Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Trong th?i gian qua, B? T? pháp nh?n ???c ph?n ánh c?a m?t s? t? ch?c, cá nhân g?p v??ng m?c khi yêu c?u công ch?ng giao d?ch b?o ??m. Nh?m th?ng nh?t trong vi?c áp d?ng pháp lu?t v? công ch?ng ??i v?i giao d?ch b?o ??m, B? T? pháp có ý ki?n nh? sau:


1. V? công ch?ng h?p ??ng th? ch?p ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? trong t??ng lai

Kho?n 2 ?i?u 319 c?a B? lu?t dân s? quy ??nh: “Các bên ???c tho? thu?n v? các bi?n pháp b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dân s? ?? b?o ??m th?c hi?n các lo?i ngh?a v?, k? c? ngh?a v? hi?n t?i, ngh?a v? trong t??ng lai ho?c ngh?a v? có ?i?u ki?n”.

Theo quy ??nh t?i ?i?u 3 c?a Ngh? ??nh s? 163/2006/N?-CP ngày 29/12/2006 c?a Chính ph? v? giao d?ch b?o ??m (sau ?ây g?i là Ngh? ??nh s? 163/2006/N?-CP) thì “ngh?a v? ???c b?o ??m là m?t ph?n ho?c toàn b? ngh?a v? dân s?, có th? là ngh?a v? hi?n t?i, ngh?a v? trong t??ng lai ho?c ngh?a v? có ?i?u ki?n mà vi?c th?c hi?n ngh?a v? ?ó ???c b?o ??m b?ng m?t ho?c nhi?u giao d?ch b?o ??m” (kho?n 5) và “ngh?a v? trong t??ng lai là ngh?a v? dân s? mà giao d?ch dân s? làm phát sinh ngh?a v? ?ó ???c xác l?p sau khi giao d?ch b?o ??m ???c giao k?t” (kho?n 6).

Nh? v?y, theo các quy ??nh nêu trên thì t? ch?c, cá nhân có quy?n ký k?t giao d?ch b?o ??m nói chung và h?p ??ng th? ch?p tài s?n nói riêng ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? trong t??ng lai. Trong tr??ng h?p này, do ngh?a v? ???c b?o ??m (ví d?: ngh?a v? tr? n? trong các h?p ??ng vay) ch?a ???c xác l?p t?i th?i ?i?m ký k?t giao d?ch b?o ??m nói chung và h?p ??ng th? ch?p tài s?n nói riêng, nên vi?c yêu c?u ph?i ghi c? th? v? lãi su?t, s? ti?n vay, th?i h?n vay và các n?i dung khác v? h?p ??ng s? ký trong t??ng lai là không phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. V? công ch?ng h?p ??ng th? ch?p m?t tài s?n ?? b?o ??m th?c hi?n nhi?u ngh?a v?

Theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 324 c?a B? lu?t dân s? và ?i?u 5 c?a Ngh? ??nh s? 163/2006/N?-CP thì các bên có quy?n tho? thu?n dùng m?t tài s?n ?? b?o ??m th?c hi?n th?c hi?n nhi?u ngh?a v? và tho? thu?n v? vi?c tài s?n ?ó có giá tr? nh? h?n, b?ng ho?c l?n h?n t?ng giá tr? các ngh?a v? ???c b?o ??m (ngh?a v? ???c b?o ??m có th? là m?t ph?n ho?c toàn b? kho?n vay). Do ?ó, khi các bên ?ã tho? thu?n rõ v? ph?m vi ngh?a v? ???c b?o ??m theo ?i?u 5 c?a Ngh? ??nh s? 163/2006/N?-CP thì vi?c yêu c?u các bên ph?i xoá ??ng ký th? ch?p ??i v?i h?p ??ng th? ch?p tr??c, r?i m?i th?c hi?n công ch?ng ??i v?i h?p ??ng th? ch?p sau là không phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.

Riêng ??i v?i tr??ng h?p th? ch?p nhà ? theo quy ??nh t?i ?i?u 114 c?a Lu?t nhà ? thì giá tr? tài s?n nhà ? ph?i l?n h?n t?ng giá tr? các ngh?a v? và ch? ???c th? ch?p t?i m?t t? ch?c tín d?ng.

3. V? vi?c công ch?ng h?p ??ng th? ch?p quy?n s? d?ng ??t trong c?m công nghi?p, t? công nghi?p

Theo quy ??nh t?i ?i?m a kho?n 10 ?i?u 2 c?a Ngh? ??nh s? 17/2006/N?-CP ngày 21/01/2006 c?a Chính ph? v? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a các Ngh? ??nh h??ng d?n thi hành Lu?t ??t ?ai và Ngh? ??nh s? 187/2004/N?-CP v? vi?c chuy?n công ty nhà n??c thành công ty c? ph?n thì “tr??ng h?p chuy?n nh??ng, cho thuê, cho thuê l?i quy?n s? d?ng ??t, th? ch?p, b?o lãnh, góp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t trong khu công nghi?p, khu kinh t?, khu công ngh? cao thì ph?i có xác nh?n c?a Ban qu?n lý khu công nghi?p, khu kinh t?, khu công ngh? cao”.

Do ?ó, ??i v?i nh?ng tr??ng h?p không thu?c quy ??nh nêu trên, ví d?: th? ch?p quy?n s? d?ng ??t thu?c c?m công nghi?p, t? công nghi?p, th? ch?p ??t ?... thì c?m công nghi?p, t? công nghi?p không có th?m quy?n xác nh?n h?p ??ng th? ch?p ?ó. Trong tr??ng h?p này, các bên ký k?t h?p ??ng th? ch?p có quy?n yêu c?u công ch?ng viên th?c hi?n vi?c công ch?ng h?p ??ng theo th? t?c do pháp lu?t quy ??nh.

4. V? quy ??nh “??i t??ng c?a h?p ??ng, giao d?ch là có th?t”

M?t s? công ch?ng viên cho r?ng “??i t??ng c?a h?p ??ng, giao d?ch là có th?t” theo ?i?u 5 c?a Lu?t công ch?ng ?ã lo?i b? ??i t??ng c?a h?p ??ng, giao d?ch là tài s?n hình thành trong t??ng lai theo quy ??nh c?a B? lu?t dân s? và do ?ó ?ã không công ch?ng ??i v?i các h?p ??ng, giao d?ch có ??i t??ng là tài s?n hình thành trong t??ng lai. Cách hi?u nh? v?y là sai. Tài s?n hình thành trong t??ng lai c?ng ???c coi là tài s?n có th?t n?u có ??y ?? c? s? pháp lý ?? ch?ng minh. Vì v?y, B? T? pháp yêu c?u các công ch?ng viên không ???c t? ch?i công ch?ng h?p ??ng, giao d?ch thu?c lo?i này.

5. V? công ch?ng h?p ??ng th? ch?p ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? phát sinh t? h?p ??ng cho vay theo h?n m?c

Vi?c ngân hàng ký k?t h?p ??ng th? ch?p ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? phát sinh t? h?p ??ng cho vay theo h?n m?c là ho?t ??ng thu?c nghi?p v? c?a ngân hàng và ?ã ???c pháp lu?t ngân hàng quy ??nh. M?t khác, h?p ??ng b?o ??m vi?c th?c hi?n ngh?a v? phát sinh t? h?p ??ng cho vay theo h?n m?c là m?t d?ng c? th? c?a h?p ??ng b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? trong t??ng lai. Do ?ó, vi?c t? ch?i công ch?ng ??i v?i h?p ??ng b?o ??m có tho? thu?n dùng ?? b?o ??m cho các kho?n vay theo h?n m?c (ví d?: các bên tho? thu?n “tài s?n b?o ??m cho d? n? t?i ?a là ... tri?u ??ng”) là không phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246930
Hôm nay:Hôm nay:669
Tháng này:Tháng này:40534
T?t c?:T?t c?:4246930

You are here