Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Ng??i góp v?n ch? ???c nh?n m?t c?n h?? Bên mua còn không ???c chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng cho ng??i khác...n?u thông t? ???c áp d?ng d?ng thì th? tr??ng b?t ??ng s?n có nguy c? “?óng b?ng”.

D? th?o thông t? h??ng d?n Ngh? ??nh 71 quy ??nh chi ti?t và h??ng d?n Lu?t Nhà ? ?ang ???c B? Xây d?ng l?y ý ki?n. Theo nhi?u doanh nghi?p (DN), n?u m?t s? quy ??nh trong thông t? này ??a ra áp d?ng thì th? tr??ng b?t ??ng s?n có nguy c? “?óng b?ng”.

“Chia nhà ki?u bao c?p”
M?t s? n?i dung t?i ?i?u 7 c?a d? th?o khi?n nhi?u DN và các thành ph?n liên quan ??n th? tr??ng b?t ??ng s?n lo ng?i. ?ó là các quy ??nh v? nh?n s?n ph?m khi góp v?n, h?p tác ??u t? v?i ch? d? án. 

D? th?o quy ??nh k? t? ngày 8-8, trong ph?m vi m?t t?nh, TP tr?c thu?c trung ??ng, m?i h? gia ?ình ho?c cá nhân khi tham gia góp v?n ho?c h?p tác ??u t? v?i ch? ??u t? ch? ???c phân chia m?t c?n nhà ? (nhà bi?t th?, nhà riêng l?, c?n h? chung c?).

Nhi?u DN kinh doanh nhà ??t cho r?ng quy ??nh này không kh? thi vì ng??i dân góp v?n mua nhà mà khi nh?n s?n ph?m c? nh? th?i bao c?p. M?t s? câu h?i ??t ra: Sao lu?t l?i h?n ch? quy?n mua nhà ? c?a ng??i dân? Vì sao m?i ng??i l?i ch? ???c phép mua m?t c?n nhà?

Ngoài ra, d? th?o còn quy ??nh khi góp v?n, bên ???c phân chia nhà ? không ???c chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng cho t? ch?c, cá nhân khác. N?u ng??i ???c phân chia ch?t thì ng??i th?a k? ti?p t?c ???c h??ng.

R?i vì thêm công ch?ng

Theo ?i?u 19 c?a d? th?o, h? gia ?ình, cá nhân, t? ch?c không có ch?c n?ng kinh doanh b?t ??ng s?n khi chuy?n nh??ng h?p ??ng góp v?n ph?i có ch?ng nh?n c?a c? quan công ch?ng.

Ý ki?n DN cho r?ng quy ??nh ph?i thêm ph?n công ch?ng s? khi?n giao d?ch dân s? thêm r?i vì tr??c nay vi?c mua bán ???c th?c hi?n r?t g?n nh?. C? th? khi có nhu c?u chuy?n nh??ng nhà ? d?ng góp v?n, ng??i mua (t?m g?i B) ch? c?n cùng ng??i bán (g?i là A) ??n ch? ??u t? xin h?y h?p ??ng c? và ra h?p ??ng m?i. Trên h?p ??ng m?i chuy?n tên t? A sang B. Ho?c ch? c?n ch? ??u t? thêm vào ph? l?c h?p ??ng góp v?n c?, sau ?ó ?i ?óng thu? thu nh?p cá nhân là xong.

V? nguyên t?c, d? th?o thông t? s? ???c l?y ý ki?n r?ng rãi nh?ng ??n nay nhi?u DN b?t ??ng s?n v?n ch?a ???c l?y ý ki?n, dù tr??c ?ó Th? tr??ng B? Xây d?ng Nguy?n Tr?n Nam có v?n b?n ?? ngh? các s? Xây d?ng góp ý và g?i v? B? tr??c ngày 15-8.

Bà ?? Th? Loan, T?ng Th? ký Hi?p h?i B?t ??ng s?n TP.HCM, th?a nh?n m?t s? quy ??nh trong d? th?o thông t? h??ng d?n Ngh? ??nh 71 còn nhi?u b?t c?p, c?n ph?i s?a ??i. Hi?p h?i ?ang chu?n b? l?y ý ki?n DN ph?n ánh b?t c?p trong d? th?o ?? g?i g?p cho B? Xây d?ng tr??c khi thông t? ???c ban hành.

Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Ch? t?ch Hi?p h?i B?t ??ng s?n TP.HCM: Làm khó th? tr??ng b?t ??ng s?n

Quy ??nh k? t? ngày 8-8, trong ph?m vi m?t t?nh, TP tr?c thu?c trung ??ng, m?i h? gia ?ình ho?c cá nhân khi tham gia góp… ch? ???c chia m?t nhà ? là b?t h?p lý, ?i ng??c v?i thông l? qu?c t? và ? góc ?? nào ?ó ?ang làm khó th? tr??ng b?t ??ng s?n

Ông TR??NG ??C HI?U, Phó T?ng Giám ??c kinh doanh Công ty B?t ??ng s?n Hoàng Quân: T??c quy?n dân s? c?a ng??i dân

Ví d? tôi có hai ng??i con. Hai ng??i con c?a tôi ch?a ?? tu?i ?? ký h?p ??ng mua nhà ? v?i ch? ??u t? khi góp v?n. Vì th? theo l? th??ng tôi s? thay m?t con ??ng tên trên hai h?p ??ng góp v?n mua nhà này. Vi?c lu?t ch? cho phép m?i cá nhân mua m?t c?n nhà ? là xem nh? t??c quy?n dân s? c?a ng??i dân.


(Ngu?n: Pháp Lu?t TP.HCM)

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4247135
Hôm nay:Hôm nay:874
Tháng này:Tháng này:40739
T?t c?:T?t c?:4247135

You are here