Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 146 c?a Ngh? ??nh s? 181/2004/N?-CP ngày 29/10/2004 c?a Chính ph? v? thi hành Lu?t ??t ?ai thì: "H?p ??ng chuy?n ??i, chuy?n nh??ng, thuê, thuê l?i quy?n s? d?ng ??t.....


Theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 146 c?a Ngh? ??nh s? 181/2004/N?-CP ngày 29/10/2004 c?a Chính ph? v? thi hành Lu?t ??t ?ai thì: "H?p ??ng chuy?n ??i, chuy?n nh??ng, thuê, thuê l?i quy?n s? d?ng ??t; h?p ??ng ho?c v?n b?n t?ng cho quy?n s? d?ng ??t; h?p ??ng th? ch?p, b?o lãnh, góp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t thu?c quy?n s? d?ng chung c?a h? gia ?ình ph?i ???c t?t c? các thành viên có ?? n?ng l?c hành vi dân s? trong h? gia ?ình ?ó th?ng nh?t và ký tên ho?c có v?n b?n u? quy?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? dân s?". Nh? v?y, tr??ng h?p "trong h? gia ?ình có ng??i ?i h?p tác lao ??ng ? n??c ngoài, không có m?t ?? th?c hi?n vi?c ký tên khi công ch?ng h?p ??ng vay v?n, th? ch?p" thì ng??i ?ó ph?i có v?n b?n u? quy?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? dân s?.

 

B? Tài nguyên và Môi tr??ng ?ã ban hành quy ??nh v? Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (ban hành kèm theo Quy?t ??nh s? 08/2006/Q?-BTNMT ngày 21/7/2006 c?a B? tr??ng B? Tài nguyên và Môi tr?òng, theo ?ó thì h? gia ?ình ???c Nhà n??c giao ??t ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t. Trong tr??ng h?p không xác ??nh các thành viên h? gia ?ình thì c?n có ?? ngh? g?i V?n phòng ??ng ký quy?n s? d?ng ??t ?? yêu c?u cung c?p thông tin v? các thành viên trong h? gia ?ình ???c Nhà n??c giao ??t.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246924
Hôm nay:Hôm nay:663
Tháng này:Tháng này:40528
T?t c?:T?t c?:4246924

You are here