Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

T?i cu?c t?a ?àm “??n gi?n hóa th? t?c hành chính trong l?nh v?c công ch?ng và ??ng ký giao d?ch b?o”, ??i di?n V?n phòng công ch?ng H? G??m nêu nhi?u ?i?m b?t c?p trong quy ??nh.

Khách hàng c?n công ch?ng “v??ng” ngay t? khâu trình gi?y t? tùy thân vì hi?n t?i, ngoài ch?ng minh th?, th? quân nhân, các lo?i gi?y t? có dán ?nh nh? gi?y phép lái xe, th? ??ng, th? sinh viên hay Gi?y xác nh?n có dán ?nh ?óng d?u giáp lai c?a Công an ??a ph??ng... ??u không ???c ch?p nh?n.


Quy ??nh “b?t” kín này ?ã ?nh h??ng ??n hi?u qu? kinh doanh c?a các v?n phòng công ch?ng và h?n ch? nhu c?u c?a ng??i dân. ??i di?n v?n phòng công ch?ng H? G??m ?? ngh? “??n gi?n hóa” th? t?c b?ng vi?c n?i r?ng quy ??nh v? gi?y t? tùy thân.

 

Chia s? v?i s? b?c xúc trên, nh?ng Th? tr??ng B? T? pháp Nguy?n ??c Chính cho r?ng, ?? b?o ??m an toàn pháp lý cho c? t? ch?c tín d?ng, t? ch?c công ch?ng và ng??i dân, c?ng nh? ?? các ho?t ??ng này ???c ti?n hành ?úng pháp lu?t thì v?n ph?i th?c hi?n nh?ng quy ??nh ?ó.

T? th?c ti?n ho?t ??ng công ch?ng b?t bu?c ??i v?i các giao d?ch cho vay, th? ch?p tài s?n t?i t? ch?c tín d?ng, ??i di?n các ngân hàng c?ng “ca thán” h? th?ng quy ??nh hi?n ?ang gây nhi?u r?c r?i cho ho?t ??ng c?a h?.

Ngân hàng qu?c t? VIB d?n ch?ng, quy ??nh ??nh giá tài s?n b?o ??m ???c ti?n hành ??nh k? (6 tháng ho?c 1 n?m). Giá tr? tài s?n này vì v?y có th? thay ??i t?ng - gi?m theo th? tr??ng, không ph? thu?c ý chí c? bên ?i vay và bên cho vay.

Th? nh?ng vì quy ??nh giá tr? ph?i ghi trong h?p ??ng công ch?ng, d?n ??n vi?c ngân hàng c? ph?i ??u ??n m?i l?n ??nh giá l?i ?i xin công ch?ng l?i dù các ?i?u kho?n, th?a thu?n gi?a các bên v?n gi? nguyên.

“Kho?n vay 5 n?m thì tài s?n b?o ??m ph?i ???c ??nh giá l?i trên d??i 10 l?n, ??ng ngh?a v?i vi?c h?p ??ng vay th? ch?p ?ó ph?i công ch?ng l?i trên d??i 10 l?n, c? ngân hàng và ng??i dân cùng “toát m? hôi” - ??i di?n VIB “t? kh?”.

??n v? này ??t câu h?i: h?p ??ng b?o ??m có b?t bu?c ph?i ghi giá tr? tài s?n b?o ??m hay không? Trên th?c t?, công ch?ng nhà n??c h?u h?t t? ch?i ch?ng nh?n n?u trong h?p ??ng “b? qua” th? t?c này.

Khi ngân hàng này g?i v?n b?n h?i B? T? pháp thì n?i dung tr? l?i l?i ??i l?p nhau. B? kh?ng ??nh không c?n thi?t ghi giá tr? tài s?n b?o ??m nh?ng tr??ng h?p h?p ??ng có ghi rõ n?i dung này mà giá tr? tài s?n thay ??i thì v?n bu?c ph?i công ch?ng l?i.

“T?c” v?i v?n phòng công ch?ng công ? nh?ng quy ??nh c?ng nh? này, ??i di?n VIB cho bi?t h? th??ng ch?n ???ng khác là ??n các v?n phòng công ch?ng t? vì luôn ???c “thông c?m”, “?ng h?”.

“Gi?i khó” cho ng??i dân, doanh nghi?p, B? T? pháp cho bi?n ?ã ki?n ngh? s?a ??i, b? sung 13 th? t?c hành chính (không thu?c th?m quy?n ban hành c?a B?) trong l?nh v?c công ch?ng và ??ng ký giao d?ch b?o ??m.

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246931
Hôm nay:Hôm nay:670
Tháng này:Tháng này:40535
T?t c?:T?t c?:4246931

You are here