Lỗi
  • JFolder::create: Could not create directory

THƯ CẢM ƠN KHÁCH HÀNGKinh g?i : Quy khach hang – D?i tac!


L?i d?u tien Van Phong Cong Ch?ng D?i An  xin g?i l?i c?m on chan thanh d?n Quy khach hang – D?i tac da ?ng h? VPCC D?i An trong th?i gian qua. Sau m?t nam di vao ho?t d?ng VPCC D?i An dang gop ph?n tich c?c cho ho?t d?ng cong ch?ng tren d?a ban. V?i d?i ngu Cong ch?ng vien, nhan vien co nhi?u kinh nghi?m, thanh th?o nghi?p v?, thai d? ph?c v? t?n tinh, chu dao cung co s? v?t ch?t hi?n d?i VPCC D?i An s? khong ng?ng nang cao ch?t lu?ng cung nhu phuong th?c ho?t d?ng d? ph?c v? Quy khach hang – D?i tac ngay m?t t?t hon.


V?i phuong cham “T?t c? vi l?i ich c?a khach hang” VPCC D?i An da lien k?t ch?t ch? v?i m?t s? Van phong lu?t su va nh?ng lu?t su co nhi?u kinh nghi?m tu v?n va tranh t?ng. D?c bi?t, Van Phong Lu?t Su D?i An (36 Ngo Quy?n, TP.Buon Ma Thu?t) s? tu v?n va h? tr? v? m?t phap ly cho Quy khach hang – D?i tac trong cac giao d?ch lien quan. D?ng th?i Van phong lu?t su s? la ngu?i d?i di?n gi?i quy?t tranh ch?p khi Quy khach hang – D?i tac co yeu c?u…


Ngoai ra, VPCC D?i An t? hao la don v? tien phong trong vi?c mua b?o hi?m trach nhi?m ngh? nghi?p cho Cong ch?ng vien. Vi?c lam nay v?a th? hi?n trach nhi?m c?a VPCC D?i An d?i v?i Quy khach hang – D?i tac c?a minh v?a d?m b?o an toan trong m?i tru?ng h?p khi giao d?ch t?i VPCC D?i An. Vi v?y, VPCC D?i An mong mu?n tr? thanh d?i tac dang tin c?y, m?t nha cung c?p d?ch v? cong ch?ng chuyen nghi?p dong gop vai tro dang k? vao s? phat tri?n c?a Quy khach hang – D?i tac.

Kinh chuc Quy khach hang – D?i tac S?c kho?, Thanh cong va Th?nh vu?ng!


Tran tr?ng c?m on va kinh chao,

TRU?NG VAN PHONGCCV. D? VAN CHINH


Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4394854
Hôm nay:Hôm nay:3610
Tháng này:Tháng này:100001
Tất cả:Tất cả:4394854

You are here