Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

 

M?i ?ây, t?ng k?t thi hành B? lu?t T? t?ng dân s?, TAND T?i cao cho bi?t vi?c áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i có nh?ng v??ng m?c, b?t c?p, không phù h?p.

Trong th?c t?, nhi?u tr??ng h?p ???ng s? ch? mu?n yêu c?u tòa áp d?ng ngay m?t bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i ?? b?o toàn tài s?n, ?? b?o v? quy?n và l?i ích c?a mình mà không mu?n kh?i ki?n ho?c sau ?ó h? t? gi?i quy?t ???c tranh ch?p nên không kh?i ki?n. Tuy nhiên, v?i quy ??nh hi?n hành, ?? ???c tòa ch?p nh?n ra quy?t ??nh áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i, ???ng s? ph?i kh?i ki?n.

Có ý ki?n cho r?ng ?? vi?c áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i có hi?u qu?, ?úng m?c ?ích, B? lu?t T? t?ng dân s? c?n quy ??nh cho phép ???ng s? có quy?n yêu c?u tòa áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i tr??c khi kh?i ki?n. 

H?u h?t pháp lu?t t? t?ng dân s? c?a các n??c trên th? gi?i ??u quy ??nh cho phép ???ng s? quy?n trên tr??c khi kh?i ki?n và ??c l?p v?i vi?c kh?i ki?n v? án dân s?. Riêng v?i pháp lu?t ta, ?ây là m?t quy ??nh khá m?i. Th? nh?ng c?ng ph?i nhìn nh?n s? ti?n b?, ti?n l?i c?a nó. Bi?n pháp kh?n c?p th??ng ???c ví nh? tình th? g?p gáp, c?n làm ngay, n?u ph?i qua kh?i ki?n m?i áp d?ng ???c thì hóa ra ch?m, có khi phía bên kia ?ã ?? th?i gian ?? t?u tán tài s?n, gây b?t l?i cho ng??i ki?n.

Do v?y, nên áp d?ng quy ??nh này ?? giúp ng??i dân có th? gi?i quy?t v? vi?c c?a mình nhanh g?n, k?p th?i, không ph?i qua trình t? ki?n t?ng kéo dài. Tòa án c?ng nh? nhàng, b?t ph?i th? lý thêm v? án.

Lu?t s? LÊ NG?C C?NH (?oàn Lu?t s? TP.HCM)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144776
Hôm nay:Hôm nay:340
Tháng này:Tháng này:21911
T?t c?:T?t c?:4144776

You are here