Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

(PL)- Tháng 4-2009, bà L. ki?n ông B. ra tòa ?òi chia tài s?n chung. Bà L. cho r?ng khi bà m?i sinh ???c 13 ngày tu?i, ông bà ngo?i c?a ông B. nh?n bà v? làm con nuôi t? n?m 1949.

Sau khi l?p gia ?ình thì bà L. ra ? riêng. Cha m? nuôi bà qua ??i n?m 1980 không có di chúc, ?? l?i hai c?n nhà ? qu?n 6, TP.HCM. Do ?ó, bà yêu c?u ???c chia tài s?n chung c?a cha m? nuôi ?? l?i.

Ông B. cho r?ng ông bà ngo?i c?a ông ch? nh?n bà L. v? nuôi d??ng do hoàn c?nh cha m? bà L. khó kh?n ch? không nh?n làm con nuôi. Sau ?ó, bà L. c?t kh?u ?i n?i khác. H?n n?a, ông bà ngo?i c?a ông ?ã qua ??i vào n?m 1980, nay ?ã h?t th?i hi?u kh?i ki?n chia tài s?n chung. Vì v?y, ông không ch?p nh?n yêu c?u kh?i ki?n c?a bà L.

B?n án s? th?m c?a TAND qu?n 6 vào tháng 9-2009 ?ã ch?p nh?n yêu c?u chia tài s?n chung c?a bà L., giao cho bà quy?n s? h?u m?t c?n nhà.

B?n án phúc th?m c?a TAND TP.HCM tháng 3-2010 ?ã h?y m?t ph?n b?n án s? th?m và ?ình ch? gi?i quy?t v? án. B?i tr??ng h?p này ?ã h?t th?i hi?u kh?i ki?n v? th?a k?, ??ng th?i c?ng không ?? ?i?u ki?n ?? chia tài s?n chung.

Theo nh?n ??nh c?a c?p phúc th?m, cha m? nuôi bà L. m?t n?m 1980. ??n n?m 2009, bà L. m?i kh?i ki?n (t?c ?ã quá 10 n?m). Trong su?t quá trình kh?i ki?n, phía ông B. không ??ng ý chia tài s?n cho bà L., ??ng th?i c?ng không th?a nh?n bà L. là con nuôi c?a ông bà ngo?i mình. Nh? v?y là có tranh ch?p v? hàng th?a k?. Phía bà L. c?ng không ??a ra ???c ch?ng c? ch?ng minh các bên không có tranh ch?p v? hàng th?a k?. Do ?ó, tr??ng h?p này không ?? ?i?u ki?n chia tài s?n chung. L? ra, c?p s? th?m ph?i ?ình ch? gi?i quy?t v? án, tr? l?i ??n ki?n cho nguyên ??n vì ?ã h?t th?i hi?u kh?i ki?n và không ?? ?i?u ki?n ?? chia tài s?n chung.

 

V?N ?OÀN

(Nguy?t san Pháp Lu?t TP.HCM tháng 5-2010, M?c "Kinh nghi?m pháp lý")

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144740
Hôm nay:Hôm nay:304
Tháng này:Tháng này:21875
T?t c?:T?t c?:4144740

You are here