. S? H? kh?u c?a bên bán ( c? v? và ch?ng)

4. Gi?y t? ch?ng minh quan h? hôn nhân c?a bên bán ( ??ng ký k?t hôn ho?c Gi?y khai sinh c?a các con chung)

* Trong tr??ng h?p bên bán g?m m?t ng??i c?n có các gi?y t? sau :

1. Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân ( n?u t? tr??c t?i nay s?ng ??c thân )

2.  B?n án ly hôn + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân ( n?u ?ã ly hôn )

3.  Gi?y ch?ng t? c?a v? ho?c ch?ng + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u v? ho?c ch?ng ?ã ch?t tr??c khi có tài s?n)

4. Gi?y t? ch?ng minh tài s?n riêng do ???c t?ng cho riêng, do ???c th?a k? riêng ho?c có tho? thu?n hay b?n án phân chia tài s?n ( H?p ??ng t?ng cho, v?n b?n khai nh?n th?a k?, tho? thu?n phân chia, b?n án phân chia tài s?n )

5. H?p ??ng u? quy?n bán ( N?u có )

 

B. GI?Y T? BÊN MUA C?N CUNG C?P:

 1. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên mua ( c? v? và ch?ng n?u bên mua là hai v? ch?ng)

2. S? h? kh?u c?a bên mua (c? v? và ch?ng)

3. Gi?y t? ch?ng minh quan h? hôn nhân c?a bên mua ( ??ng ký k?t hôn )

4. Phi?u yêu c?u công ch?ng + t? khai

5. H?p ??ng u? quy?n mua ( N?u có )

VPCC ??i An s? tr?c ti?p h??ng d?n gi?y t?, trình t? th? t?c trong các tr??ng h?p sau:

-          ??t thu?c h? gia ?ình.

-          ??t không thu?c d?ng ??t ? có th?i h?n s? d?ng lâu dài

-          Có ng??i d??i 18

-          Có y?u t? n??c ngoài

-          Có liên quan ??n th?a k?

-          Bên bán bên mua là doanh nghi?p, t? ch?c kinh t?

 

C. TRÌNH T? ,TH? T?C CÔNG CH?NG

 

B??c 1 : Ng??i yêu c?u công ch?ng t?p h?p ?? các gi?y t? theo h??ng d?n r?i n?p t?i phòng ti?p nh?n h? s? ( B?n photo và b?n g?c ?? ??i chi?u ) ; H? s? photo có th? n?p tr?c ti?p, G?i Fax, Email ho?c có th? yêu c?u nh?n h? s?, t? v?n t?i nhà ( có thù lao )

B??c 2: B? ph?n ti?p nh?n h? s? s? ki?m tra h? s? ?ã nh?n và các ?i?u ki?n công ch?ng, n?u th?y ?? ?i?u ki?n thì s? nh?n h? s?, n?u thi?u s? yêu c?u b? sung ho?c t? ch?i ti?p nh?n n?u không ?? ?i?u ki?n công ch?ng theo Lu?t ??nh.

B??c 3: Ngay sau khi ?ã nh?n ?? h? s?, b? ph?n nghi?p v? s? ti?n hành so?n th?o h?p ??ng giao d?ch ( Trong th?i gian kho?ng 30 - 45 phút ). H?p ??ng, giao d?ch sau khi so?n th?o s? ???c chuy?n sang b? ph?n th?m ??nh n?i dung, th?m ??nh k? thu?t ?? rà soát l?i, và chuy?n cho các bên ??c l?i.

B??c 4: Các bên sau khi ?ã ??c l?i, n?u không có yêu c?u ch?nh s?a gì s? ký/?i?m ch? vào t?ng trang c?a h?p ??ng ( theo h??ng d?n ). Công ch?ng viên s? ký sau ?ó ?? chuy?n sang b? ph?n ?óng d?u, l?u h? s? và tr? h? s?.

B??c 5: Ng??i yêu c?u công ch?ng ho?c m?t trong các bên  n?p l? phí, thù lao công ch?ng, nh?n các b?n h?p ??ng, giao d?ch ?ã ???c công ch?ng t?i qu?y thu ngân, tr? h? s?.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144717
Hôm nay:Hôm nay:281
Tháng này:Tháng này:21852
T?t c?:T?t c?:4144717

You are here