Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

A - GI?Y T? C?A BÊN BÁN TÀI S?N LÀ ??NG S?N C?N CUNG C?P:

 1. Gi?y ch?ng minh quy?n s? h?u tài s?n (??ng ký xe ô tô, ??ng ký mô tô, xe máy…).

2. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên bán (c? v? và ch?ng )

3. S? H? kh?u c?a bên bán tài s?n là ??ng s?n (c? v? và ch?ng)

4. Gi?y t? ch?ng minh quan h? hôn nhân c?a bên bán tài s?n là ??ng s?n (??ng ký k?t hôn )

5. ??ng ki?m xe….

 

*Trong tr??ng h?p bên bán tài s?n là ??ng s?n là m?t ng??i c?n có các gi?y t? sau:

1.  Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u t? tr??c t?i nay s?ng ??c thân )

2.   B?n án ly hôn + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u ?ã ly hôn )

3.   Gi?y ch?ng t? c?a v? ho?c ch?ng + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u v? ho?c ch?ng ?ã ch?t tr??c khi có tài s?n)

4.  Gi?y t? ch?ng minh tài s?n riêng do ???c t?ng cho riêng, do ???c th?a k? riêng ho?c có tho? thu?n hay b?n án phân chia tài s?n (H?p ??ng t?ng cho, v?n b?n khai nh?n th?a k?, tho? thu?n phân chia, b?n án phân chia tài s?n )

5. H?p ??ng u? quy?n (N?u có)

 

B - GI?Y T? BÊN MUA C?N CUNG C?P:

 

 *Trong tr??ng h?p bên mua là pháp nhân c?n có các gi?y t? sau:

1. ??ng ký kinh doanh/ Quy?t ??nh thành l?p doanh nghi?p/ Gi?y ch?ng nh?n ??u t?

2. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a ng??i ??i di?n theo pháp lu?t/ ng??i ??i di?n ký k?t h?p ??ng

3. Biên b?n h?p c?a H?i ??ng qu?n tr?/ H?i ??ng thành viên (trong tr??ng h?p là công ty c? ph?n; công ty TNHH hai thành viên tr? lên;)

4. Gi?y u? quy?n (tr??ng h?p u? quy?n ký H?p ??ng, giao d?ch)

 * Trong tr??ng h?p bên mua là cá nhân c?n có các gi?y t? sau:

1. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên mua

2. S? H? kh?u c?a bên mua tài s?n là ??ng s?n

VPCC ??I AN s? tr?c ti?p h??ng d?n gi?y t?, trình t? th? t?c trong các tr??ng h?p sau:

-          ??ng s?n thu?c s? h?u c?a h? gia ?ình.

-          ??t không thu?c d?ng ??t ? có th?i h?n s? d?ng lâu dài

-          Có ng??i d??i 18 tu?i

-          Có y?u t? n??c ngoài

-          Có liên quan ??n th?a k?

 

C. TRÌNH T? ,TH? T?C CÔNG CH?NG

 B??c 1 : Ng??i yêu c?u công ch?ng t?p h?p ?? các gi?y t? theo h??ng d?n r?i n?p t?i phòng ti?p nh?n h? s? (B?n photo và b?n g?c ?? ??i chi?u) ; H? s? photo có th? n?p tr?c ti?p, G?i Fax, Email ho?c có th? yêu c?u nh?n h? s?, t? v?n t?i nhà (có thù lao)

B??c 2: B? ph?n ti?p nh?n h? s? s? ki?m tra h? s? ?ã nh?n và các ?i?u ki?n công ch?ng, n?u th?y ?? ?i?u ki?n thì s? nh?n h? s?, n?u thi?u s? yêu c?u b? sung ho?c t? ch?i ti?p nh?n n?u không ?? ?i?u ki?n công ch?ng theo Lu?t ??nh.

B??c 3: Ngay sau khi ?ã nh?n ?? h? s?, b? ph?n nghi?p v? s? ti?n hành so?n th?o h?p ??ng giao d?ch (Trong th?i gian kho?ng 30 - 45 phút). H?p ??ng, giao d?ch sau khi so?n th?o s? ???c chuy?n sang b? ph?n th?m ??nh n?i dung, th?m ??nh k? thu?t ?? rà soát l?i, và chuy?n cho các bên ??c l?i.

B??c 4: Các bên sau khi ?ã ??c l?i, n?u không có yêu c?u ch?nh s?a gì s? ký/?i?m ch? vào t?ng trang c?a h?p ??ng (theo h??ng d?n). Công ch?ng viên s? ký sau ?ó ?? chuy?n sang b? ph?n ?óng d?u, l?u h? s? và tr? h? s?.

B??c 5: Ng??i yêu c?u công ch?ng ho?c m?t trong các bên  n?p l? phí, thù lao công ch?ng, nh?n các b?n h?p ??ng, giao d?ch ?ã ???c công ch?ng t?i qu?y thu ngân, tr? h? s?.

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144707
Hôm nay:Hôm nay:271
Tháng này:Tháng này:21842
T?t c?:T?t c?:4144707

You are here