Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

 

altNgày 23/7/2010, V?n pḥng công ch?ng ??i An do Công ch?ng viên ?? V?n Chính làm Tr??ng v?n pḥng ?ă khai tr??ng và chính th?c ?i vào ho?t ??ng, tr? s? làm vi?c t?i s? 38 Ngô Quy?n, thành ph? Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k.

V?n pḥng công ch?ng ?ai An th?c hi?n vi?c công ch?ng các giao d?ch h?p ??ng: h?p ??ng mua bán, vay m??n, th? ch?p, c?m c? tài s?i; h?p ??ng mua bán, t?ng cho nhà ? và quy?n s? d?ng ??t; h?p ??ng cho thuê, th?a k?, th? ch?p, b?o lănh, góp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t và tài s?n g?n li?n v?i ??t; th?a thu?n phân chia, nh?p và xác nh?n tài s?n c?a v? ch?ng; di chúc, khai nh?n di s?n, th?a thu?n ph?n chia di s?n, t? ch?i nh?n di s?n, nh?n l?u gi? di chúc; h?p ??ng ?y quy?n, gi?y ?y quy?n và các h?p ??ng có y?u t? n??c ngoài; trong l?nh v?c kinh doanh, th??ng m?i, s? h?u trí tu? và các h?p ??ng giao d?ch khác… 

?ây là v?n pḥng công ch?ng ??u tiên ???c thành l?p và ?i vào ho?t ??ng t?i t?nh ??k L?k. V?i mô h́nh m?i này s? t?ng b??c ?áp ?ng và cung c?p các d?ch v? công ch?ng cho công dân, t? ch?c, doanh nghi?p trên ??a bàn t?nh.

                     Tin, ?nh: Ng?c S?n

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4246936
Hôm nay:Hôm nay:675
Tháng này:Tháng này:40540
T?t c?:T?t c?:4246936

You are here